Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Doanh nghiệp phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Vậy, kế toán sẽ hạch toán khoản này như thế nào? Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200

Mời những bạn theo dõi bài viết.

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200, chúng ta sử dụng TK 421.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là tài khoản sử dụng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của DN.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200.

Kế toán hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cụ thể như sau:

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối CUỐI KỲ KẾ TOÁN.

Cuối kỳ kế toán, kế toán tiến hành kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh, hạch toán Hai trường hợp phát sinh:

– Trường hợp lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản lãi

Với TK 4212: Trị giá khoản lãi.

– Trường hợp lỗ, hạch toán:

Nợ TK 4212: Trị giá khoản lỗ

Với TK 911: Trị giá khoản lỗ.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc DN bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

Trường hợp DN ko phải là doanh nghiệp cổ phần lúc quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá khoản vốn đầu tư bổ sung

Với TK 4118: Trị giá khoản vốn đầu tư bổ sung.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho những chủ sở hữu.

– Lúc với quyết định hoặc thông tin trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho những chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho những chủ sở hữu

Với TK 3388: Trị giá khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho những chủ sở hữu (chưa trả).

– Lúc DN tiến hành trả tiền cổ tức, lợi nhuận cho những chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 3388: Trị giá khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho những chủ sở hữu

Với những TK 111, 112,…: Trị giá khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho những chủ sở hữu(số tiền thực trả).

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc Đơn vị cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Lúc Đơn vị cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá phát hành cổ phiếu

Nợ TK 4112: Trị giá số chênh lệch giữa giá phát hành thấp hơn mệnh giá (nếu với)

Với TK 4111: Mệnh giá cổ phiếu

Với TK 4112: Trị giá số chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá (nếu với).

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc DN tạm trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lúc Doanh nghiệp tạm trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của DN), hạch toán :

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với TK 414: Quỹ đầu tư phát triển (trích quỹ đầu tư phát triển)

Với TK 418: Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (trích những quỹ khác)

Với những TK 3531, 3532, 3534: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích quỹ khen thưởng, phúc lợi).

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc xác định số còn được trích thêm cho những quỹ (phần lợi nhuận để lại của DN).

Lúc báo cáo quyết toán năm được duyệt, kế toán xác định số còn được trích thêm cho những quỹ(phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với TK 414: Quỹ đầu tư phát triển (trích quỹ đầu tư phát triển).

Với TK 418: Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (trích những quỹ khác)

Với những TK 3531, 3532, 3534: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích quỹ khen thưởng, phúc lợi).

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH.

Đầu năm tài chính, kế toán tiến hành kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, hạch toán theo Hai trường hợp:

– Trường hợp lãi, hạch toán:

Nợ TK 4212: Trị giá khoản lãi

Với TK 4211: Trị giá khoản lãi.

– Trường hợp lỗ, hạch toán:

Nợ TK 4211: Trị giá khoản lỗ

Với TK 4212: Trị giá khoản lỗ.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước lúc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần.

 Trước lúc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần, kế toán xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lúc DN với quyết định xoá nợ lãi vay, hạch toán:

Article post on: nongdanmo.com

Nợ TK 335: Giá tiền phải trả (lãi vay được xóa)

Với TK 421: Trị giá phần lãi vay đã hạch toán vào giá thành những kỳ trước nay được xóa

Với TK 635: Trị giá phần lãi vay đã hạch toán vào giá thành tài chính trong kỳ này.

 Tại thời khắc xác định trị giá doanh nghiệp, Kế toán khoản chênh lệch giữa trị giá thực tế phần vốn Nhà nước tại thời khắc doanh nghiệp 100% Vốn Nhà nước chuyển sang Đơn vị cổ phần so với trị giá thực tế phần vốn Nhà nước.

Kế toán hạch toán những trường hợp xảy ra như sau:

– Trường hợp trị giá thực tế phần vốn Nhà nước tại thời khắc DN chuyển thành Đơn vị cổ phần to hơn trị giá thực tế phần vốn Nhà nước tại thời khắc xác định trị giá DN.

Hạch toán số chênh lệch tăng (lãi) phải nộp vào quỹ tương trợ sắp xếp DN theo quy định của pháp luật:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với TK 3385: Phải trả về cổ phần hoá.

– Trường hợp trị giá thực tế phần vốn nhà nước tại thời khắc doanh nghiệp chuyển sang Đơn vị cổ phần nhỏ hơn trị giá thực tế phần vốn Nhà nước tại thời khắc xác định trị giá doanh nghiệp.

Hạch toán số chênh lệch giảm (lỗ):

Nợ TK 1388: Phải thu khác

Với TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Trường hợp chênh lệch giảm do nguyên nhân khách quan, hoặc chủ quan nhưng vì lý do bất khả kháng mà người với trách nhiệm bồi thường ko với khả năng thực hiện việc bồi thường.

DN được cơ quan với thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng số tiền thu từ bán cổ phần này để bù đắp tổn thất sau lúc trừ đi phần được bảo hiểm bồi thường (nếu với), hạch toán:

Nợ TK 3385: Phải trả về cổ phần hóa

Với TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 Tại thời khắc doanh nghiệp chính thức chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, kế toán chuyển toàn bộ số dư Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trên đây, Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn những bạn Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200.

Cảm ơn những bạn đã theo dõi bài viết.

Mời xem: Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 133.

Source: nongdanmo.com


--- Cập nhật: 20-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Phương pháp hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối từ website onesimply.vn cho từ khoá tài khoản 421.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

TÀI KHOẢN 421 – LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

1. Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển kết quả từ hoạt động kinh doanh:

a) Trường hợp lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Với TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212).

b) Trường hợp lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212)

Với TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2. Trong năm tài chính doanh nghiệp quyết định tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, những bên góp vốn, cho những cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với những TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả)

3. Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận số cổ tức của cổ phiếu ưu đãi phải trả cho những cổ đông với cổ phiếu ưu đãi, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Lúc trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho những cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Với những TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

4.Phương pháp hạch toán tài khoản 421 lúc với quyết định hoặc thông tin xác định cổ tức và lợi nhuận vòn phải trả cho những nhà đầu tư, những bên góp vốn, cho những cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Via @: nongdanmo.com

5. Lúc cung cấp tiền trả cổ tức và lợi nhuận cho những nhà đầu tư, những bên góp vốn, cho những cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Với những TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

6. Trong năm, lúc tạm trích quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính.

7. Trong nămm lúc tạm trích quỹ đầu tư phát triển từ kết quả hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

8. Trong năm, lúc tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Với TK 418 – Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

9. Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền những quỹ được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Với TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính

Với TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Với TK 418 – Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

10. Bổ sung tài chính kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 411 – Vốn đầu tư kinh doanh.

11. Phương pháp hạch toán tài khoản 421 số lợi nhuận phải nộp cho đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 336 – Phải trả nội bộ.

12. Lúc nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, tìm sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

Với TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

13. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh được đơn vị cấp trên cấp bù, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

Với TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

14. Phải cấp cho đơn vị cấp dưới số lỗ sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Với TK 336 – Phải trả nội bộ.

15. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

+ Trường hợp TK 4212 với số dư Với (Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Với TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

+ Trường hợp TK 4212 với số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Với TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của những năm sau theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo