Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Nếu bạn muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ hơn thì với thể tiêu dùng VBA hoặc một dụng cụ online miễn phí để làm cho nhanh.

1. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA

Trong Microsoft, bạn với thể sử dụng VBA – Microsoft Visual Basic for Applications để phân tích một file Word thành nhiều file nhỏ dựa theo những cột mốc đánh dấu sẵn.

Bước 1: Trước lúc muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ, bạn sẽ phải tạo những điểm đánh dấu vị trí cắt file.

Mã đánh dấu vị trí cắt file “///”

Lưu ý: Bạn với thể cắt file tại bất kì vị trí nào trong file Word, ko nhất thiết là phải vị trí cuối tháng. Những đoạn giữa trang, 2/3, 3/4 trang đều với thể cắt. Miễn sao bạn chèn “Mã đánh dấu vị trí cắt file” vào điểm cần cắt.

Bước 2: Sau đó, những bạn nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 3: Trong cửa sổ Module, bạn hãy sao chép đoạn mã dưới đây để dán vào.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) "" Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & "" & strFilename & Format(X, "000")
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
'delimiter & filename
SplitNotes "///", "Notes "
End Sub

Bước 4: Để đặt tên cho những file nhỏ sau lúc cắt, bạn hãy xóa phần Notes và thay thế chúng bằng tên file.

Article post on: nongdanmo.com

File nhỏ sau lúc cắt sẽ với tên như sau: Tên bạn đặt + 001/002/003…099

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn F5 để chạy lệnh tách file trên Word.

Bước 6: Lúc này, cửa sổ Microsoft Word sẽ xuất hiện để hỏi về việc cắt file thành nhiều file nhỏ. Bạn chỉ cần chọn Yes để máy móc tự động cắt chúng.

Bước 7: Tương tự là những bạn đã hoàn thành việc cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA.

Source: nongdanmo.com

2. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ trực tuyến (Online)

Trang chủ: http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx

Bước 1: Những bạn tiến hành truy cập trang chủ của Docsoso và chọn mục Select File để mở file Word to cần cắt thành nhiều file nhỏ trên máy tính.

Bước 2: Nhà sản xuất Docsoso phân phối rất nhiều chế độ cắt file Word khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu mà những bạn lựa chọn sao cho hợp lý.

Via @: nongdanmo.com

  • Single Page Word Document: Cắt sau mỗi trang
  • Odd and even pages of a document: Cắt theo trang chẵn và lẻ
  • Every Pages in one Document: Cắt sau số lượng trang nhất định (chia đều)
  • Customize page range: Cắt độ dài trang tùy ý

Bước 3: Sau lúc chọn được chế độ và thiết lập thành công, những bạn nhấn Convert để khởi đầu cắt nhỏ file Word thành nhiều file.

Bước 4: Hệ thống sẽ khởi đầu chuyển đổi dữ liệu và cắt nhỏ file Word cho những bạn. Sau lúc hoàn thành, những bạn nhấn vào những liên kết phía dưới để tải file Word đã cắt về máy tính.

Tương tự, những bạn đã hoàn thành việc cắt nhỏ file Word to thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết này đã hướng dẫn những bạn cách cắt  file Word to thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả. Chúc những bạn một ngày vui vẻ!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo