Tổng hợp cấu trúc viết lại câu phổ biến trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu phổ biến trong tiếng Anh

Bài tập viết lại câu có nhẽ đã quá thân thuộc với người học tiếng Anh. Chúng xuất hiện rất nhiều trong những bài tập, những bài thi, bài rà soát năng lực tiếng Anh. Nắm vững chủ điểm ngữ pháp về viết lại câu, bạn với thể chủ động làm bài linh hoạt hơn. Trong bài viết hôm nay, Step Up sẽ tổng hợp tất cả những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh giúp bạn tiện dụng ghi điểm nhé!

1. Lúc nào thì sử dụng cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh?

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu viết lại câu của đề bài thì chúng ta còn sử dụng những cấu trúc viết lại câu trong những trường hợp dưới đây:

 • Lúc muốn sử dụng dạng khác của từ ngữ trong câu
 • Sử dụng một cấu trúc hay công thức nào đó trong Tiếng Anh
 • Chuyển từ dạng câu chủ động sang câu thụ động
 • Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
 • Sử dụng trong những trường hợp về đảo ngữ trong câu tiếng Anh

2. Những cấu trúc viết lại câu thường gặp

Bài tập viết lại câu thường nằm trong phần tự luận của bài. Nếu như ko muốn để mất điểm đáng tiếc thì đừng bỏ qua những cấu trúc viết lại câu thông dụng ngay dưới đây nhé:

Cấu trúc câu so sánh

Câu so sánh trong tiếng Anh với những dạng viết lại như sau:

Chuyển đổi từ câu so sánh hơn sang so sánh nhất và trái lại

Ví dụ: 

To me, my mom is the most wonderful woman.

⇔ To me no other woman can be more wonderful than my mom.

Chuyển đổi từ câu so sánh bằng sang so sánh hơn và trái lại

Ví dụ: 

I’m not as tall as Mike.

↔ Mike is taller than me.

Cấu trúc câu đề nghị

Cấu trúc viết lại câu của câu đề nghị:

Let’s + V

⇔ Shall we + V

⇔ How/What about + V-ing ⇔ Why don’t we + V

⇔ In my opinion

⇔S + suggest + that + S + mệnh đề hiện tại 

Ví dụ:

Let’s have dinner together! 

Shall we have dinner together?

How about having dinner together?

What about having dinner together?

⇔ In my opinion, have dinner together.

⇔ I suggest that we have dinner together.

Cấu trúc câu ước

Cấu trúc viết lại câu với câu ước với 3 dạng:

Ở thì tương lai: 

S + wish + someone + would/could + V (nguyên mẫu)

⇔ If only + S + would/could + V (nguyên mẫu)

Ví dụ: 

I wish I would be a doctor in the future.

If only I would be a doctor in the future.

Ở thì hiện tại:

S + wish(es) + S + Ved (thì quá khứ đơn)

⇔ If only + S+ Ved (thì quá khứ đơn)

Ví dụ: 

I wish I could have a car.

If only I had a car.

Ở thì quá khứ:

S + wish(es) + S + had + V (P2)

S + wish(es) + S + could have +  V (P2)

⇔ If only + S + V (P2)

Ví dụ: 

I wish I had passed my driving exam.

⇔ I wish I could have passed my driving exam.

If only I passed my driving exam.

Cấu trúc câu tường thuật dạng thụ động

Câu chủ động

Câu thụ động

People say + S + V + …

Article post on: nongdanmo.com

It be said that + S + V

S + be said to + V hoặc to have V3/-ed

Ví dụ: 

People say he is a very intelligent person.

It is said that he is a very intelligent person.

⇔ He is said to be a very intelligent person.

⇔ He is said to have been a very intelligent person.

Biến đổi câu điều kiện

Sở hữu Hai dạng cấu trúc viết lại của câu điều kiện:

Lúc Hai mệnh đề được nối bằng “so”:

Clause 1 + so + Clause 2

⇔  If + Clause 1, Clause 2

Ví dụ: 

I woke up late so I was late for school.

If I had woken up early, I wouldn’t have been late for school.

Lúc Hai mệnh đề được nối bằng “because”:

Clause 1 + because + Clause 2

⇔  If + Clause 2, Clause 1

Ví dụ: 

I can’t buy that shirt because I don’t have enough money.

If I had enough money, I could  buy that shirt.

Cấu trúc nguyên nhân, bởi vì

Cấu trúc viết lại câu cấu trúc nguyên nhân, kết quả trong tiếng Anh:

 Because, Since, As + S + V + …

⇔ Because of, As a result of, Due to + N/ V-ing

Ví dụ: 

Source: nongdanmo.com

Because it’s raining now, I can’t play soccer.

 Because of the rain, I can’t play soccer.

Cấu trúc so… that, such …that, too…to

Cấu trúc viết lại câu với “so… that”, “such… that” và “too… to”(mang tức thị quá … tới nỗi mà) đi kèm với tính từ hay danh từ:

S + V + so + Adj + that…

⇔ It + be + such + N + that…

⇔ too + Adj (for sbd) + to V

Ví dụ: 

This song is so bad that I can’t listen anymore.(

⇔ It is such song that I can’t listen anymore.

⇔ This song is too for me bad to listen to anymore.(

Cấu trúc it takes time

Viết lại câu với cấu trúc “it takes time” mang tức thị dành/tốn bao nhiêu thời kì làm gì.

S + V + … + time

⇔ It takes/took + someone + time + to V

Ví dụ: 

I go from home to school in 25 minutes. (

It takes me 25 minutes to go from home to school.

Cấu trúc this is the first time

This is the first time + S + has/have + V3/-ed

⇔ S + has/have + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: 

This is the first time meeting someone as kind as him (

⇔ I have never met someone as kind as him before.

Cấu trúc it’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: 

You’d better come back home. (

Via @: nongdanmo.com

⇔ It’s time you came back home.

⇔ It’s high time you came back home.

⇔ It’s about time you came back home.

Cấu trúc too to … enough

Cấu trúc “too to” (mang tức thị ko thể) sử dụng để thay thế cho cấu trúc enough:

S + V + too + Adj + to V

⇔ S + not + Adj (trái lại) + enough + to V

Ví dụ: 

I am too fat to wear that shirt. (

⇔ I’m not thin enough to wear that shirt.

Cấu trúc sự trái ngược

Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh với chứa những từ cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù):

Though/Although/Even though + S + V + …

⇔ In spite of/Despite + N/ V-ing

Ví dụ: 

Although I was sick, I still went to work. (

In spite of being sick, I still went to work.

3. Một số cấu trúc viết lại câu khác

Kế bên những cấu trúc viết lại câu kể trên, trong tiếng Anh cũng còn một số cấu trúc khác đặc thù. Hãy khám phá xem đó là gì nhé:

Cấu trúc it is necessary that

Need to V

⇔ It is (not) necessary (for sbd) + to V

Ví dụ: 

I need to go to the hospital now.

It is necessary for me to go to the hospital now. 

Những cấu trúc với more

Not…any more

⇔ S + no more + V

⇔ No longer + đảo ngữ

Ví dụ: 

We don’t talk anymore.

⇔ We no more talk. 

No longer do we talk anymore. 

Cấu trúc used to, accustomed to

S + be used to + N/V-ing

⇔ S + be accustomed to + N/V-ing

Ví dụ: 

I am used to having my mother around.

I am accustomed to having my mother around. 

Sử dụng to infinitive thay thế cho cấu trúc because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ví dụ: 

I work hard because I want to exceed KPIs.

⇔ I work hard to exceed KPIs.

4. Bài tập cấu trúc viết lại câu với đáp án

Dưới đây là một số bài tập vận dụng cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh giúp bạn ôn luyện lại lượng tri thức “khổng lồ” đã học phía trên nhé:

Bài tập: Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa ko đổi:

 1. My mother used to play volleyball when she was young.
 1. “Let’s go fishing”.
 1. Mike gave me a dress on my birthday.
 1. “Would you like orange juice?”

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

 1. I got lost  because I didn’t have a map.
 1. It is a four-hour drive from Nam Dinh to Ha Noi.
 1. I think the owner of the car is abroad.
 1. It’s a pity him didn’t tell me about this.
 1. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

Đáp án:

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited me for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to drive from Nam Dinh to Ha Noi.
 8. The owner of the car is thought to be abroad.
 9. I wish he had told me about it.
 10. The rain was too heavy for you to go swimming.

Trên đây, Step Up đã tổng hợp toàn bộ những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh. Bạn hãy ôn tập thường xuyên để “nắm trọn” điểm số của phần bài tập viết lại câu nhé. Step Up chúc bạn học tập tốt!

Comments

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo