Hướng dẫn hạch toán thuê tài chính tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán thuê tài chính tài sản cố định

Làm sao để hạch toán thuê tài chính tài sản nhất mực một cách chi tiết và xác thực? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này của ACB Leasing nhé!

Hạch toán thuê tài chính tài sản nhất mực là nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện, nhất là những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Vậy, tài sản nhất mực thuê tài chính là gì? Làm sao để hạch toán thuê tài chính tài sản nhất mực? Bài viết dưới đây của ACB Leasing sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài sản thuê tài chính trong doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu nhé!

Hướng dẫn hạch toán thuê tài chính tài sản nhất mực

Tài sản nhất mực thuê tài chính là gì?

Theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Tài sản nhất mực thuê tài chính là những tài sản nhất mực mà doanh nghiệp thuê của đơn vị cho thuê tài chính”.

Những tài sản nhất mực (viết tắt là TSCĐ) phải thỏa mãn ít nhất một trong những yêu cầu sau:

 • Giá tiền thuê TSCĐ sẽ được quy định trong hợp đồng thuê tài chính, số tiền này phải chiếm tối thiểu 60% trị giá của tài sản tại thời khắc thỏa thuận.
 • Doanh nghiệp mang thể sử dụng TSCĐ thuê tài chính mà ko cần phải thay đổi, sửa chữa to nào.
 • Lúc hết hạn hợp đồng, doanh nghiệp được chuyển giao quyền sở hữu TSCĐ.
 • Doanh nghiệp được lựa chọn sắm tài sản thuê với mức giá thấp hơn trị giá hợp lý của tài sản thuê.
 • Thời kì thuê phải chiếm phần to thời kì sử dụng kinh tế của TSCĐ.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 212 trong hạch toán thuê tài chính

Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 212 - Tài sản nhất mực thuê tài chính được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 • Tài khoản 212 là tài khoản được sử dụng để phản ánh trị giá hiện mang và sự biến động tăng, giảm của toàn bộ tài sản thuê tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ sử dụng tài khoản này để hạch toán thuê tài chính TSCĐ. Doanh nghiệp mang trách nhiệm quản lý và sử dụng TSCĐ thuê tài chính như tài sản của doanh nghiệp, mặc dù chưa mang quyền sở hữu.
 • Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính sẽ được ghi nhận bằng tổng trị giá hợp lý của tài sản hoặc trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu (nếu trị giá hợp lý cao hơn trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu) và những khoản phí trực tiếp phát sinh ban sơ mà doanh nghiệp phải chịu lúc thuê tài chính. Trong trường hợp thuế trị giá gia tăng đầu vào đã được khấu trừ thì doanh nghiệp ko cần hạch toán thuê tài chính khoản tiền này vào trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu phải trả cho đơn vị cho thuê tài chính.
 • Doanh nghiệp mang thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định, tỷ lệ lãi suất cho thuê tài chính hiện nay được quy định trong hợp đồng thuê tài chính hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay của doanh nghiệp lúc tính trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu.
 • Trong trường hợp thuế trị giá gia tăng đầu vào ko được khấu trừ thì doanh nghiệp phải trả cho đơn vị cho thuê tài chính. Hạch toán thuê tài chính được ghi nhận như sau: Nếu doanh nghiệp trả tiền một lần ngay thời khắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính cho khoản thuế trị giá gia tăng đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá của TSCĐ sẽ bao gồm cả thuế trị giá gia tăng. Nếu doanh nghiệp trả tiền từng kỳ cho khoản thuế này thì sẽ ghi nhận vào tầm giá sản xuất kinh doanh trong kỳ thích hợp với khấu hao của TSCĐ thuê tài chính.
 • Trị giá của TSCĐ thuê vận hành sẽ ko được ghi nhận vào tài khoản 212 này.
 • Doanh nghiệp mang trách nhiệm tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào tầm giá sản xuất, kinh doanh theo định kỳ với chính sách tương tự như chính sách khấu hao của tài sản cùng loại mà doanh nghiệp sở hữu. Nếu chưa xác định về quyền sở hữu TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp lúc hết hạn hợp đồng thì tài sản này sẽ được trích khấu hao theo thời hạn thuê (trong trường hợp thời kì thuê tài chính ngắn hơn thời kì sử dụng hữu ích của tài sản).
 • Tài khoản 212 sẽ được mở chi tiết để hạch toán thuê tài chính cho từng loại, từng tài sản thuê.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 212 trong hạch toán thuê tài chính của doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 212

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 212 lúc doanh nghiệp hạch toán thuê tài chính TSCĐ được ghi nhận như sau: 

 • Bên Nợ: Nguyên giá của tài sản thuê tài chính tăng.
 • Bên Sở hữu: Nguyên giá của tài sản thuê tài chính giảm do doanh nghiệp phải chuyển trả cho đơn vị cho thuê tài chính lúc hết hạn hợp đồng hoặc sắm lại tài sản thuê.
 • Số dư bên Nợ: Nguyên giá của tài sản thuê tài chính hiện mang.

Tài khoản 212 mang hai tài khoản cấp hai là:

 • Tài khoản 2121 - TSCĐ hữu hình thuê tài chính: Phản ánh trị giá hiện mang và sự tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
 • Tài khoản 2122 - TSCĐ vô hình thuê tài chính: Phản ánh trị giá hiện mang và sự biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ vô hình thuê tài chính.

Sở hữu thể bạn quan tâm: Những hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phương pháp hạch toán thuê tài chính trong một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Dưới đây là hướng dẫn hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính trong một số giao dịch kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp.

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ nhất

Thứ nhất: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc phát sinh tầm giá trực tiếp ban sơ liên quan tới TSCĐ thuê tài chính trước lúc doanh nghiệp nhận tài sản như: tầm giá thương lượng, ký kết hợp đồng thuê tài chính,... ghi nhận như sau:

Article post on: nongdanmo.com

 • Nợ tài khoản 242 - Giá tiền trả trước.
 • Sở hữu tài khoản 111, 112,...

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ hai

Thứ hai: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp rót vốn ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) (số tiền thuê trả trước).
 • Nợ tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Sở hữu tài khoản 111, 112,...

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ ba

Thứ ba: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp nhận TSCĐ thuê tài chính từ đơn vị cho thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng và những chứng từ phản ánh trị giá tài sản thuê theo giá chưa mang thuế trị giá gia tăng đầu vào, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính (giá chưa mang thuế trị giá gia tăng đầu vào).
 • Sở hữu tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) (trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu hoặc trị giá hợp lý của TSCĐ thuê tài chính ko kèm theo những khoản thuế được hoàn trả).

Giá tiền trực tiếp ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính của doanh nghiệp được ghi nhận vào nguyên giá của tài sản thuê, kế toán tiến hành hạch toán thuê tài chính như sau:

 • Nợ tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính.
 • Sở hữu tài khoản 242 - Giá tiền trả trước hoặc Sở hữu tài khoản 111, 112,... (những tầm giá trực tiếp liên quan tới hoạt động thuê tài chính của doanh nghiệp phát sinh lúc nhận tài sản).

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ tư

Thứ tư: Phương pháp hạch toán thuê tài chính định kỳ, lúc doanh nghiệp nhận được hóa đơn trả tiền tiền thuê tài sản.

Lúc doanh nghiệp trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho đơn vị cho thuê tài chính, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 635 - Giá tiền tài chính (tiền lãi thuê trả trong kỳ).
 • Nợ tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả trong kỳ).
 • Sở hữu những tài khoản 111, 112,...

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ năm

Thứ năm: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp nhận được hóa đơn của đơn vị cho thuê tài chính, yêu cầu doanh nghiệp trả tiền thuế trị giá gia tăng đầu vào.

Source: nongdanmo.com

Trong trường hợp thuế trị giá gia tăng được khấu trừ thì ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332).
 • Sở hữu tài khoản 112 - Tiền gửi nhà băng (nếu doanh nghiệp tiến hành trả tiền ngay).
 • Sở hữu tài khoản 338 - Phải trả khác (thuế trị giá gia tăng đầu vào mà doanh nghiệp phải trả đơn vị cho thuê tài chính).

Trong trường hợp thuế trị giá gia tăng đầu vào ko được khấu trừ thì ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính (nếu thuế trị giá gia tăng đầu vào ko được khấu trừ và doanh nghiệp thực hiện trả tiền một lần ngay tại thời khắc ghi nhận tài sản thuê).
 • Nợ tài khoản 627, 641, 642 (nếu thuế trị giá gia tăng đầu vào ko được khấu trừ và doanh nghiệp thực hiện trả tiền định kỳ).
 • Sở hữu tài khoản 112 - Tiền gửi nhà băng (nếu doanh nghiệp trả tiền ngay).
 • Sở hữu tài khoản 338 - Phải trả khác (thuế trị giá gia tăng đầu vào mà doanh nghiệp phải trả đơn vị cho thuê tài chính).

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ sáu

Thứ sáu: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho đơn vị cho thuê tài chính, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 635 - Giá tiền tài chính.
 • Sở hữu những tài khoản 111, 112,...

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ bảy

Thứ bảy: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp trả lại TSCĐ thuê tài chính cho đơn vị cho thuê tài chính theo quy định trong hợp đồng, kế toán ghi nhận giảm trị giá TSCĐ thuê tài chính như sau:

 • Nợ tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ (2142).
 • Sở hữu tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính.

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ tám

Thứ tám: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp chỉ thuê hết một phần trị giá của TSCĐ, sau đó tiến hành sắm lại tài sản thuê. Lúc doanh nghiệp nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi nhận giảm tài sản thuê tài chính và ghi nhận tăng tài sản hữu hình mà doanh nghiệp sở hữu. Thời khắc chuyển giao từ tài sản thuê thành tài sản do doanh nghiệp sở hữu, kế toán sẽ hạch toán tài chính như sau:

Via @: nongdanmo.com

 • Nợ tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình.
 • Sở hữu tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính (trị giá còn lại của TSCĐ thuê tài chính).
 • Sở hữu những tài khoản 111, 112,... (số tiền doanh nghiệp phải trả thêm).

Đồng thời chuyển trị giá hao mòn, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.
 • Sở hữu tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình.

Phương pháp hạch toán thuê tài chính thứ chín

Thứ chín: Phương pháp hạch toán thuê tài chính lúc doanh nghiệp mang giao dịch bán và thuê lại tài sản từ đơn vị cho thuê tài chính.

Nếu doanh nghiệp bán và thuê lại tài sản với giá bán cao hơn trị giá còn lại thì kế toán ghi nhận giao dịch bán (tài khoản 711). Những bước hạch toán thuê tài chính được thực hiện theo hướng dẫn hạch toán TSCĐ thuê tài chính ở trên, từ điều thứ nhất tới điều thứ sáu. 

Định kỳ, kế toán sẽ tính và trích khấu hao tài sản vào tầm giá sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ghi nhận như sau:

 • Nợ những tài khoản 623, 627, 641, 642,...
 • Sở hữu tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.

Định kỳ, kết chuyển chênh lệch giữa giá bán cao hơn so với trị giá còn lại của tài sản mà doanh nghiệp bán và thuê lại, ghi nhận giảm tầm giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ tương xứng với thời kì thuê.

 • Nợ tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.
 • Sở hữu những khoản 623, 627, 641, 642,...

Nếu doanh nghiệp bán và cho thuê lại tài sản với mức giá thấp hơn trị giá còn lại thì kế toán ghi nhận giao dịch bán (tài khoản 711). Những bút toán ghi nhận thuê tài chính hạch toán được thực hiện theo hướng dẫn từ điều thứ nhất tới điều thứ sáu.

Định kỳ, kết chuyển chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và trị giá còn lại của tài sản, kế toán ghi nhận tăng tầm giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

 • Nợ những tài khoản 623, 627, 641, 642,...
 • Sở hữu tài khoản 242 - Giá tiền trả trước.
 • Nợ tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.
 • Sở hữu những khoản 623, 627, 641, 642,...

Nếu doanh nghiệp bán và thuê lại tài sản với mức giá thấp hơn trị giá còn lại thì kế toán ghi nhận giao dịch bán (tài khoản 711). Những bút toán ghi nhận thuê tài chính hạch toán được thực hiện theo hướng dẫn từ điều thứ nhất tới điều thứ sáu.

Định kỳ, kết chuyển chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và trị giá còn lại của tài sản, kế toán ghi nhận tăng tầm giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

 • Nợ những tài khoản 623, 627, 641, 642,...
 • Sở hữu tài khoản 242 - Giá tiền trả trước.

Doanh nghiệp cho thuê tài chính Nhà băng Á Châu - ACB Leasing

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo