Tính bằng cách thuận tiện nhất (Lớp 3,4,5), cách tính và các dạng toán

Tính bằng cách thuận tiện nhất (Lớp 3,4,5), cách tính và các dạng toán

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Trong những bài toán tính trị giá của biểu thức, những em học trò sẽ gặp nhiều bài toán phức tạp và để với kết quả đúng thì cần phải thực hiện tính toán qua nhiều bước. Bởi vậy tính trị giá của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất sẽ giúp những em tính toán một cách hợp lí và thu được kết quả nhanh nhất.

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc vận dụng những tính chất của phép cùng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính trị giá của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và xác thực nhất.

2. Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Ví dụ minh họa về dạng 1

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • a) 236 + 354 + 764
 • b) 2342 + 4257 – 342
 •  
 • Lời giải:
 • a) 236 + 354 + 764 = (236 + 764) + 354 = 1000 + 354 = 1354
 • b) 2342 + 4257 – 342 = (2342 – 342) + 4257 = 2000 + 4257

• Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ minh họa về dạng 2

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • a) 326 x 726 + 326 x 274
 • b) 2009 x 867 + 2009 x 133
 • c) 4 x 125 x 25 x 8
 • d) 4 x 8 x 525 x 25 x 125
 •  
 • Lời giải:
 • a) 326 x 726 + 326 x 274
 • = 326 x (726 + 274) = 326 x 1000 = 326000
 •  
 • b) 2009 x 866 + 2009 x 134
 • = 2009 x (866 + 134) = 2009 x 1000 = 2009000
 •  
 • c) 4 x 125 x 25 x 8
 • = (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000
 •  
 • d) Hai x 8 x 50 x 25 x 125
 • = (4 x 25) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Những tính chất đó là:

• 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 chia cho một số: 0 : a = 0

• Một nhân với một số: Một x a = a x 1 = a

• Chia một số cho 1: a : 1 = a

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • 1235 x 6789 x (624 – 312 x 2)
 •  
 • Lời giải:
 • 1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) = 1235 x 6789 x (624 – 624) = 1235 x 6789 x 0 = 0

• Nhóm những phân số trong biểu thức thành từng nhóm riêng biệt với tổng (hoặc hiệu) bằng Một hoặc 0.

• Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

• Phép cùng của những số giống nhau được trình diễn bằng phép nhân.

3. Bài tập minh hoạ và lời giải

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 - 47 × 63

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237

Article post on: nongdanmo.com

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

d)  97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205 =  97345 - 9205 x (3 + 7) =  97345 - 9205 x 10 

=  97345 - 92050 = 5295

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237 = 4237- 237 x (4 + 6) = 4237 - 237 x 10 = 4237- 2370 = 1867

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,5 x 16,27 x 4

b) 0,25 x 1,25 x 4 x 8

c) 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

Source: nongdanmo.com

d) 2,5 x 7,8 x 4 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

f) 8,36 x 5 x 0,2 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7
 

Lời giải:

a/ 2,5 x 16,27 x 4

= 2.5 x 4 x 16,27

= Một x 16,27

= 16,27

b/ 0,25 x 1,25 x 4 x 8

= 0,25 x 4 + 1,25 x 8

Via @: nongdanmo.com

= 1 + 10

= 11

c/ 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

= 32,5 x (6,5 + 3,5)

= 32,5 x 10

= 325

d) 2,5 x 7,8 x 4 

= (2,5 x 4) x 7,8

 = 10 x 7,8 = 78  

e) 0,5 x 9,6 x 2 

= (0,5 x 2) x 9,6

= Một x 9,6 = 9,6 

f) 8,36 x 5 x 0,2

 = 8,36 x (5 x 0,2)

 = 8,36 x 1 = 8,36 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 = (8,3 + 1,7) x 7,9

 = 10 x 7,9 = 79

Trên đây là toàn bộ tri thức xoay quanh về việc tính bằng cách thuận tiện nhất. Hi vọng sau bài viết này, những bạn với thể tìm ra cho mình cách tính nhanh và xác thực nhất đối với những bài toán mình gặp nhé!

 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo