Cách hạch toán Doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515

Cách hạch toán Doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515

Tài khoản 515 là gì? Nguyên tắc, kết cấu & cách hạch toán tài khoản 515 - doanh thu từ hoạt động tài chính như thế nào? Sở hữu ví dụ cụ thể. Cùng Anpha tìm hiểu ngay nhé!

I. Tài khoản 515 là gì? Nguyên tắc kế toán tài khoản 515

1. Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính là gì?

Tài khoản này là để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, lợi nhuận, cổ tức được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nguyên tắc kế toán tài khoản 515 gồm:

 • Lãi tiền gửi nhà băng, lãi cho vay, lãi từ bán trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu trả tiền được lợi lúc sắm hàng;
  ➣ Lãi cho vay, lãi từ bán trả chậm, trả góp: Doanh thu này chỉ được ghi nhận lúc vững chắc thu được và khoản gốc cho vay khoản nợ gốc phải thu ko bị phân loại là quá hạn cần phải lập dự phòng;
  ➣ Lãi nhận được từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu thì chỉ mang phần tiền lãi của những kỳ mà doanh nghiệp sắm lại những khoản đầu tư này thì mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận được từ những khoản lãi đầu tư dồn tích trước lúc doanh nghiệp sắm lại khoản đầu tư đó thì ghi khuyến mại gốc khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu đó;
 • Lúc những nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu, những nhà đầu tư chỉ theo dõi số lượng của cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh BCTC, ko ghi nhận trị giá cổ phiếu nhận được, ko ghi doanh thu hoạt động tài chính và ko ghi nhận tăng trị giá khoản đầu tư vào tổ chức;
 • Thu nhập về hoạt động đầu tư sắm bán chứng khoán ngắn hạn dài hạn, lãi chuyển nhượng vốn lúc thanh lý vào những khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào tổ chức con, tổ chức liên kết, đầu tư vốn khác: doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán và giá vốn, giá vốn là trị giá ghi sổ và được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, còn giá bán được tính theo trị giá hợp lý của khoản nhận được. Trường hợp sắm bán chứng khoán dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu thì trị giá cổ phiếu nhận về tính theo trị giá hợp lý tại ngày trao đổi như sau:
  ➣ Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu niêm yết trên thị trường trị giá hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa niêm yết của thị trường chứng khoán tại ngày trao đổi. Trường hợp tại ngày trao đổi mà thị trường chứng khoán ko giao dịch thì trị giá hợp lý cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày trao đổi;
  ➣ Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu chưa niêm yết được trên sàn giao dịch UPCOM, trị giá hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa được công bố trên sàn UPCOM tại ngày trao đổi. Tại ngày trao đổi trên sàn UPCOM ko giao dịch thì trị giá hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày trao đổi;
  ➢ Đối với cổ phiếu nhận về chưa niêm yết khác trị giá hợp lý cổ phiếu là thỏa thuận giữa những bên hoặc lấy theo trị giá sổ sách tại thời khắc trao đổi hoặc trị giá sổ sách tại thời khắc cuối quý trước liền kề với ngày trao đổi, trị giá sổ sách của cổ phiếu được tính theo công thức:
  Trị giá sổ sách của cổ phiếu = Tổng vốn chủ sở hữu : Số lượng cổ phiếu tại thời khắc trao đổi
 • Thu nhập về những hoạt động đầu tư khác;
 • Thu nhập về những hoạt động đầu tư khác;
 • Lãi tỷ giá hối đoái gồm cả lãi do bán ngoại tệ: Doanh thu từ hoạt động sắm bán ngoại tệ là chênh lệch giữa tỷ giá sắm vào và tỷ giá bán ra;
 • Những khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

II. Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản doanh thu hoạt động tài chính 515

1. Kết cấu tài khoản 515 - Doanh thu từ hoạt động tài chính

Hạch toán bên nợ

 • Hạch toán số tiền thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp (nếu mang);
 • Kết chuyển từ tài khoản doanh thu hoạt động tài chính 515 sang tài khoản 911 - kết quả kinh doanh.

Hạch toán bên mang

 • Số tiền lãi, lợi nhuận và cổ tức được chia của doanh nghiệp;
 • Lãi từ nhượng bán những khoản đầu tư giữa tổ chức mẹ vào tổ chức con, những tổ chức liên doanh, tổ chức liên kết;
 • Chiết khấu trả tiền trên số tiền được lợi do sắm hàng;
 • Lãi chênh lệch tỷ giá lúc bán ngoại tệ;
 • Lãi phát sinh trong kỳ như lãi từ tiền vay;
 • Lãi tỷ giá hối đoái do cuối năm thẩm định lại những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ;
 • Kết chuyển và phân bổ lại tỷ giá hối đoái của hoạt động xây dựng cơ bản, giai đoạn trước hoạt động được tính vào doanh thu hoạt động tài chính của năm trước đó;
 • Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.

Lưu ý:

 • Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính ko mang số dư cuối kỳ;
 • Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính ko mang tài khoản cấp 2.

2. Sơ đồ hạch toán tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Article post on: nongdanmo.com

III. Cách hạch toán tài khoản 515 - Doanh thu từ hoạt động tài chính

➤ Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ hoạt động góp vốn đầu tư

 • Nhận thông tin cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động góp vốn đầu tư:
  Nợ TK 138…;
  Sở hữu TK 515.
 • Nếu cổ tức lợi nhuận được chia gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước lúc sắm lại khoản đầu tư đó thì kế toán phải phân bổ số tiền lãi này:
  Nợ TK 138: Tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được;
  Sở hữu 121, 221, 222, 2288: Phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước lúc doanh nghiệp sắm lại khoản đầu tư;
  Sở hữu TK 515: Phần cổ tức, lợi nhuận những kỳ sau lúc doanh nghiệp sắm khoản đầu tư.

➤ Định kỳ vững chắc thu được khoản lãi cho vay gồm lãi trái phiếu, lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp
       Nợ TK 138;
       Nợ TK 121,128: Nếu lãi cho vay định kỳ được nhập vào gốc;
       Sở hữu TK 515.

 • Khoản phải thu gốc ko bị coi là nợ khó đòi thì cần phải lập dự phòng, hoặc nợ ko mang khả năng thu hồi, ko thuộc diện bị khoanh nợ, giãn nợ:
  ➣ Phải mang xác nhận nợ và cam kết trả nợ của bên nhận nợ;
  ➣ Những bằng cớ khác nếu mang.

Nhượng bán hoặc thu hồi những khoản đầu tư tài chính
       Nợ TK 111,112,131;
       Nợ TK 635: bán bị lỗ;
       Sở hữu TK 121,221,222,228;
       Sở hữu TK 515: bán mang lãi.

Trường hợp hoán đổi cổ phiếu
      Nợ TK 121,128: Cổ phiếu nhận về theo trị giá hợp lý;
      Nợ TK 635: Chênh lệch trị giá hợp lý cổ phiếu nhận về nhỏ hơn trị giá ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi;
      Sở hữu TK 121,228: Cổ phiếu mang đi trao đổi theo trị giá ghi sổ;
      Sở hữu TK 515: Chênh lệch trị giá hợp lý cổ phiếu nhận về to hơn trị giá ghi sổ cổ phiếu mang đi trao đổi.

Bán ngoại tệ
      Nợ TK 111, 112: Tỷ giá thực tế;
      Nợ TK 635: Chênh lệch tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ;
      Sở hữu TK 111, 112: Tỷ giá ghi sổ;
      Sở hữu TK 515: Chênh lệch tỷ giá thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ.

Source: nongdanmo.com

Tìm vật tư hàng hóa TSCĐ nhà sản xuất, trả những khoản giá bán bằng ngoại tệ. Nếu tỷ giá giao dịch tại thời khắc phát sinh to hơn tỷ giá trên sổ
      Nợ TK 152,156,211: tỷ giá thực tế;
      Sở hữu TK 111,112: tỷ giá ghi sổ;
      Sở hữu TK 515: chênh lệch tỷ giá thực tế to hơn tỷ giá ghi sổ.

Trả tiền tiền lúc sắm hàng bằng ngoại tệ. Nếu tỷ giá trên sổ kế toán TK 111,112 nhỏ hơn tỷ giá những TK nợ phải trả
      Nợ TK 331…;
      Sở hữu TK 515;
      Sở hữu TK 111,112.

➤ Thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ. Nếu tỷ giá giao dịch thực tế tại lúc thu tiền cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán
      Nợ TK 111,112;
      Sở hữu TK 515;
      Sở hữu TK 131.

➤ Bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp ghi nhận doanh thu theo giá bán trả tiền ngay, chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào TK 3387
      Nợ TK 111,112,131;
      Sở hữu TK 511;
      Sở hữu TK 3387;
      Sở hữu TK 3331.

➤ Định kỳ xác định kết chuyển doanh thu tiền lãi trả chậm trả góp 
      Nợ TK 3387;
      Sở hữu TK 515. 

Via @: nongdanmo.com

Hàng kỳ xác định và kết chuyển tiền lãi đối với khoản cho vay hoặc sắm trái phiếu nhận lãi trước
      Nợ TK 3387;
      Sở hữu TK 515.

Số tiền chiết khấu trả tiền được lợi do sắm hàng
      Nợ TK 331;
      Sở hữu TK 515.

Cuối năm xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái lúc thẩm định lại số dư những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ thì kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái thẩm định lại
      Nợ TK 413;
      Sở hữu TK 515.

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và xác định kết quả kinh doanh
      Nợ TK 515;
      Sở hữu TK 911.

IV. Ví dụ cụ thể về hạch toán tài khoản 515

Ví dụ 1: Ngày 20.05.2021 Doanh nghiệp X nhập khẩu Một lô hàng 5 máy tính với giá 600usd/loại với tỷ giá 23.150. Ngày 30.05.2021 tổ chức X trả tiền với tỷ giá 23.050 
       Nợ TK 331: 600usd x 23.150;
       Sở hữu TK 112: 600usd x 23.050;
       Sở hữu TK 515: 600usd x 100.

Ví dụ 2: Ngày 30.05.2021 tổ chức A rút 200usd bán thu bằng tiền mặt, tỷ giá thực tế sắm nhà băng tại thời khắc phát sinh là 22.040đ/usd, tỷ giá trên sổ kế toán là 22.000đ/usd.
       Nợ TK 1111: 4.408.000 ( 200usd x 22.040);
       Sở hữu TK 1112: 4.400.000 (200usd x 22.000);
       Sở hữu TK 515: 8.000.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp A sắm hàng của doanh nghiệp B số tiền là 10.000.000, doanh nghiệp A được lợi chiết khấu trả tiền 1.5% trên giá trả tiền và trả bằng tiền mặt.
       Nợ TK 331: 10.000.000;
       Sở hữu TK 515: 150.000;
       Sở hữu TK 111: 9.850.000.

V. Thắc mắc thường gặp về TK 515

Ngọc Cầm - Phòng Kế toán Anpha

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo