Phương pháp kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ theo TT 200 và TT 133

Phương pháp kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ theo TT 200 và TT 133

Như những bạn đã biết được cách thẩm định tầm giá (sản phẩm) dở dang cuối kỳ ở bài trước thì tiếp theo ở bài viết này MISA hướng dẫn những bạn về tài khoản kế toán và phương pháp kết chuyển tầm giá dở dang cuối kỳ.

Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang được Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho tất cả những doanh nghiệp và Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đều hướng dẫn kế toán sử dụng quy định để phản ánh và ghi nhận tầm giá sản xuất kinh doanh dở dang tăng giảm trong kỳ và tồn cuối kỳ. Tuy nhiên, giữa Hai Thông tư mang những điểm khác biệt trong cách ghi nhận và hạch toán với cùng tài khoản 154. 

Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu phương pháp kết chuyển tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ theo TT 200 và TT 133 trong những phần của bài viết nhé!

1. Bút toán kết chuyển tầm giá sản xuất

Bút toán kết chuyển tầm giá sản xuất là bút toán mà kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện vào cuối kỳ, lúc thực hiện tổng hợp tầm giá cả kỳ. Để xác định tổng tầm giá đã sử dụng trong kỳ thì thực hiện bút toán kết chuyển tầm giá là điều trước tiên kế toán cần làm. Đọc thêm những bút toán kết chuyển tại bài viết: Hạch toán những bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán cần ghi nhớ

2. So sánh hướng dẫn kế toán Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

2.1. Giống nhau

 • Nguyên tắc kế toán

– Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang sử dụng để phản ánh, tổng hợp tầm giá sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, nhà cung cấp ở doanh nghiệp ứng dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

Ở những doanh nghiệp ứng dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh trị giá thực tế của sản phẩm, nhà cung cấp dở dang cuối kỳ.

– Tài khoản 154 phản ánh tầm giá sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; tầm giá sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, nhà cung cấp hoàn thành trong kỳ; tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của những hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở những doanh nghiệp sản xuất hoặc ở những doanh nghiệp kinh doanh nhà cung cấp…

– Tài khoản 154 cũng phản ánh tầm giá sản xuất, kinh doanh của những hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc phân phối nhà cung cấp của những doanh nghiệp thương nghiệp, nếu mang tổ chức những loại hình hoạt động này.

– Giá tiền sản xuất, kinh doanh hạch toán trên Tài khoản 154 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh tầm giá (phân xưởng, phòng ban sản xuất, đội sản xuất, công trường,…); theo loại, nhóm sản phẩm, hoặc chi tiết, phòng ban sản phẩm; theo từng loại nhà cung cấp hoặc theo từng quá trình nhà cung cấp.

– Giá tiền sản xuất, kinh doanh phản ánh trên Tài khoản 154 gồm những tầm giá sau:

+ Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp;

+ Giá tiền nhân lực trực tiếp;

+ Giá tiền sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp);

+ Giá tiền sản xuất chung.

Lưu ý: Giá tiền vật liệu, vật liệu, tầm giá nhân lực vượt trên mức thường ngày và tầm giá sản xuất chung nhất quyết ko phân bổ ko được tính vào trị giá hàng tồn kho (ko hạch toán vào Tài khoản 154) mà phải tính/hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán (Tài khoản 632).

Ko hạch toán vào tài khoản 154 những tầm giá sau:

  • Giá tiền bán hàng;
  • Giá tiền quản lý doanh nghiệp;
  • Giá tiền tài chính;
  • Giá tiền khác;
  • Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chi đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Những khoản chi được trang trải bằng nguồn khác.
 • Những điểm giống nhau trong kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 trong Hai Thông tư như sau:

Về kết cấu:

Hình 2: Kết cấu TK 154

Bên Nợ:

+ Những tầm giá vật liệu, vật liệu trực tiếp, tầm giá nhân lực trực tiếp, tầm giá sử dụng máy thi công, tầm giá sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới sản xuất sản phẩm và tầm giá thực hiện nhà cung cấp;

+ Những tầm giá vật liệu, vật liệu trực tiếp, tầm giá nhân lực trực tiếp, tầm giá sử dụng máy thi công, tầm giá sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới giá thành sản phẩm xây lắp dự án hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;

+ Kết chuyển tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Mang:

+ Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho, chuyển đi bán, tiêu sử dụng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào hoạt động XDCB;

+ Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn ủy quyền doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;

+ Giá tiền thực tế của khối lượng nhà cung cấp đã hoàn thành phân phối cho khách hàng;

+ Trị giá truất phế liệu thu hồi, trị giá sản phẩm hỏng ko sửa chữa được;

+ Trị giá vật liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho;

+ Phản ánh tầm giá nguyên vật liệu, tầm giá nhân lực vượt trên mức thường ngày và tầm giá sản xuất chung nhất quyết ko phân bổ ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

+ Kết chuyển tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: Giá tiền sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

2.Hai Khác nhau

Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngoài những điểm giống nhau còn mang những điểm khác nhau cơ bản như sau:

 • Điểm khác trong nguyên tắc kế toán

Nội dung

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Kết chuyển tầm giá sản xuất chung cuối kỳ

  Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển tầm giá sản xuất chung nhất quyết vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thường ngày (Mang TK 627, Nợ TK 154). Giá tiền sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tầm giá thực tế phát sinh.

 

     

    Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thường ngày thì kế toán phải tính và xác định tầm giá sản xuất chung nhất quyết phân bổ vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thường ngày. Khoản tầm giá sản xuất chung nhất quyết ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Định khoản: Nợ TK 632/Mang TK 627

 

  Cuối kỳ, phân bổ tầm giá sản xuất chung nhất quyết và tầm giá sản xuất chung biến đổi vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tầm giá thực tế phát sinh. Do theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC chỉ sử dụng TK 154 để tập hợp tầm giá mà ko mang TK 627 nên sẽ ko cần định khoản trong trường hợp này.

 

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thường ngày thì kế toán phải tính và xác định tầm giá sản xuất chung nhất quyết phân bổ vào tầm giá chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thường ngày. Khoản tầm giá sản xuất chung nhất quyết ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Định khoản: Nợ TK 632/Mang TK 154

Giá tiền ko hạch toán vào tài khoản 154 Chi sự nghiệp, chi dự án.

Ko mang khoản “Chi sự nghiệp, chi dự án”.

Article post on: nongdanmo.com

 • Điểm khác trong kết chuyển và tập hợp tầm giá sản xuất trước lúc ghi nhận vào tài khoản 154

Nội dung

Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

Tài khoản tập hợp tầm giá sản xuất phát sinh trong kỳ 

Sử dụng những tài khoản:

TK 621- Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp

TK 622- Giá tiền nhân lực trực tiếp

TK 623- Giá tiền sử dụng máy thi công

TK 627- Giá tiền sản xuất chung

Chỉ sử dụng Một tài khoản:

TK 154-Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang 

Tùy theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp kế toán chủ động mở những tài khoản con để theo dõi chi tiết.

Kết chuyển tầm giá sản xuất đã tập hợp trong kỳ vào tài khoản 154 Phải kết chuyển toàn bộ tầm giá sản xuất ở những tài khoản:

TK 621- Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp

TK 622- Giá tiền nhân lực trực tiếp

TK 623- Giá tiền sử dụng máy thi công

TK 627- Giá tiền sản xuất chung

sang tài khoản 154.

Ko phải kết chuyển tầm giá sản xuất sang tài khoản 154. Vì trong kỳ đã tập hợp trực tiếp ở bên Nợ TK 154.

3. Kết chuyển 154 – hương pháp vận dụng Tài khoản 154 và hướng dẫn kết chuyển tầm giá dở dang cuối kỳ

3.1. Trường hợp 1: Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên bao gồm: chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất, những doanh nghiệp xây lắp hoặc những doanh nghiệp công nghiệp. Những doanh nghiệp chuyên kinh doanh những mặt hàng, thiết bị mang trị giá cao như máy móc, hàng chất lượng và kỹ thuật cao.

Bài tập ví dụ: Trong tháng 2/2021, tại Tổ chức Cổ phần HKT là doanh nghiệp sản xuất chuyên sản xuất sản phẩm A, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên mang phát sinh những nghiệp vụ kinh tế liên quan tới sản xuất như sau: ĐVT: triệu đồng.

1) Ngày 01/02/2021 xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm A trị giá 5.000

2) Ngày 28/02/2021

– Tính lương người lao động sản xuất là: 2.000, lương quản lý phân xưởng: 300

Source: nongdanmo.com

– Trích khấu hao TSCĐ máy móc thiết bị sản xuất: 500

– Tính tiền điện sản xuất phải trả người bán chưa trả tiền: 80

3) Ngày 28/02/2021 nhập kho 1000 sản phẩm A hoàn thành, ko mang sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm A theo phương pháp giản đơn và định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Biết rằng ko mang sản phẩm A dở dang đầu kỳ tháng 2/2021.

– Phương pháp kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Hình 3: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 sử dụng chung cho những ngành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

* Giải bài tập ví dụ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC như sau:

 • Tính giá thành 1000 sản phẩm A theo phương pháp giản đơn tại tháng 2/2021:

Nội dung

Giá tiền dở dang đầu kỳ (Dđk) Giá tiền sản xuất phát sinh trong kỳ

(C)

Giá tiền dở dang cuối kỳ (Dck) Tổng giá thành sản phẩm (Z)

Giá thành đơn vị sản phẩm (Zđv)

Giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp

0 5.000 0 5.000 5
Giá tiền nhân lực trực tiếp 0

2.000

0 2.000 2

Giá tiền sản xuất chung

0 880 

(= 500+300+80)

0

880

0.88

Cùng 0 7.880 0 7.880

7.88

– Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ĐVT: triệu đồng

1)

Nợ TK 154: 5.000

Mang TK 152: 5.000

2)

Via @: nongdanmo.com

Nợ TK 154: 2.880

Mang TK 334: 2.000 + 300 = 2.300

Mang TK 214: 500

Mang TK 331: 80

3) Nhập kho sản phẩm A hoàn thành:

Nợ TK 155: 7.880

Mang TK 154: 7.880

– Phương pháp kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Hình 4: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Từ Hai sơ đồ kế toán bên trên ta thấy rằng điểm khác biệt to nhất lúc hạch toán tầm giá dở dang cuối kỳ ở Hai Thông tư là việc ghi nhận trực tiếp những tầm giá sản xuất vào Tài khoản 154 hay hạch toán chi tiết vào những tài khoản trung gian đầu 6 (TK 621, 622, 623, 627) rồi cuối kỳ mới ghi nhận kết chuyển sang Tài khoản 154.

* Giải bài tập ví dụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau:

– Tính giá thành 1000 sản phẩm A theo phương pháp giản đơn tại tháng 2/2021 (giống như bảng tính giá thành sản phẩm A theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC bên trên).

– Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ĐVT: triệu đồng

1)

Nợ TK 621: 5.000

Mang TK 152: 5.000

2) Tính lương người lao động sản xuất:

Nợ TK 622: 2.000

Mang TK 334: 2.000

Tính lương quản lý phân xưởng, trích khấu hao TSCĐ và tính tiền điện phải trả:

Nợ TK 627: 880

Mang TK 334: 300

Mang TK 214: 500

Mang TK 331: 80

3) Kết chuyển tầm giá sản xuất kinh doanh dở dang:

Nợ TK 154: 7.880

Mang TK 621: 5.000

Mang TK 622: 2.000

Mang TK 627: 880

Nhập kho sản phẩm A hoàn thành:

Nợ TK 155: 7.880

Mang TK 154: 7.880

2.2. Trường hợp 2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC đều thực hiện giống nhau như sau:

Những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ bao gồm: Những doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại và vật tư, kinh doanh những hàng hóa, mẫu mã mang quy cách khác nhau, những mặt hàng mang trị giá thấp hoặc những mặt hàng được sản xuất thường xuyên…

– Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, xác định trị giá thực tế tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Mang TK 631 – Giá thành sản xuất.

– Đầu kỳ kế toán, kết chuyển tầm giá thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Mang TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

3. Kết luận

Kỳ vọng những san sẻ của MISA trong bài này sẽ giúp những bạn kế toán hiểu rõ hơn về tài khoản kế toán, phương pháp kết chuyển tầm giá dở dang cuối kỳ và biết cách vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp của mình.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang tới giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn thuần, thông minh vừa an toàn chuẩn xác. Phần mềm cho phép kế toán viên:

 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung mang thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà băng điện tử: những quy định hiện nay khiến cho việc doanh nghiệp phải giao dịch qua nhà băng ngày càng phổ biến hơn, đồng thời, nhà băng cũng đóng vai trò quan yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp vì vậy phần mềm online MISA AMIS cho phép kết nối nhà băng điện tử mang tới lợi ích về thời kì, công sức và tiền tài cho doanh nghiệp và cho kế toán.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế: Việc kê khai và nộp thuế điện tử hiện nay đang là xu thế và phần mềm online MISA AMIS với tiện ích mTax cho phép kế toán mang thể kê khai và nộp thuế ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: Phần mềm online MISA AMIS nằm trong một hệ sinh thái gồm nhiều phần mềm quản lý mang tới giải pháp tổng thể cho quản trị doanh nghiệp.….

Người tổng hợp: Nguyễn Kế Toán

 6,704 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo