Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses)

Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses)

Mục lục:

 1. Mệnh đề quan hệ là gì?
 2. Hai loại mệnh đề quan hệ: xác định và ko xác định
  1. Mệnh đề quan hệ xác định
  2. Mệnh đề quan hệ ko xác định
 3. Đại từ quan hệ
 4. Trạng từ quan hệ
 5. Một số lưu ý về mệnh đề quan hệ
 6. Tổng kết
 7. Rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ là gì? (Relative clauses)

💡 Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề xếp sau một danh từ hoặc đại từ, sở hữu chức năng bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đó.

Khái niệm trên sở hữu vẻ tương đối trừu tượng, vì vậy chúng ta hãy xem thử mệnh đề quan hệ hoạt động trong câu như thế nào nhé!

Giả sử như bạn muốn một người bạn của mình trả lại quyển sách của mình thì chúng ta sở hữu thể nói:

 • Can I have the book?
  Bạn sở hữu thể trả mình quyển sách được ko?

Nhưng nếu chỉ nói vậy, người bạn sở hữu thể ko biết là quyển sách nào. Lúc này bạn sở hữu thể mô tả cuốn sách rõ hơn để gợi nhớ:

 • I gave you the book last week.
  Mình đưa cho bạn quyển sách hồi tuần trước.

Bạn hoàn toàn sở hữu thể nói Hai câu tương tự, nhưng cả Hai câu đều sở hữu kể tới the book, nên bạn sở hữu thể gộp lại nói một câu luôn. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ:

 • Can I have the book that I gave you last week?
  Bạn sở hữu thể trả mình quyển sách mà mình đưa cho bạn tuần trước được ko?

Vậy mệnh đề quan hệ là gì?

💡 Mệnh đề quan hệ (MĐQH) là một mệnh đề xếp sau một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
💡 Đồng thời, vì bản thân nó là một mệnh đề nên MĐQH sở hữu chủ ngữ và vị ngữ đầy đủ.
💡 MĐQH khởi đầu bằng một đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ.

2. Hai loại mệnh đề quan hệ: xác định và ko xác định

✅ Tóm tắt:

Mang Hai loại mệnh đề quan hệ:

 • Mệnh đề quan hệ xác định: đề xuất phải sở hữu trong câu để bổ nghĩa cho danh từ, nếu ko danh từ sẽ vô cùng tối nghĩa.
 • Mệnh đề quan hệ ko xác định: chỉ đóng vai trò làm rõ nghĩa hơn cho danh từ mà ko đề xuất phải sở hữu trong câu.

Trong tiếng Anh sở hữu Hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác địnhmệnh đề quan hệ ko xác định.

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)

💡 Mệnh đề quan hệ xác định là loại mệnh đề đề xuất phải sở hữu trong câu để bổ nghĩa cho danh từ, nếu ko danh từ sẽ vô cùng tối nghĩa hoặc nghĩa thay đổi hoàn toàn.

Lưu ý: Mệnh đề quan hệ xác định còn sở hữu một tên gọi phổ biến khác là "Mệnh đề quan hệ giới hạn" (Restrictive relative clauses).

Nói ko đâu xa, chúng ta sở hữu ngay ví dụ ở đầu bài học:

 • Can I have the book that I gave you last week?
  Bạn sở hữu thể trả mình quyển sách mà mình đưa cho bạn tuần trước được ko?

Nếu chúng ta ko sử dụng mệnh đề quan hệ mà chỉ nói Can I have the book? thì sắp như kiên cố là người nghe sẽ phải hỏi lại là quyển sách nào. Vì vậy, thông tin trong mệnh đề quan hệ that I gave you last week là vô cùng quan yếu.

Can I have the book that I gave you last week?

Mệnh đề quan hệ xác định thì ko cần được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

 • The girl who is smiling at you is John's daughter.
  Cô gái đang cười với bạn là con gái của John.

2. Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non-defining relative clauses)

💡 Mệnh đề quan hệ ko xác định là loại mệnh đề quan hệ chỉ sử dụng để làm rõ hơn về danh từ mà ko đề xuất phải sở hữu trong câu. Nếu lược bỏ nó thì một số thông tin về danh từ sở hữu thể bị thiếu, nhưng ko tới nỗi câu bị tối nghĩa.

Lưu ý: Mệnh đề quan hệ ko xác định còn sở hữu một tên gọi phổ biến khác là "Mệnh đề quan hệ ko giới hạn" (Non-restrictive relative clauses).

Ví dụ:

 • I have lost my Oxford English Dictionary, which my teacher gave me ten years ago.
  Tôi đã làm mất cuốn tự vị tiếng Anh Oxford, chiếc mà thầy giáo của tôi đã cho tôi 10 năm trước.

Nếu chúng ta ko sử dụng mệnh đề thì sở hữu thể người nghe sẽ ko biết chuyện bạn được cho cuốn tự vị này từ 10 năm trước, nhưng người nghe vẫn sở hữu khả năng hiểu được là bạn đang nói tới cuốn tự vị nào một cách rõ ràng. Thông tin trong mệnh đề quan hệ which my teacher gave me ten years ago sở hữu cũng được, ko sở hữu cũng ko sao.

I have lost my Oxford English Dictionary, which my teacher gave me ten years ago.

Mệnh đề quan hệ ko xác định phải được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

 • That Canadian girl, who is smiling at you, is John's daughter.
  Cô gái người Canada đó, người đang mỉm cười với bạn, là con gái của John.

3. Đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

✅ Tóm tắt:

Cách sử dụng những đại từ quan hệ:

 • who: thay thế cho người
 • whom: thay thế cho người ở vị trí tân ngữ
 • which: thay thế cho thiết bị hoặc sự việc
 • whose: thay thế cho những tính từ sở hữu
 • that: thay thế cho người, thiết bị, sự việc
  Cách sử dụng Ví dụ Lưu ý
who Thay thế cho người (ở vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ) ● That Canadian girl is his daughter.
● That Canadian girl is smiling at you.
→ That Canadian girl, who is smiling at you, is his daughter.

● The man sent us a postcard from Japan.
● We met the man in our trip.
→ The man who we met in our trip sent us a postcard from Japan.

Chúng ta sở hữu thể lược bỏ who, nhưng chỉ lược bỏ lúc who ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định.

Ví dụ như trong ví dụ 2, The man who we met in our trip sent us a postcard from Japan, chúng ta sở hữu thể lược bỏ who.

whom Thay thế cho người (chỉ ở vị trí tân ngữ) ● The man sent us a postcard from Japan.
● We met the man in our trip.
→ The man whom we met in our trip sent us a postcard from Japan.

● I spoke to the Vietnamese students
● All of the Vietnamese students were interested in learning English.
→ I spoke to the Vietnamese students, all of whom were interested in learning English.

Chúng ta sở hữu thể lược bỏ whom, nhưng chỉ lược bỏ lúc whom ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, và mệnh đề quan hệ đó thuộc loại xác định.

Nếu whom là tân ngữ của giới từ (như trong ví dụ 2) thì chúng ta đề xuất phải sử dụng whom, ko được lược bỏ.

which Thay thế cho thiết bị hoặc sự việc (ở vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ) ● His newest book will be made into a movie.
● His newest book was published last year.
→ His newest book, which was published last year, will be made into a movie.

● The gift is for her birthday.
● I bought the gift yesterday.
→ The gift which I bought yesterday is for her birthday.

Chúng ta sở hữu thể lược bỏ which, nhưng chỉ lược bỏ lúc which ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định.
whose Thay thế cho tính từ sở hữu của người và vật (my, your, his, her, sở hữu cách, ...) ● The baker baked the cake yesterday.
● I don't remember the baker's name.
→ The baker, whose name I don't remember, baked the cake yesterday.

● It's the house.
● The house's door is painted blue.
→ It's the house whose door is painted blue.

Sau whose phải luôn sở hữu một cụm danh từ theo ngay sau.

Mang thể sử dụng of which để thay thế cho whose nhưng chỉ sử dụng với vật, ko sử dụng với người được.

that Thay thế cho người hoặc vật (ở vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ) ● Where's the letter?
● The letter came yesterday.
→ Where's the letter that came yesterday?

● It's the movie.
● She hates the movie the most.
→ It's the movie that she hates the most.

Ko sử dụng that trong mệnh đề quan hệ ko xác định hoặc lúc đại từ quan hệ xếp sau giới từ.

Đề xuất phải sử dụng that nếu thay thế cho nhóm bao gồm cả người và vật.
Ví dụ: a man and his horse → sử dụng that.

Đề xuất phải sử dụng that nếu thay thế cho đại từ bất định chỉ vật (everything, anything, nothing,...)

4. Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)

✅ Tóm tắt:

Cách sử dụng những trạng từ quan hệ:

 • where: thay thế cho: Những trạng từ chỉ nơi chốn hoặc Những cụm giới từ chỉ nơi chốn
 • when: thay thế cho: Những trạng từ chỉ thời kì hoặc Những cụm giới từ chỉ thời kì
 • why: thay thế cho: Những cụm từ chỉ nguyên nhân
  Cách sử dụng Ví dụ Lưu ý
where

Thay cho:

● Những trạng từ chỉ nơi chốn (there, over here)

● Những cụm giới từ chỉ nơi chốn (in Japan, at my house)

● This is the house.
● My mother was born in the house.
→ This is the house where my mother was born.

● German is the country.
● I've lived in Germany for ten years.
→ Germany is the country where I've lived for ten years.

Nếu ta sử dụng mệnh đề quan hệ để thay thế cho cụm giới từ, thì thay vì where chúng ta cũng sở hữu thể sử dụng "giới từ + which".

Trong ví dụ 2, chúng ta cũng sở hữu thể viết "Germany is the country in which I've lived for 10 years."

when

Thay cho:

● Những trạng từ chỉ thời kì (yesterday, last night)

● Những cụm giới từ chỉ thời kì (on the 25th, at that time)

● Saturday is the only day of the week.
● I can relax on Saturday.
→ Saturday is the only day of the week when I can relax.

● I still can remember the day.
● We met on the day.
→ I still can remember the day when we met.

Nếu ta sử dụng mệnh đề quan hệ để thay thế cho cụm giới từ, thì thay vì when chúng ta cũng sở hữu thể sử dụng "giới từ + which".

Trong ví dụ 2, chúng ta cũng sở hữu thể viết "I still can remember the day on which we met."

why Thay cho những cụm từ chỉ nguyên nhân (for that reason, vân vân...) ● Tell me the reason.
● You cried for the reason.
→ Tell me the reason why you cried.

Thay vì why chúng ta cũng sở hữu thể sử dụng "giới từ + which".

Trong ví dụ vừa rồi, chúng ta cũng sở hữu thể viết "Tell me the reason for which you cried."

Lưu ý:

Trong câu mệnh đề quan hệ, sở hữu một lỗi khá phổ biến, đó là nhầm lẫn giữa ĐẠI TỪ quan hệ và TRẠNG TỪ quan hệ.

Chúng ta hãy xem thử ví dụ sau đây để hiểu rõ và tránh mắc phải lỗi này nhé:

 • Cô đó vừa quay lại London, nơi cô đó sinh ra. = She just came back to London where she was born.
 • Cô đó vừa quay lại London, nơi sở hữu nhiều điểm thu hút khách du lịch. = She just came back to London, which has many tourist attractions.

Trong tiếng Việt, cả Hai câu đều sử dụng từ "nơi" để nói về London, nhưng trong tiếng Anh, chúng ta lại sử dụng trạng từ quan hệ where ở câu 1, và đại từ quan hệ which ở câu 2. Vì sao lại sở hữu sự khác biệt này? Đó là bởi vì chúng sở hữu chức năng khác nhau.

Ở câu 1, "nơi" là trạng từ chỉ nơi chốn của sự việc "cô đó sinh ra", vì vậy phải sử dụng trạng từ quan hệ.

Ở câu 2, "nơi" là chủ ngữ của hành động "sở hữu nhiều điểm thu hút khách du lịch", nên ko thể sử dụng trạng từ quan hệ, mà phải sử dụng đại từ quan hệ.

Để tránh nhầm lẫn như trên, chúng ta hãy ghi nhớ là:

 • Nếu đang ám chỉ tới chủ ngữ hay tân ngữ, sử dụng đại từ quan hệ.
 • Nếu đang ám chỉ tới trạng ngữ (những trạng từ hay cụm giới từ), sử dụng trạng từ quan hệ.

Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học những phần tiếp theo của bài này, cũng như những bài học khác của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần sở hữu một Tài khoản Học tiếng Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện thi TOEIC.

Một điểm tuyệt vời là bạn sở hữu thể học thử hoàn toàn miễn phí trước lúc sắm tài khoản. Tạo cho mình một tài khoản miễn phí và khởi đầu học thử ngay:


--- Cập nhật: 15-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tất tần tật về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh từ website stepup.edu.vn cho từ khoá trong mệnh đề quan hệ sử dụng that lúc nào.

Câu trên làm một câu với mệnh đề quan hệ bị khuyết đại từ quan hệ. Vậy trường hợp này bạn sẽ sử dụng đại từ “” hay “”? Mệnh đề quan hệ được sử dụng phổ biến trong hầu hết mọi cuộc đàm thoại tiếng Anh. Tuy nhiên nó lại dễ gây bối rối cho người học vì rất nhiều cách nói khác nhau, sở hữu nhiều quy tắc, nhưng cũng ko ít trường hợp bất quy tắc. Hôm nay bài viết này sẽ tổng hợp tất tần tật về cấu trúc mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

1. Tổng quan về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 

1.Một Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh là gì? 

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi những đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ, xếp sau danh từ/đại từ và bổ nghĩa cho danh từ/đại từ đó. Chức năng của mệnh đề quan hệ giống như một tính từ vì vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

Ví dụ:

(Tôi rất thích chiếc mũ mà mẹ tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái!)

Mệnh đề “được gọi là mệnh đề quan hệ, được nối với mệnh đề chính bằng trạng từ quan hệ “. Nó xếp sau và bổ sung ý nghĩa cho danh từ “”, để người nghe biết nhân vật đang nhắc tới chiếc mũ nào.

Cấu trúc mệnh đề quan hệ

1.2. Những loại mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 

Mệnh đề quan hệ xác định

 • Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề đề xuất phải sở hữu để xác định được danh từ đứng trước,  nếu bỏ đi thì mệnh đề chính sẽ ko sở hữu nghĩa rõ ràng.
 • Mệnh đề quan hệ xác định sở hữu thể đi với tất cả những đại từ và trạng từ quan hệ trong tiếng Anh (trừ một số trường hợp ngoại lệ.)

Ví dụ:

(Cô gái mặc chiếc váy màu hồng kia là em gái tôi.)

Mệnh đề quan hệ “” giúp xác định được danh từ “” mà người nói muốn nhắc tới là cô gái nào. Nếu bỏ mệnh đề quan hệ này đi, câu còn lại sẽ là:

Câu văn này tối nghĩa vì ko biết “” là cô gái và mạo từ sẽ bị sử dụng sai vì sau mạo từ tiếng Anh “” phải là một danh từ đã xác định.

Mệnh đề quan hệ ko xác định

 • Mệnh đề quan hệ ko xác định là mệnh đề giảng giải thêm cho danh từ đứng trước, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn sở hữu nghĩa rõ ràng. 
 • Mệnh đề quan hệ ko xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi những dấu phẩy. Đứng trước mệnh đề quan hệ thường là tên riêng hoặc những danh từ thường sở hữu những từ xác định như: this, that, these, those, my, his, her…
 • Đại từ quan hệ “” ko được sử dụng trong mệnh đề quan hệ ko xác định.

Ví dụ:

(Bạn thân nhất của tôi, và cũng là em họ tôi là một ca sĩ nổi tiếng.)

Mệnh đề quan hệ “” giúp bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ “”, nếu bỏ mệnh đề này đi thì câu vẫn sở hữu ý nghĩa:

Mệnh đề quan hệ tiếp nối

 • Mệnh đề quan hệ tiếp nối được sử dụng để giảng giải, bổ sung ý nghĩa cho cả một mệnh đề đứng trước nó.Trường hợp này chỉ sử dụng đại từ quan hệ và sử dụng dấu phẩy để tách hai mệnh đề. 
 • Mệnh đề tiếp nối luôn đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

(Tim đã quên mất sinh nhật Mary, điều này làm cô đó buồn.)

Mệnh đề quan hệ “” bổ sung ý nghĩa cho cả mệnh đề “

1.3. Những đại từ quan hệ trong tiếng Anh 

Who

Là đại từ quan hệ chỉ người, “” sở hữu thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề trong hệ.

 • Lúc “” là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, theo sau nó là một động từ.

Ví dụ:

(Đứa nhỏ đang đạp xe là con tôi.)

Ở đây, mệnh đề “” bổ nghĩa cho danh từ “” và đại từ quan hệ “” cũng chính là chủ ngữ thực hiện hành động “

 • Lúc “” sẽ đóng vai trò như một tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, theo sau nó là chủ ngữ của động từ.

Ví dụ:

(Bạn sở hữu biết người đàn ông hôm qua tôi gặp ko?)

Mệnh đề “” bổ nghĩa cho danh từ “” nhưng đại từ quan hệ “” ko mang chức năng chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

Whom

Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ, “” đóng vai trò là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, theo sau nó là chủ ngữ của động từ. 

Ví dụ:

(Người phụ nữ xinh đẹp chúng ta gặp hôm qua là bác bỏ sĩ.)

Mệnh đề quan hệ “” bổ nghĩa cho danh từ “”. Đại từ “” là tân ngữ của động từ “” và được theo sau bởi chủ ngữ “”.

Lưu ý: Ta sở hữu thể sử dụng “ thay thế cho “

Which

Là đại từ quan hệ chỉ vật, “which” sở hữu thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề trong hệ.

 • Lúc “” là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, theo sau nó là một động từ.

Ví dụ:

Article post on: nongdanmo.com

(Chiếc cốc phía bên phải là của tôi.)

Ở đây, mệnh đề “” bổ nghĩa cho danh từ “” và đại từ quan hệ “” cũng chính là chủ ngữ của động từ “

 • Lúc “” sẽ đóng vai trò như một tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, theo sau nó là chủ ngữ của động từ.

Ví dụ:

(Câu chuyện hôm qua cô đó kể cho tôi rất thú vị)

Mệnh đề “” bổ nghĩa cho danh từ “” và đại từ quan hệ “” là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

That

Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, sở hữu thể sử dụng để thay thế cho , trong mệnh đề quan hệ xác định.

Ví dụ:

(Đây là cuốn sách tôi thích nhất.)

(Anh đó là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.)

(Bạn sở hữu thấy cô gái đang chạy cùng với một chú chó to ko?)

Whose

Là đại từ quan hệ chỉ người, thay cho tính từ sở hữu, theo sau luôn là Một danh từ. Chúng ta sở hữu thể sử dụng “” thay thế cho “” mà ko làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

(Chàng trai mà bạn mượn bút hôm qua là Harry.)

Lưu ý: Đại từ quan hệ (trừ ) sở hữu thể được lược bỏ lúc đại từ quan hệ đóng vai trò tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định (phía trước nó ko sở hữu dấu phẩy và ko sở hữu giới từ). 

Ví dụ:

(Đây là chiếc máy tính tôi đã sắm.)

(Đây là Lisa, người tôi đã kể với bạn.)

Đại từ quan hệ tiếng Anh

1.4. Những trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

When

Là trạng từ quan hệ chỉ thời kì, xếp sau từ chỉ thời kì. Tùy thuộc vào thời kì được nhắc tới, chúng ta sở hữu thể sử dụng , hoặc để thay thế cho

Ví dụ:

(Ngày Quốc tế lao động là ngày mọi người tổ chức tiệc tùng.)

(Đó là lúc anh ta khởi đầu trở nên giàu sở hữu.)

Where

Là trạng từ quan hệ chỉ nơi trốn, xếp sau từ chỉ nơi chốn.  Tùy thuộc vào thời kì được nhắc tới, chúng ta sở hữu thể sử dụng , hoặc để thay thế cho

Ví dụ:

(Đó là ngôi nhà chúng tôi thường sống.)

(California là khách sạn cô đó đang ở.)

Why

Là trạng từ quan hệ chỉ lý do, theo sau bởi tiền ngữ “”. sử dụng để thay thế cho “”. Chúng ta sở hữu thể sử dụng “” để thay thế cho “”.

Ví dụ:

(Anh ta ko nói cho tôi vì sao anh ta chia tay tôi.)

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn 

2.Một Lúc đại từ quan hệ là chủ ngữ của mệnh đề chủ động

Lúc đại từ quan hệ là chủ ngữ của mệnh đề chủ động, chúng ta lược bỏ đại từ quan hệ, to be (nếu sở hữu) và chuyển động từ về dạng V-ing.

Ví dụ:

(Bé gái ngồi cạnh bé trai duy nhất trong lớp là em gái tôi.)

2.2. Lúc đại từ quan hệ là chủ ngữ của mệnh đề tiêu cực

Lúc đại từ quan hệ là chủ ngữ của mệnh đề tiêu cực, chúng ta lược bỏ đại từ quan hệ, to be và chuyển động từ về dạng phân từ II.

Ví dụ:

(Ngôi nhà đang được xây thuộc về ngài Thomas.)

2.3. Lúc đại từ quan hệ theo sau bởi to be và danh từ/cụm danh từ

Lúc đại từ quan hệ theo sau bởi to be và danh từ/cụm danh từ, chúng ta lược bỏ đại từ quan hệ và to be.

Ví dụ:

Source: nongdanmo.com

3. Một số lưu ý về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 

Dưới đây là một số lưu ý lúc sử dụng mệnh đề qun hệ trong tiếng Anh mà bạn nên lưu ý:

3.1. Lúc danh từ được nói tới là tân ngữ của giới từ, ta sở hữu thể đưa giới từ đó đứng trước đại từ quan hệ. 

Trường hợp này chỉ ứng dụng với “” và “

Ví dụ: 

(Cô May, người mà chúng tôi học kỳ học trước là một thầy giáo tốt.)

(May mắn là chúng tôi sở hữu một tấm bản đồ cũ, nếu ko thì đã bị lạc rồi.)

3.2. Những trường hợp sau đây đề xuất phải sử dụng

 • Lúc cụm từ đứng trước đại từ quan hệ vừa là danh từ chỉ người và vật

Ví dụ:

(Cô đó kể cho tôi rất nhiều về những vùng đất và con người cô đó từng thăm ở quốc gia của cô đó.)

 • Lúc đại từ quan hệ theo sau danh từ sở hữu những tính từ so sánh hơn nhất

Ví dụ:

(Đây là cuốn sách hay nhất tôi từng đọc.)

 • Lúc đại từ quan hệ theo sau danh từ đồng hành với ,

Ví dụ:

 • Lúc đại từ quan hệ theo sau những đại từ bất định

Ví dụ:

(Cô đó sẽ nói cho bạn điều bạn muốn biết.)

4. Bài tập về cấu trúc mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 

Mệnh đề quan hệ tiếng Anh

Bài tập 1: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống.

 1. A castle is a place … a king or queen lives.
 2. An actress is a woman … plays in films or theatre plays.
 3. This is the girl … mother is from Canada.
 4. This is the time of the year … many people suffer from hayfever.
 5. The flowers … grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng mệnh đề quan hệ.

 1. Catherine and Sue are two girls (like nhảy đầm) 
 2. My mobile phone is something (be very important to me) 
 3. Antony is a friend of mine (live in Boston) 
 4. West Side Story is a musical (be very famous) 
 5. An airport is a place (planes land) 

Bài tập 3: Nối hai câu cho sẵn sử dụng mệnh đề quan hệ.

 1. We bought a car last week. The car is blue.
 1. The girl is a singer. We met her at the party.
  => The girl 
 2. The bananas are on the table. George bought them.
  => The bananas 
 3. We watched a film last night. It was really scary.
  => The film 
 4. I have to learn new words. They are very difficult.
  => The new words 

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. A castle is a place where a king or queen lives.
 2. An actress is a woman who plays in films or theatre plays.
 3. This is the girl whose mother is from Canada.
 4. This is the time of the year when many people suffer from hayfever.
 5. The flowers which grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2:

 1. Catherine and Sue are two girls who like nhảy đầm.
 2. My mobile phone is something which is very important to me.
 3. Antony is a friend of mine who lives in Boston.
 4. West Side Story is a musical which is very famous.
 5. An airport is a place where planes land.

Bài tập 3:

 1. The car we bought last week is blue.
 2. The girl we met at the party is a singer.
 3. The bananas George bought are on the table.
 4. The film we watched last night was really scary.
 5. The new words I have to learn are very difficult.

Trên đây là cách dạng câu mệnh đề quan hệ và bài tập ôn luyện. Tham khảo những cách học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới khởi đầu để tăng hiệu quả học tập của mình. Bạn cũng sở hữu thể ghé thăm trang web của Step Up để được san sớt những cẩm nang học tiếng Anh hiệu quả. Step Up chúc bạn luôn học tập tốt!

Comments


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN từ website langmaster.edu.vn cho từ khoá trong mệnh đề quan hệ sử dụng that lúc nào.

(Relative clause) là một thành phần quan yếu trong cấu trúc câu, thường gặp trong những kỳ thi THPT Quốc gia hoặc thi Toeic, IELTS. Tuy nhiên, mệnh đề quan hệ là gì? Cách rút gọn mệnh đề quan hệ như thế nào? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay dưới đây.

1. Khái niệm mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause) là mệnh đề phụ sử dụng để nối với mệnh đề chính thông qua những đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ. Mệnh đề quan hệ thường xếp sau những đại từ, danh từ nhằm bổ nghĩa và giảng giải rõ hơn cho danh từ, đại từ đó. 

Trong Một câu, chủ ngữ (S) và tân ngữ (O) sẽ là những đại từ hoặc danh từ, do đó mệnh đề quan hệ sẽ xếp sau chủ ngữ hoặc tân ngữ.

S + (Đại từ quan hệ + S + V + O) + V + O

S + (Đại từ quan hệ/Tính từ quan hệ + V + O) + V + O

Ví dụ: The man who is working so hard is my boss (Người đàn ông người mà đang làm việc rất siêng năng là sếp của tôi).

S + V + O + (Đại từ quan hệ + S + V + O)

S + V + O + (Đại từ quan hệ + V + O)

Ví dụ: I really like the dress which my friend gave me for my 18th birthday. (Tôi thực sự rất thích chiếc váy mà bạn tôi tặng tôi vào sinh nhật năm 18 tuổi.)

 • MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH!
 • Mệnh đề quan hệ ko xác định trong tiếng Anh

2. Những loại từ sử dụng trong mệnh đề quan hệ

Thực tế, trong mệnh đề quan hệ thường sử dụng hai loại từ chính là đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ. Đó là những từ nào? Cùng Langmaster khám phá chi tiết dưới đây:

2.1. Những loại đại từ quan hệ

- Who: Thường sử dụng làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc sở hữu thể thay thế cho những danh từ chỉ người.
Cấu trúc: …. N (person) + Who + V + O

Ví dụ: The person I admire most in life is my father, who has done so many great things for our family. (Người tôi ngưỡng mộ nhất trong cuộc sống là bố của tôi, người mà đã làm rất nhiều điều vĩ đại vì gia đình chúng tôi.)

- Whom: Thường sử dụng để làm tân ngữ hoặc thay thế cho những danh từ chỉ người.

Cấu trúc: …. N (person) + Whom + V + O

Ví dụ: Do you know the teacher whom was the homeroom of my class for 3 years in high school? (Bạn sở hữu biết cô giáo người mà là chủ nhiệm của lớp tôi trong suốt 3 năm cấp 3?)

- Which: Thường sử dụng để làm chủ ngữ, tân ngữ, sử dụng để thay thế cho những danh từ chỉ vật.

Cấu trúc: ….N (thing) + Which + V + O

       hoặc ….N (thing) + Which + S + V

Ví dụ: I really like Vietnam which has a lot of delicious, cheap street food. (Tôi thực sự rất thích Việt Nam chiếc mà sở hữu rất nhiều món ăn đường xã ngon, rẻ.)

Via @: nongdanmo.com

- That: Thường sử dụng làm chủ ngữ, tân ngữ để thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật (who, whom,which). Tuy nhiên, that sẽ ko sử dụng trong những mệnh đề quan hệ ko xác định hoặc những giới từ.

Ngoài ra, that còn thường sử dụng trong những trường hợp sau: lúc đi sau là những hình thức so sánh nhất; lúc đi sau những từ như: only, the last, the first; lúc những danh từ đi trước bao gồm cả người cả vật. Hoặc sử dụng lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định như: nobody, anyone, no one, anything, something,...

Ví dụ: He was talking about the movie that he went to see last night. (Anh ta đang nói về bộ phim chiếc mà anh ta đã đi xem vào tối hôm qua.)

- Whose: Sử dụng để chỉ sự sở hữu của người và vật.

Cấu trúc: …. N (person, thing) + Whose + N + V

Ví dụ: Mr. Roborts, whose son received a full scholarship to Harvard University, is a very kind man. (Ông Roborts người sở hữu con trai nhận được học bổng toàn phần của đại học Harvard là người rất phúc hậu.)

Những loại đại từ quan hệ

2.2. Những loại trạng từ quan hệ

Ngoài những đại từ quan hệ thì trong mệnh đề quan hệ còn sở hữu những trạng từ quan hệ. Cụ thể:

- Why: Thường sử dụng cho những mệnh đề chỉ lý do, sử dụng thay cho for that reason hoặc for the reason. 

Cấu trúc: …..N (reason) + Why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

- Where: Sử dụng để thay thế từ chỉ nơi chốn, sử dụng thay cho there.

Cấu trúc: ….N (place) + Where + S + V (Where = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel.

- When: Sử dụng thay thế cho những từ chỉ thời kì, thay cho when.

Cấu trúc: ….N (time) + When + S + V … (When = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: Do you still remember the day? We first met on that day.

3. Những loại mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ được chia thành hai loại chính là mệnh đề xác định và mệnh đề ko xác định. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây.

3.1. Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề thường sử dụng để xác định danh từ đứng trước nó, đem tới ý nghĩa cho câu. Nếu thiếu nó thì câu sẽ ko mang đủ nghĩa. Những đại từ quan hệ được sử dụng trong câu mệnh đề xác định.

Ví dụ:

- Do you know the name of the knitter who helped me pick up the shirt yesterday? (Bạn sở hữu biết tên của người đàn ông, người mà đã giúp tôi nhặt chiếc áo ngày hôm qua ko?)

- The woman you met yesterday is the homeroom teacher of my class. (Người phụ nữ người mà bạn gặp hôm qua là thầy giáo chủ nhiệm của lớp tôi.)

3.2. Mệnh đề quan hệ ko xác định

Mệnh đề quan hệ ko xác định là mệnh đề sử dụng nhằm cung ứng thêm thông tin về người, vật. Ko sở hữu nó thì câu vẫn mang đầy đủ nghĩa.

Ví dụ:

- Ms. Lan, who taught me dance, is getting married next month. (Cô Lan, người mà dạy tôi múa chuẩn bị kết hôn vào tháng sau.)

- The movie, which I saw yesterday, is very good. (Bộ phim, chiếc mà tôi đã xem ngày hôm qua, rất hay.)

4. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Trong những câu mệnh đề quan hệ, dù văn nói hoặc văn viết thì bạn cũng sở hữu thể rút gọn câu. Dưới đây là cách rút gọn mệnh đề quan hệ thuần tuý để bạn tham khảo.

4.Một Nếu đại từ quan hệ đóng vai trò là tân ngữ

Đối với những mệnh đề quan hệ đóng vai trò là tân ngữ trong câu thì sẽ lược bỏ đại từ quan hệ, nếu sở hữu giới từ trước đại từ quan hệ thì đảo giới từ ra cuối mệnh đề.

Ví dụ:

Trong mệnh đề này, that đóng vai trò là tân ngữ của have seen, vì thế sở hữu thể lược bỏ that.

Đối với mệnh đề này, whom cũng đóng vai trò làm tân ngữ của talk to nên sở hữu thể lược bỏ whom.

4.Hai Nếu đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ

a.  Rút gọn bằng cách sử dụng V-ing

Đối với trường hợp này, nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì sử dụng V-ing.

Ví dụ: 

 • The man who is standing over there is my father. -> The man standing over there is my father.
 • The couple who live next door to me are professors. -> The couple living next door to me are professors.

b. Rút gọn bằng cách sử dụng V3/ed

Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). 

Ví dụ:

 • The instructions that are given on the front page are very important. -> The instructions given on the front page are very important.
 • The book which was bought by my mother is interesting.-> The book bought by my mother is interesting.

c. Rút gọn bằng cách sử dụng to Verb

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ sở hữu những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh hàng đầu. 

Ví dụ:

5. Video hướng dẫn cách sử dụng mệnh đề quan hệ

Ngoài những tri thức ở trên, đừng quên truy cập kênh Youtube của Langmaster để cập nhật những video hướng dẫn cách sử dụng mệnh đề quan hệ chi tiết nhất nhé:

6. Bài tập mệnh đề quan hệ sở hữu đáp án

Mệnh đề quan hệ là cấu trúc dễ gây nhầm lẫn đối với những bạn học trò, sinh viên. Vì thế, ngoài những nội dung ở trên thì đừng quên tập tành bằng những bài tập mệnh đề quan hệ dưới đây nhé.

6.1. Bài tập 

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1. Mr.Linh, …….. is living behind my house, is a teacher.

A. that           B. who            C. whom             D. what

2. His phone …….. was my friend’s got broken.

A. which           B. whom            C. who             D. that

3. The man …….. I wanted to see my parents.

A. which           B. where             C. whom      D. who

4. Her grandfather, …….. is 75, often takes exercise.

A. what             B. who                 C. where          D. which

5. The man …….. came here yesterday is my teacher. 

A. who              B. that                 C. whom            D. what

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1. The man is his father. You met him last week.

➔ ……………………………………………………..

2. I have a sister. Her sister’s name is Lan.

➔  ……………………………………………………..

3. Show me the new shirt. You bought them last week.

➔  ……………………………………………………..

4. Linh likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

➔ ……………………………………………………..

5. That is a company. It produces telephones.

➔  ……………………………………………………..

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. The film who my brother watched yesterday was interesting.

2. I like that shirt whom is really beautiful.

3. The only house to be paint last week was Lan’s.

4. Do you get on with the person which lives behind?

5. A dictionary is a book whom gives him the meaning of words.

6.2. Đáp án

Bài 1: 1- B, 2 - D, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Bài 2:

1. The man whom you met last week is his father.

2. I have a sister whose name is Lan.

3. Show me the new shirt which you bought last week.

4. Linh likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

5. That is a company which produces telephones.

Bài 3:

Phía trên là toàn bộ về cấu trúc để bạn tham khảo. Kỳ vọng sẽ giúp bạn tăng kỹ năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, đừng quên truy cập Langmaster thường xuyên để cập nhật những bài học về cấu trúc, từ vựng mỗi ngày nhé.


--- Cập nhật: 27-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh và 3 điều “không thể không biết”! từ website llv.edu.vn cho từ khoá trong mệnh đề quan hệ sử dụng that lúc nào.

Mệnh đề quan hệ là một trong những phần tri thức ngữ pháp rất quan yếu trong tiếng Anh. Tìm hiểu ngay việc nắm vững cách sử dụng chúng cùng Language Link Academic để sở hữu thể diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của bản thân một cách xác thực nhất!

1. ĐỊNH NGHĨA VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Mệnh đề quan hệ (relative clauses) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjectives clauses), là mệnh đề phụ được dung để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được khởi đầu bằng những đại từ quan hệ (relative pronouns) như hoặc những trạng từ quan hệ (relative adverbs) .

Sau lúc đọc xong bài viết này, những bạn sở hữu thể xem 45 câu bài tập để tập tành nhuần nhuyễn ngay nhé!

 • WHO – được sử dụng làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) thay cho danh từ chỉ người
 • WHOM – được sử dụng thay cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ.
 • WHICH – được sử dụng thay cho danh từ chỉ thiết bị, con vật, sự vật; làm chủ ngữ hoặc tân ngữ
 • WHOSE – được sử dụng để chỉ sự sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng trước. Whose được sử dụng như từ hạn định đứng trước danh từ thay cho những tính từ sở hữu . “Whose + noun” sở hữu thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ
 • THAT – được sử dụng thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật. That sở hữu thể thay thế who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định.

CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG DÙNG

Danh từ phía trước chỉ cả người lẫn vật (hỗn từ)

Ví dụ: I see the girl and her dog that are running in the park.

Trong mệnh đề quan hệ ko xác định (sở hữu dấu phẩy)

Sau cấu trúc so sánh nhất:

Ví dụ: He was the best man that I have ever seen.

Ko sử dụng That lúc sở hữu giới từ ở phía trước (in, on, at, of, …)

Sau những từ chỉ số thứ tự:

Ko sử dụng lúc nó thay thế cho cả mệnh đề đứng trước.

Trường hợp này ta sử dụng để thay thế.

Ví dụ: It rained all day, which was a pity.

Sau những đại từ bất định:

Và sau những đại từ:

Ví dụ: I have said all that I want to say. / Anybody that want to succeed must work really hard.

Ko sử dụng với những từ chỉ lượng sở hữu giới từ đi kèm (

Ngoài ra, tri thức về Đại từ quan hệ ko chỉ bó hẹp như trên, mà những bạn cần nắm vững tri thức chung vầ phổ quát về những Đại từ trong Tiếng Anh.

 • WHERE (= in/at which) – được sử dụng thay cho danh từ chỉ nơi chốn
 • WHEN (= on/at/in which) – được sử dụng thay cho danh từ chỉ thời kì
 • WHY (= for which) – thường được sử dụng chỉ lý do, thường xếp sau “the reason”

Lưu ý:

 • WhenWhy sở hữu thể được bỏ hoặc thay bằng that
 • Where sở hữu thể bỏ hoặc thay bằng that lúc where xếp sau những từ , và (ko được bỏ lúc where xếp sau những từ khác.)
 • Ko sử dụng giới từ (prepositions) trong mệnh đề khởi đầu bằng những trạng từ quan hệ where, when, why
 • Where sở hữu thể được sử dụng mà ko sở hữu danh từ chỉ nơi chốn đi trước.

2. Phân loại và cách sử dụng những loại mệnh đề quan hệ

 • Là mệnh đề được sử dụng để xác định danh từ đứng trước đó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, ko sở hữu nó câu sẽ ko đủ nghĩa.
 • Với loại mệnh đề này, chúng ta sở hữu thể bỏ những đại từ quan hệ làm tân ngữ who(m), which, that và những trạng từ when, why; đặc trưng là trong văn nói thân tình.

 • Là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề ko nhất thiết phải sở hữu trong câu, ko sở hữu nó câu vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề quan hệ ko xác định được phân ranh giới với mệnh đề chính bằng những dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).-Ko sử dụng đại từ quan hệ that trong mệnh đề quan hệ ko xác định.
 • Ko thể bỏ những đại từ quan hệ làm tân ngữ và những trạng từ của mệnh đề quan hệ ko xác định.
 • Trong loại mệnh đề này, which sở hữu thể được sử dụng để bổ nghĩa cho cả câu.

Ghi nhớ tri thức vừa học thật chuẩn cùng Language Link Academic qua video thú vị từ Learn English on Skype nhé:

Tri thức về Mệnh đề quan hệ chỉ là một phần nhỏ trong lúc tri thức chung về Mệnh đề. Do đó, cùng khám phá những tri thức thú vị khác về Mệnh đề dưới đây nhé:

 • Mệnh đề mục đích
 • Mệnh đề danh ngữ
 • Mệnh đề trạng ngữ

Hiểu được những vấn đề của người Việt Nam trong việc học tiếng Anh chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của đời sống hiện đại, Language Link Academic đã phát triển và cho ra đời lộ trình học tiếng Anh toàn diện với những khóa học tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh người to. Language Link Academic tin rằng, những khóa học này sẽ tạo ra sự khác biệt và bước ngoặt mới trong tiếng Anh, để bạn sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu phía trước.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo