THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ

Chúng tôi xin đưa ra một số điểm quan yếu về việc tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài sau đây:

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Sở hữu 09 loại thu nhập chịu thuế:

1) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ kinh doanh

 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc tất cả những ngành nghề công nghiệp như: sản xuất hàng hóa, nhà cung cấp, xây dựng, nhà hàng, những dịch thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và những tài sản khác.
 • Thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập của tư nhân mang giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2) Thuế thu nhập tư nhân từ tiền lương và tiền công do người sử dụng lao động trả

 • Tiền lương, tiền công, và những khoản mang tính chất tiền lương, tiền công được trả bằng hình thức tiền mặt hoặc hình thức khác.
 • Những khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Những khoản thù lao.
 • Tiền công mang được từ việc hoạt động đại lý, môi giới, tiền thưởng từ giải thưởng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, giải thưởng dự án, sáng chế, phát minh theo quy định liên quan về quyền sở hữu trí tuệ, tiền thưởng từ giải thưởng trình diễn nghệ thuật, giải thưởng thể thao, những khoản mang được từ việc dạy học, quảng cáo, hoặc những khoản mang được từ nhà cung cấp khác, và những khoản tiền công khác.
 • Tiền nhận được từ việc tham gia Hiệp hội kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản lý, Hiệp hội nghề nghiệp và những tổ chức khác.
 • Những khoản tiền mặt hoặc ko phải tiền mặt ko phải là tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả bao gồm: những khoản trả tiền tiền nhà, điện, nước và những nhà cung cấp khác (nếu mang); những khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự chọn, quỹ hưu trí mà người sử dụng lao động trả thay cho người lao động; phí thành viên và những khoản phí phục vụ tư nhân khác như: chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi, tiêu khiển, những khoản chi cho văn phòng phẩm, công việc, điện thoại, y phục mà vượt quá giới hạn Nhà nước quy định; Khen thưởng bằng tiền mặt hoặc ko bằng tiền mặt, bao gồm cả phần thưởng dưới hình thức chứng khoán.

3) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ đầu tư vốn

 • Tiền lãi cho vay từ những tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh và nhóm tư nhân kinh doanh theo những hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay.
 • Lợi tức cổ phần thu được từ việc góp vốn.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới những hình thức khác bao gồm góp vốn bằng tài sản, uy tín, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế.
 • Thu nhập từ lợi tức trả bằng trái phiếu, thu nhập từ lợi nhuận tái đầu tư.

4) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ việc chuyển nhượng vốn

 • Lợi nhuận phát sinh từ việc góp vốn vào Đơn vị trách nhiệm hữu hạn (bao gồm Đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Đơn vị hợp danh, Hợp tác xã, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, và những tổ chức khác.
 • Thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: chuyển nhượng cổ phần quyền chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của tư nhân trong tổ chức cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

5) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ chuyển nhượng Bất động sản

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai.
 • Thu nhập từ quyền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thu nhập từ ủy thác quản lý bất động sản, nếu một tư nhân được ủy thác quản lý bất động sản thì người đó mang quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc những quyền khác tương đương với chủ sở hữu bất động sản.

6) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ trúng thưởng

 • Trúng thưởng xổ số.
 • Trúng thưởng trong những hình thức khuyến mại lúc tìm sản phẩm hoặc nhà cung cấp theo Luật Thương nghiệp.
 • Trúng thưởng trong những hình thức cá cược được quy định bởi pháp luật.
 • Trúng thưởng trong casino được quy định bởi pháp luật.

7) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ bản quyền

Thu nhập từ bản quyền là những thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao kỹ thuật theo Luật chuyển giao kỹ thuật, cụ thể:

 • Những đối tượng của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Những đối tượng chuyển giao kỹ thuật.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp.

8) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ thừa kế

 • Thừa kế chứng khoán, phần vốn, quyền chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán; cổ phần của tư nhân trong tổ chức cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.
 • Thừa kế phần vốn trong những tổ chức kinh tế và kinh doanh: số vốn góp trong Đơn vị trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Đơn vị hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của tư nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được thành lập theo pháp luật, hoặc toàn bộ phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của tư nhân.
 • Thừa kế bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà ở bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở vật chất hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm những kiến trúc trên bản vẽ; quyền thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Thừa kế quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, phi cơ, súng săn, súng thể thao).

9) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ nhận quà tặng

 • Thu nhập từ việc nhận quà tặng là những thu nhập mà tư nhân nhận được từ tổ chức và tư nhân ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cụ thể:
 • Quà tặng là chứng khoán: cổ phần, quyền được chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; cổ phiếu của tư nhân trong Đơn vị cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Quà tặng là vốn trong những tổ chức kinh tế và kinh doanh: vốn góp trong Đơn vị trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Đơn vị hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của tư nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được thành lập theo pháp luật, hoặc toàn bộ phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của tư nhân.
 • Quà tặng là bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở vật chất hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm cả kiến trúc trên bản vẽ; quyền cho thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, phi cơ, súng săn, súng thể thao).

KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Người nộp thuế, tư nhân mang thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài phải kê khai và quyết toán thuế theo những thủ tục ở địa phương. Những quy định về kê khai thuế trong một số trường hợp:

1) Người lao động nước ngoài phải khai thuế thu nhập tư nhân trực tiếp tại cơ thuế quan

 • Tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ tiền lương và phải kê khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan bao gồm: Tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ tiền lương do những tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán ở Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan theo quý; Tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ tiền lương từ những tổ chức và tư nhân nước ngoài phải kê khai thuế theo quý trực tiếp tại những cơ thuế quan.
 • Nếu người lao động ko làm việc đủ 12 tháng hoặc mang thu nhập từ tiền lương, tiền công từ những tổ chức khác thì trong trường hợp này, người lao động ko thể yêu cầu người nộp thuế quyết toán thuế thay cho họ và phải khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan. Để khai thuế, tư nhân phải chuẩn bị Thư xác nhận thu nhập từ người nộp thuế trước + Chứng từ khấu trừ thuế tại nguồn thu nhập dựa trên thu nhập (mang biên lai khấu trừ). Dựa trên thu nhập từ tổ chức hiện tại và những nguồn thu nhập khác mang Chứng từ khấu trừ thuế, tư nhân cần chuẩn bị Tờ khai Quyết toán thuế năm và khai thuế trực tiếp tại cơ thuế quan. Đây ko phải là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà là vấn đề tư nhân của người lao động (mang nghĩa rằng, quyết toán thuế cuối cùng của tổ chức sẽ ko bao gồm bản quyết toán thuế của tư nhân đó).

2) Người lao động nước ngoài sẽ nộp thuế theo phương thức lũy tiến hoặc theo tỷ lệ nhất quyết

 • Để xác định phương thức kê khai thuế thu nhập tư nhân (PIT) hợp thức cho người nước ngoài, cơ thuế quan sẽ dựa trên hộ chiếu, hợp đồng lao động, thư bổ nhiệm / chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng thuê nhà.
 • Tuỳ theo trường hợp là tư nhân trú ngụ hay ko trú ngụ thì cũng phải kê khai và quyết toán thuế TNCN cho những thu nhập phát sinh ở Việt Nam hoặc thu nhập toàn cầu. Những khoản chịu thuế / thuế suất giữa tư nhân trú ngụ và ko trú ngụ là hoàn toàn khác nhau. Việc ko kê khai thuế TNCN rõ ràng và hợp thức sẽ dẫn tới những khoản tiền phạt cho cơ thuế quan trong những năm tiếp theo.
 • Một nhà tư vấn tốt sẽ tương trợ khách hàng quản lý hồ sơ viên chức / những báo cáo theo yêu cầu pháp luật cũng như những báo cáo / kê khai để đảm bảo những hồ sơ phải xác thực ngay từ ban sơ và cho 3 hoặc 5 năm tiếp theo.

3) Những trường hợp phổ biến người trả thu nhập phải thực hiện khai thuế thu nhập tư nhân

 • Tổ chức, tư nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc trong quý, tổ chức, tư nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập tư nhân thì ko phải khai thuế.
 • Việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý sẽ được xác định một lần kể từ tháng trước hết mang phát sinh khấu trừ thuế, và được ứng dụng cho cả năm tính thuế.

4) Những trường hợp phổ biến về việc tư nhân trú ngụ mang những khoản thu nhập từ tiền lương và kinh doanh phải kê khai thuế thu nhập tư nhân

Tư nhân trú ngụ, hoặc nhóm tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ kinh doanh phải khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan bao gồm: tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai là tư nhân, nhóm tư nhân thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; và tư nhân, nhóm tư nhân ko tách biệt những khoản mức giá với doanh thu thì khai thuế theo quý; tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh nộp thuế theo

Phương thức khoán là những người ko thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, ko xác định được doanh thu, mức giá và thu nhập chịu thuế thực hiện khai thuế theo năm; những tư nhân kinh doanh lưu động phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân kinh doanh mà sử dụng hóa đơn do cơ thuế quan bán lẻ theo từng số khai thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân ko kinh doanh mà mang phát sinh hoạt động bán hàng hoặc cung ứng nhà cung cấp mà cần phải phát hành hóa đơn cho khách hàng phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân hoặc nhóm tư nhân mang thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và những loại tài sản khác phải khai thuế theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Tư nhân mang thu nhập từ tiền lương, kinh doanh phải quyết toán thuế lúc phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc mang số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ những trường hợp sau:

Article post on: nongdanmo.com

 • Tư nhân mang số thuế phải nộp thấp hơn số thuế tạm nộp mà ko mang yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;
 • Tư nhân kinh doanh, nhóm tư nhân kinh doanh chỉ mang một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán;
 • Tư nhân hoặc hộ gia đình chỉ mang một nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã khai thuế, nộp thuế tại nơi mang nhà, quyền sử dụng đất cho thuê;
 • Người lao động thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên mà mang thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác bình quân tháng ko quá 10 triệu đồng trong năm, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu ko mang yêu cầu thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
 • Người lao động thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên mà mang thêm nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất, mang mức doanh thu bình quân tháng trong năm ko quá 20 triệu đã nộp thuế tại nơi mang nhà cho thuê, mang quyền sử dụng đất cho thuê nếu ko mang yêu cầu thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Người lao động mang thể ủy quyền tổ chức hoặc tư nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cho mình trong trường hợp:

 • Người lao động chỉ mang thu nhập từ tiền lương từ hợp đồng lao động mang thời hạn từ 03 tháng trở lên và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời khắc ủy quyền quyết toán, cho dù tư nhân đó ko làm việc đủ 12 tháng trong năm;
 • Tổ chức, tư nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho tư nhân đối với phần thu nhập mà tư nhân nhận được từ tổ chức, tư nhân trả thu nhập.

5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế thu nhập tư nhân đối với một số trường hợp

 • Tư nhân trú ngụ mang thu nhập phát sinh ở nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập tư nhân ở nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ ko được vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.
 • Tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày mang mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch trước hết là dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết mang mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên, kỳ tính thuế trước hết là 12 tháng liên tục kể từ ngày vào Việt Nam, kỳ tính thuế lần hai là theo năm dương lịch.
 • Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
 • Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số tiền còn phải nộp trong năm tính thuế thứ hai được xác định như sau:
 • Tư nhân trú ngụ là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ thuế quan trước lúc xuất cảnh.
 • Đối với tư nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài.
 • Trường hợp tư nhân khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng mang kỳ hạn trả tiền từ 01 năm trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế như đối với tư nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai.
 • Tư nhân mang thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan nếu thuộc diện quyết toán thuế.
 • Tư nhân mang thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa thiến, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan.
 • Tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh ko trú ngụ nhưng mang địa điểm kinh doanh nhất quyết trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh là đối tượng trú ngụ.

THUẾ SUẤT

1) Tư nhân trú ngụ:

 • Tư nhân mang mặt từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết mang mặt tại Việt Nam, trong đó mang ngày tới và ngày đi được tính là 01 ngày. Ngày tới và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của tư nhân lúc tới và rời khỏi Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày trú ngụ.
 • Tư nhân mang nơi ở thường xuyên tại Việt Nam:
 • Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi tư nhân sinh sống thường xuyên, ổn định ko mang thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về trú ngụ.
 • Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú, hoặc nơi ở tạm trú lúc đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan mang thẩm quyền cấp.

Tư nhân ko trú ngụ là người ko đáp ứng những điều kiện nêu trên.

2) Thuế suất và cách tính thuế đối với tư nhân ko trú ngụ

Thuế suất thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền người lao động (x) với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công của tư nhân trú ngụ.

Thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công trong trường hợp tư nhân ko trú ngụ làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng ko tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam sẽ được tính như sau:

Source: nongdanmo.com

a) Đối với trường hợp tư nhân nước ngoài ko hiện diện tại Việt Nam:

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với trường hợp tư nhân nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

3) Thuế suất và căn cứ tính thuế đối với tư nhân trú ngụ mang thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền công, tiền lương là những khoản thu nhập mang thể giám định được và thuế suất. Những khoản thu nhập mang thể giám định được tương đương với những khoản thu nhập chịu thuế trừ (-) đi những khoản giảm trừ sau:

Via @: nongdanmo.com

 • Những khoản giảm trừ gia đạo.
 • Những khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

4) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được ứng dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể:

Bậc Thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Tới 60 Tới 5 5
2 Trên 60 tới 120 Trên 5 tới 10 10
3 Trên 120 tới 216 Trên 10 tới 18 15
4 Trên 216 tới 384 Trên 18 tới 32 20
5 Trên 384 tới 624 Trên 32 tới 52 25
6 Trên 624 tới 960 Trên 52 tới 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là tổ chức tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng nghìn khách hàng tiếng tăm từ năm 2006. Nhà sản xuất của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Pháp luật trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước những rủi ro, tối ưu mức giá, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra trị giá gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung ứng những nhà cung cấp theo cách may đo và độc quyền liên quan tới việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều nghìn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu tới từ những Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới những mô phỏng tổ chức mang vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung ứng nhà cung cấp giúp những doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách vững bền và tối ưu.

 • Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết
 • 4 bước thành lập văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam
 • Giấy phép lao động tại Việt Nam – những qui định và hướng dẫn
 • Thuế tại Việt Nam – Những điều cần biết
 • Những khoản thu nhập ko chịu thuế người lao động cần biết (p1)
 • Những khoản thu nhập ko chịu thuế người lao động cần biết (p2)
 • Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam – những đIều cần biết
 • Những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương người lao động cần biết
 • Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 • Trưởng văn phòng đại diện – chi nhánh tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị
 • Những thủ tục tuân thủ theo qui định địa phương đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo