Hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T

Hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T

Tài khoản 511 theo thông tư 200 mang tên là doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán được quy định tại điều 79 của thông tư 200/2014/TT-BTC , để nắm rõ cách hạch toán của tài khoản 511 theo thông tư 200 thì trước tiên bạn cằn nắm nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản, những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan và đọc hiểu được sơ đồ chữ T của tài khoản 511

I/ Cách hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 200

1. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 511 theo thông tư 200

1.1. Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng nhà sản xuất cho doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con trong cùng tập đoàn.

1.2. Tài khoản này phản ánh doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ những giao dịch và những nghiệp vụ sau:

a) Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá tìm vào và bán bất động sản đầu tư;

b) Cung ứng nhà sản xuất: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung ứng nhà sản xuất vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng....

c) Doanh thu khác.

1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu

a) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng lúc đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần to rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người tìm;

- Doanh nghiệp ko còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối vững chắc. Lúc hợp đồng quy định người tìm được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã tìm theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu lúc những điều kiện cụ thể đó ko còn tồn tại và người tìm ko được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng mang quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, nhà sản xuất khác);

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được những tầm giá liên quan tới giao dịch bán hàng.

b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung ứng nhà sản xuất lúc đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối vững chắc. Lúc hợp đồng quy định người tìm được quyền trả lại nhà sản xuất đã tìm theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu lúc những điều kiện cụ thể đó ko còn tồn tại và người tìm ko được quyền trả lại nhà sản xuất đã cung ứng;

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung ứng nhà sản xuất đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời khắc báo cáo;

- Xác định được tầm giá phát sinh cho giao dịch và tầm giá để hoàn thành giao dịch cung ứng nhà sản xuất đó.

1.4. Trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch, doanh nghiệp phải nhận mặt những giao dịch để ghi nhận doanh thu thích hợp với Chuẩn mực kế toán, ví dụ:

- Trường hợp hợp đồng kinh tế quy định việc bán hàng và cung ứng nhà sản xuất sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung ứng nhà sản xuất;

- Trường hợp hợp đồng quy định bên bán hàng chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hóa cho người tìm thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau lúc việc lắp đặt được thực hiện xong.

- Trường hợp doanh nghiệp mang nghĩa vụ phải cung ứng cho người tìm hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu, ưu đãi trong giao dịch dành cho khách hàng truyền thống, kế toán chỉ ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, nhà sản xuất phải cung ứng miễn phí đó cho tới lúc đã thực hiện nghĩa vụ với người tìm.

1.5. Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán mang thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất ghi nhận ban sơ do những nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do ko đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế);

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất đã tiêu thụ từ những kỳ trước, tới kỳ sau phải chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi hàng bán, hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất đã tiêu thụ từ những kỳ trước, tới kỳ sau phải ưu đãi, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời khắc phát hành Con số tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên Con số tài chính của kỳ lập báo cáo.

- Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất phải ưu đãi, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại sau thời khắc phát hành Con số tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

1.6. Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau:

1.6.1. Doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất ko bao gồm những khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp ko tách ngay được số thuế gián thu phải nộp tại thời khắc ghi nhận doanh thu, kế toán được ghi nhận doanh thu bao gồm cả số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Lúc lập báo cáo kết quả kinh doanh, mục tiêu “Doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất” và mục tiêu “Những khoản giảm trừ doanh thu” đều ko bao gồm số thuế gián thu phải nộp trong kỳ do về bản tính những khoản thuế gián thu ko được coi là một phòng ban của doanh thu.

1.6.2. Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng tới cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người tìm hàng, thì trị giá số hàng này ko được coi là đã bán trong kỳ và ko được ghi vào tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất” mà chỉ hạch toán vào bên Với tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” về khoản tiền đã thu của khách hàng. Lúc thực giao hàng cho người tìm sẽ hạch toán vào tài khoản 511“Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất” về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, thích hợp với những điều kiện ghi nhận doanh thu.

1.6.3. Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo những điều kiện khác như phải tìm sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như tìm Hai sản phẩm được tặng Một sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, trị giá hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản tính giao dịch là ưu đãi hàng bán).

1.6.4. Trường hợp doanh nghiệp mang doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Trường hợp mang nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc nhận ứng trước.

1.6.5. Doanh thu bán bất động sản của doanh nghiệp là chủ đầu tư phải thực hiện theo nguyên tắc:

a) Đối với những dự án, hạng mục dự án mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả những dự án, hạng mục dự án doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), doanh nghiệp ko được ghi nhận doanh thu bán bất động sản theo Chuẩn mực kế toán Hợp đồng xây dựng và ko được ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ. Việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:

- Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn ủy quyền người tìm, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người tìm;

- Doanh nghiệp ko còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản;

- Doanh thu được xác định tương đối vững chắc;

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;

- Xác định được tầm giá liên quan tới giao dịch bán bất động sản.

b) Đối với những dự án, hạng mục dự án mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả những dự án, hạng mục dự án doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), trường hợp khách hàng mang quyền hoàn thiện nội thất của bất động sản và doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thiện nội thất của bất động sản theo đúng thiết kế, mẫu mã, yêu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu lúc hoàn thành, bàn giao phần xây thô cho khách hàng. Trường hợp này, doanh nghiệp phải mang hợp đồng hoàn thiện nội thất bất động sản riêng với khách hàng, trong đó quy định rõ yêu cầu của khách hàng về thiết kế, kỹ thuật, mẫu mã, hình thức hoàn thiện nội thất bất động sản và biên bản bàn giao phần xây thô cho khách hàng.

c) Đối với bất động sản phân lô bán nền, nếu đã chuyển giao nền đất cho khách hàng (ko phụ thuộc đã làm xong thủ tục pháp lý về giấy chứng thực quyền sử dụng đất hay chưa) và hợp đồng ko hủy ngang, chủ đầu tư được ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã bán lúc thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

- Đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất cho người tìm;

- Doanh thu được xác định tương đối vững chắc;

- Xác định được tầm giá liên quan tới giao dịch bán nền đất;

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc vững chắc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán nền đất.

1.6.6. Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng huê hồng, doanh thu là phần huê hồng bán hàng mà doanh nghiệp được lợi.

1.6.7. Đối với hoạt động nhà sản xuất ủy thác xuất nhập khẩu, doanh thu là phí ủy thác đơn vị được lợi.

1.6.8. Đối với đơn vị nhận gia công vật tư, hàng hoá, doanh thu là số tiền gia công thực tế được lợi, ko bao gồm trị giá vật tư, hàng hoá nhận gia công.

1.6.9. Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp, doanh thu được xác định theo giá bán trả tiền ngay;

1.6.10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với giao dịch bán hàng hóa, cung ứng nhà sản xuất theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống:

a) Đặc điểm của giao dịch bán hàng hóa, cung ứng nhà sản xuất theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống: Giao dịch theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống phải thỏa mãn đồng thời tất cả những điều kiện sau:

- Lúc tìm hàng hóa, nhà sản xuất, khách hàng được tích điểm thưởng để lúc đạt đủ số điểm theo quy định sẽ được nhận một lượng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc được ưu đãi chiết khấu;

- Người bán phải xác định được trị giá hợp lý của hàng hóa, nhà sản xuất sẽ phải cung ứng miễn phí hoặc số tiền sẽ chiết khấu, ưu đãi cho người tìm lúc người tìm đạt được những điều kiện của chương trình (tích đủ điểm thưởng);

- Chương trình phải mang giới hạn về thời kì cụ thể, rõ ràng, nếu quá thời hạn theo quy định của chương trình mà khách hàng chưa giải quyết được những điều kiện đặt ra thì người bán sẽ ko còn nghĩa vụ phải cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc ưu đãi, chiết khấu cho người tìm (số điểm thưởng của người tìm tích lũy hết trị giá sử dụng);

- Sau lúc nhận hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc được chiết khấu ưu đãi, người tìm bị trừ số điểm tích lũy theo quy định của chương trình (đổi điểm tích lũy để lấy hàng hóa, nhà sản xuất hoặc số tiền chiết khấu, ưu đãi lúc tìm hàng).

- Việc cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu, ưu đãi cho người tìm lúc đạt đủ số điểm thưởng mang thể được thực hiện bởi chính người bán hoặc một bên thứ ba theo quy định của chương trình.

b) Nguyên tắc kế toán

- Tại thời khắc bán hàng hóa, cung ứng nhà sản xuất, người bán phải xác định riêng trị giá hợp lý của hàng hóa, nhà sản xuất phải cung ứng miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, ưu đãi cho người tìm lúc người tìm đạt được những điều kiện theo quy định của chương trình.

- Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu hoặc đã thu trừ đi trị giá hợp lý của hàng hóa, nhà sản xuất phải cung ứng miễn phí hoặc số phải chiết khấu, ưu đãi cho người tìm. Trị giá của hàng hóa, nhà sản xuất phải cung ứng miễn phí hoặc số phải chiết khấu, ưu đãi cho người tìm được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Nếu hết thời hạn của chương trình mà người tìm ko đạt đủ điều kiện theo quy định và ko được lợi hàng hóa nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất.

- Lúc người tìm đạt được những điều kiện theo quy định của chương trình, việc xử lý khoản doanh thu chưa thực hiện được thực hiện như sau:

+ Trường hợp người bán trực tiếp cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu, ưu đãi cho người tìm: Khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với trị giá hợp lý của số hàng hóa, nhà sản xuất cung ứng miễn phí hoặc số phải ưu đãi, chiết khấu cho người tìm được ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất lúc người tìm đã nhận được hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc được chiết khấu, ưu đãi theo quy định của chương trình.

+ Trường hợp bên thứ ba mang nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu, ưu đãi cho người tìm: Nếu hợp đồng giữa người bán và bên thứ ba đó ko mang tính chất hợp đồng đại lý, lúc bên thứ ba thực hiện việc cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất, chiết khấu ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển sang doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất. Nếu hợp đồng mang tính đại lý, chỉ phần chênh lệch giữa khoản doanh thu chưa thực hiện và số tiền phải trả cho bên thứ ba mới được ghi nhận là doanh thu. Số tiền trả tiền cho bên thứ ba được coi như việc trả tiền khoản nợ phải trả.

1.6.11. Nguyên tắc ghi nhận và xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng

a) Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

- Doanh thu ban sơ được ghi trong hợp đồng;

- Những khoản tăng, giảm lúc thực hiện hợp đồng, những khoản tiền thưởng và những khoản trả tiền khác nếu những khoản này mang khả năng làm thay đổi doanh thu, và mang thể xác định được một cách đáng tin cậy:

+ Doanh thu của hợp đồng mang thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ, ví dụ: Nhà thầu và khách hàng mang thể đồng ý với nhau về những thay đổi và những yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận lần trước hết; Doanh thu đã được thoả thuận trong hợp đồng với giá một mực mang thể tăng vì lý do giá cả tăng lên; Doanh thu theo hợp đồng mang thể bị giảm do nhà thầu ko thực hiện đúng tiến độ hoặc ko đảm bảo chất lượng xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng; Lúc hợp đồng với giá một mực quy định mức giá một mực cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm lúc khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.

+ Khoản tiền thưởng là những khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng lúc mang đủ Hai điều kiện: (i) Cứng cáp đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng; (ii) Khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin cậy.

- Khoản trả tiền khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho những tầm giá ko bao gồm trong giá hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; Sơ sót trong những mục tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và những tranh chấp về những thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ những khoản trả tiền trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố ko vững chắc và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều cuộc thương lượng. Do đó, những khoản trả tiền khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng lúc:

+ Những cuộc thoả thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường;

+ Khoản trả tiền khác được khách hàng chấp thuận và mang thể xác định được một cách đáng tin cậy.

b) Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo Một trong Hai trường hợp sau:

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập Con số tài chính mà ko phụ thuộc vào hoá đơn trả tiền theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu;

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo trị giá khối lượng thực hiện, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và tầm giá liên quan tới hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

c) Lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng ko thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:

- Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với tầm giá của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối vững chắc;

- Giá thành của hợp đồng chỉ được ghi nhận là tầm giá trong kỳ lúc những tầm giá này đã phát sinh.

1.6.12. Đối với trường hợp cho thuê tài sản, mang nhận trước tiền cho thuê của nhiều kỳ thì việc ghi nhận doanh thu được thực hiện theo nguyên tắc phân bổ số tiền cho thuê nhận trước thích hợp với thời kì cho thuê.

Trường hợp thời kì cho thuê chiếm trên 90% thời kì sử dụng hữu ích của tài sản, doanh nghiệp mang thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

+ Bên đi thuê ko mang quyền hủy ngang hợp đồng thuê và doanh nghiệp cho thuê ko mang nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã nhận trước trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức;

+ Số tiền nhận trước từ việc cho thuê ko nhỏ hơn 90% tổng số tiền cho thuê dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê và bên đi thuê phải trả tiền toàn bộ số tiền thuê trong vòng 12 tháng kể từ thời khắc khởi đầu thuê tài sản;

+ Hầu như toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê đã chuyển ủy quyền bên đi thuê;

+ Doanh nghiệp cho thuê phải ước tính được tương đối đầy đủ giá vốn của hoạt động cho thuê.

Những doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trên tổng số tiền nhận trước trong trường hợp này phải thuyết minh trên Con số tài chính về:

+ Chênh lệch về doanh thu và lợi nhuận nếu ghi nhận theo phương pháp phân bổ dần theo thời kì cho thuê;

+ Tác động của việc ghi nhận doanh thu trong kỳ đối với khả năng tạo tiền, rủi ro trong việc suy giảm doanh thu, lợi nhuận của những kỳ trong tương lai.

1.6.13. Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông tin, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá.

1.6.14. Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế (phòng ngừa trong những trường hợp sản phẩm, hàng hóa bị hỏng hóc) thì phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa được bán và sản phẩm hàng hóa, thiết bị ủy quyền khách hàng để thay thế phòng ngừa hỏng hóc. Trị giá của sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

1.6.15. Đối với khoản phí quản lý đầu tư xây dựng:

- Đối với những doanh nghiệp được giao quản lý những dự án đầu tư, xây dựng sử dụng tài chính NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương, trường hợp lập dự toán tầm giá quản lý dự án theo những quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN thì khoản kinh phí quản lý dự án được NSNN đền bù ko được hạch toán là doanh thu mà ghi giảm tầm giá quản lý dự án.

- Trường hợp doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý dự án theo hợp đồng tư vấn thì số thu theo hợp đồng được ghi nhận là doanh thu cung ứng nhà sản xuất.

1.6.16. Ko ghi nhận doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất đối với:

- Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất ủy quyền bên ngoài gia công chế biến; Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã bán);

- Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử;

- Những khoản doanh thu hoạt động tài chính;

- Những khoản thu nhập khác.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Bên Nợ:

- Những khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản ưu đãi hàng bán kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản chiết khấu thương nghiệp kết chuyển cuối kỳ;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Bên Với: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung ứng nhà sản xuất của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 ko mang số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất, mang 6 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu sử dụng cho những ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,...

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán những thành phẩm: Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu sử dụng cho những ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung ứng nhà sản xuất: Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng nhà sản xuất đã hoàn thành, đã cung ứng cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu sử dụng cho những ngành kinh doanh nhà sản xuất như: Liên lạc vận tải, bưu điện, du lịch, nhà sản xuất công cùng, nhà sản xuất khoa học, kỹ thuật, nhà sản xuất kế toán, kiểm toán,...

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước lúc doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, hàng hoá và nhà sản xuất theo yêu cầu của Nhà nước.

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung ứng nhà sản xuất, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, truất phế liệu, nhượng bán dụng cụ, dụng cụ và những khoản doanh thu khác.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan tới tài khoản 511 theo thông tư 200

3.1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, nhà sản xuất đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán:

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc thù, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất theo giá bán chưa mang thuế, những khoản thuế gián thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng ngay lúc ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,... (tổng giá trả tiền)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (giá chưa mang thuế)

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

b) Trường hợp ko tách ngay được những khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác khái niệm vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Article post on: nongdanmo.com

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

3.2. Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất phát sinh bằng ngoại tệ:

- Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán để hạch toán vào tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất".

- Trường hợp mang nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc nhận ứng trước.

3.3. Đối với giao dịch hàng đổi hàng ko tương tự:

Lúc xuất sản phẩm, hàng hoá đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ ko tương tự, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ khác theo trị giá hợp lý tài sản nhận về sau lúc điều chỉnh những khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm. Trường hợp ko xác định được trị giá hợp lý tài sản nhận về thì doanh thu xác định theo trị giá hợp lý của tài sản mang đi trao đổi sau lúc điều chỉnh những khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm

- Lúc ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá trả tiền)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (giá chưa mang thuế)

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng mang đi trao đổi, ghi:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Với những TK 155, 156

- Lúc nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ do trao đổi, kế toán phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211,... (giá tìm chưa mang thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)

Với TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá trả tiền).

- Trường hợp được thu thêm tiền do trị giá hợp lý của sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi to hơn trị giá hợp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì lúc nhận được tiền tài bên mang vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)

Với TK 131 - Phải thu của khách hàng.

- Trường hợp phải trả thêm tiền do trị giá hợp lý của sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi nhỏ hơn trị giá hợp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì lúc trả tiền cho bên mang vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Với những TK 111, 112, ...

3.4. Lúc bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:

- Lúc bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế, ghi :

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Với TK 511- Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (giá bán trả tiền ngay chưa mang thuế)

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332).

Với TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay).

Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

3.5. Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế:

a) Kế toán phản ánh giá vốn hàng bán bao gồm trị giá sản phẩm, hàng hóa được bán và trị giá sản phẩm, hàng hóa, thiết bị phụ tùng thay thế, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Với những TK 153, 155, 156.

b) Ghi nhận doanh thu bán hàng (vừa bán sản phẩm, hàng hóa, vừa bán sản phẩm, hàng hóa, thiết bị phụ tùng thay thế), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

3.6. Doanh thu phát sinh từ chương trình dành cho khách hàng truyền thống

a) Lúc bán hàng hóa, cung ứng nhà sản xuất trong chương trình dành cho khách hàng truyền thống, kế toán ghi nhận doanh thu trên cơ sở vật chất tổng số tiền thu được trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện là trị giá hợp lý của hàng hóa, nhà sản xuất cung ứng miễn phí hoặc số tiền chiết khấu, ưu đãi cho khách hàng:

Nợ những TK 112, 131

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

b) Lúc hết thời hạn quy định của chương trình, nếu khách hàng ko giải quyết được những điều kiện để hưởng những ưu đãi như nhận hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu ưu đãi, người bán ko phát sinh nghĩa vụ phải trả tiền cho khách hàng, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực hiện thành doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

c) Lúc khách hàng đáp ứng đủ những điều kiện của chương trình để được lợi ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được xử lý như sau:

- Trường hợp người bán trực tiếp cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc chiết khấu, ưu đãi cho người tìm, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển sang ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất tại thời khắc thực hiện xong nghĩa vụ với khách hàng (đã chuyển giao hàng hóa, nhà sản xuất miễn phí hoặc đã chiết khấu, ưu đãi cho khách hàng):

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

- Trường hợp bên thứ ba là người cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất hoặc chiết khấu ưu đãi cho khách hàng thì thực hiện như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của bên thứ ba, phần chênh lệch giữa khoản doanh thu chưa thực hiện và số tiền phải trả tiền cho bên thứ ba đó được ghi nhận là doanh thu bán hàng cung ứng nhà sản xuất lúc phát sinh nghĩa vụ trả tiền với bên thứ ba, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (phần chênh lệch giữa doanh thu chưa thực hiện và số tiền trả cho bên thứ ba được coi như doanh thu huê hồng đại lý)

Source: nongdanmo.com

Với những TK 111, 112 (số tiền trả tiền cho bên thứ ba).

+ Trường hợp doanh nghiệp ko đóng vai trò đại lý của bên thứ ba (giao dịch tìm đứt, bán đoạn), toàn bộ khoản doanh thu chưa thực hiện sẽ được ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung ứng nhà sản xuất lúc phát sinh nghĩa vụ trả tiền cho bên thứ ba, số tiền phải trả tiền cho bên thứ ba được ghi nhận vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

Đồng thời phản ánh số tiền phải trả tiền cho bên thứ ba là giá vốn hàng hóa, nhà sản xuất cung ứng cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Với những TK 112, 331.

3.7. Lúc cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, kế toán phản ánh doanh thu phải thích hợp với nhà sản xuất cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư đã hoàn thành từng kỳ. Lúc phát hành hoá đơn trả tiền tiền thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (nếu chưa nhận được tiền ngay)

Nợ những TK 111, 112 (nếu thu được tiền ngay)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

3.8. Trường hợp thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư :

- Lúc nhận tiền tài khách hàng trả trước về cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước)

Với TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa mang thuế GTGT)

Với TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

- Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Với TK 511- Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5113, 5117).

- Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư ko được thực hiện tiếp hoặc thời kì thực hiện ngắn hơn thời kì đã thu tiền trước (nếu mang), ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa mang thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho bên thuê về thuế

GTGT của hoạt động cho thuê tài sản ko được thực hiện)

Với những TK 111, 112,... (tổng số tiền trả lại).

- Trường hợp thỏa mãn những điều kiện theo quy định tại điểm 1.6.12 Điều này thì kế toán được ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

3.9. Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng

a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:

- Lúc xuất kho sản phẩm, hàng hoá ủy quyền những đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

Với những TK 155, 156.

- Lúc hàng hoá ủy quyền đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do những bên nhận đại lý hưởng huê hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa mang thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,... (tổng giá trả tiền)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Với TK 157 - Hàng gửi đi bán.

- Số tiền huê hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hưởng huê hồng, ghi:

Nợ TK 641 - Giá thành bán hàng (huê hồng đại lý chưa mang thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Với những TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng huê hồng:

- Lúc nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ trị giá hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Con số tài chính.

- Lúc hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và những chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Với TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá trả tiền).

- Định kỳ, lúc xác định doanh thu huê hồng bán hàng đại lý được lợi, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu mang).

- Lúc trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Với những TK 111, 112.

3.10. Đối với sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất xuất bán cho những đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp.

3.10.1. Trường hợp ko ghi nhận doanh thu giữa những khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu lúc thực bán hàng ra bên ngoài:

a) Kế toán tại đơn vị bán

Via @: nongdanmo.com

- Lúc xuất sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất tới những đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (giá vốn)

Với những TK 155, 156

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

- Lúc nhận được thông tin từ đơn vị tìm là sản phẩm, hàng hóa đã được tiêu thụ ra bên ngoài, đơn vị bán ghi nhận doanh thu, giá vốn:

+ Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Với 136 - Phải thu nội bộ.

+ Phản ánh doanh thu, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất.

b) Kế toán tại đơn vị tìm

- Lúc nhận được sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất do đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp chuyển tới, kế toán căn cứ vào những chứng từ mang liên quan, ghi:

Nợ những TK 155, 156 (giá vốn)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)

Với TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Lúc bán sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất ra bên ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường.

- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc ko được phân cấp hạch toán tới kết quả kinh doanh sau thuế, kế toán phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên:

+ Kết chuyển giá vốn, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ

Với TK 632 - Giá vốn hàng bán.

+ Kết chuyển doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 336 - Phải trả nội bộ.

3.10.2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho những đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 136 - Phải thu nội bộ

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

- Ghi nhận giá vốn hàng bán như giao dịch bán hàng thông thường.

3.11. Đối với hoạt động gia công hàng hoá:

a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công:

- Lúc xuất kho giao hàng để gia công, ghi:

Nợ TK 154 - Giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang

Với những TK 152, 156.

- Ghi nhận tầm giá gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ:

Nợ TK 154 - Giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)

Với những TK 111, 112, 331,...

- Lúc nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi:

Nợ những TK 152, 156

Với TK 154 - Giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

b) Kế toán tại đơn vị nhận hàng để gia công:

- Lúc nhận hàng để gia công, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ trị giá vật tư, hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh Con số tài chính.

- Lúc xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được lợi, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Với TK 511- Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.12. Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (ko phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định tại thời khắc lập Con số tài chính, ghi:

Nợ TK 337 - Trả tiền theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5111).

- Căn cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Với TK 337 - Trả tiền theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Lúc nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111, 112, ...

Với TK 131 - Phải thu của khách hàng.

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo trị giá khối lượng thực hiện, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì kế toán phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở vật chất phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5111)

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu lúc thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số mục tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5111)

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho những tầm giá ko bao gồm trong trị giá hợp đồng (ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sơ sót trong những mục tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và những tranh chấp về những thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5111)

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu mang).

- Lúc nhận được tiền trả tiền khối lượng dự án hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, ...

Với TK 131 - Phải thu của khách hàng.

3.13. Kế toán doanh thu từ những khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp:

- Lúc nhận được thông tin của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất (5114).

- Lúc nhận được tiền tài Ngân sách Nhà nước trả tiền, ghi:

Nợ những TK 111, 112, ...

Với TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339).

3.14. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư

- Ghi nhận doanh thu bán bất động sản đầu tư

Nợ những TK 111, 112, 131, ... (tổng giá trả tiền)

Với TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

Với TK 3331 - Thuế GTGT (33311 - Thuế GTGT đầu ra).

- Ghi nhận giá vốn bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (trị giá còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn lũy kế (2147) (nếu mang)

Với TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

3.15. Trường hợp trả lương cho công viên chức và người lao động khác bằng sản phẩm, hàng hoá: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (tổng giá trả tiền)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.16. Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hoá để biếu, tặng cho cán bộ công viên chức được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá trả tiền)

Với TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.17. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản ưu đãi hàng bán và chiết khấu thương nghiệp phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 521 - Những khoản giảm trừ doanh thu.

3.18. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất

Với TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

II/ Sơ đồ chữ T của tài khoản 511 theo thông tư 200

 

Xem tiếp: Tài khoản 515 theo thông tư 200

 

 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo