“Oẳn Tù Tì” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

“Oẳn Tù Tì” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

 

Hình ảnh minh hoạ Oẳn tù tì

1. Oẳn tù tì trong tiếng anh là gì

Oẳn tù tì trong tiếng anh người ta gọi là Rock-paper-scissors.

Đây là tên trò chơi được cấu tạo từ ba thành phần chính là 

Rock, phiên âm là /rɑːk/ ; 

Paper, phiên âm là /ˈpeɪpər/; 

Và Scissors, phiên âm là /ˈsɪzərz/

 

2. Một vài ví dụ minh hoạ

 • Rock paper scissors is among the earliest games you play as a youngster. Although it may appear to be a meaningless game designed to resolve minor disagreements, this activity has been one of the most effective programs in probability.
 • Oẳn tù tì là một trong những trò chơi sớm nhất mà bạn chơi lúc còn nhỏ. Mặc dù nó sở hữu vẻ là một trò chơi vô nghĩa được thiết kế để khắc phục những dị đồng nhỏ, nhưng hoạt động này đã là một trong những chương trình hiệu quả về xác suất.
 •  
 • Rock-paper-scissors is a two-person hand game where each player creates one of three fundamental principles with an outstretched hand at the same time.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi tay hai người, trong đó mỗi người chơi tạo ra một trong ba nguyên tắc cơ bản với bàn tay chìa ra cùng một lúc.
 •  
 • To resolve a disagreement or make an impartial group choice, rock paper scissors is frequently employed as a fair selecting technique between two individuals, comparable to coins flipping, drawing straws, or tossing dice.
 • Để khắc phục dị đồng hoặc đưa ra lựa chọn theo nhóm khách quan, oẳn tù tì thường được sử dụng như một kỹ thuật lựa chọn công bằng giữa hai tư nhân, sở hữu thể so sánh với việc tung đồng xu, rút ống hút hoặc tung xúc xắc.
 •  
 • The essential principles of adaptive artificial intelligence are shown in these rock-paper-scissors activities. The program, like Afiniti, learns to recognize patterns in a particular action by analyzing their decision-making processes in order to anticipate future conduct.
 • Những nguyên tắc thiết yếu của trí tuệ nhân tạo thích ứng được thể hiện trong hoạt động oẳn tù tì này. Chương trình, giống như Affinity, học cách trông thấy những mẫu trong một hành động cụ thể bằng cách phân tích quá trình ra quyết định của họ để dự đoán hành vi trong tương lai.
 •  
 • Rock, Paper, Scissors is a straightforward game that everybody can accomplish. The heavier, taller, or more skilled competitor has no additional benefit.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi thuần tuý mà mọi người đều sở hữu thể hoàn thành. Đối thủ khó khăn nặng hơn, cao hơn hoặc sở hữu kỹ năng tốt hơn ko sở hữu lợi ích bổ sung.
 •  
 • Rock, Paper, Scissors is a game being played all over the globe and is frequently utilised to make decisions. It is also practiced for sport in some situations.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi đang được chơi trên toàn cầu và thường được sử dụng để đưa ra quyết định. Nó cũng được thực hiện cho thể thao trong một số tình huống.
 •  
 • Opposing participants must use one hand to make one of three forms at a certain moment, according to the principles of rock-paper-scissors. The game is won by the one who plays the most powerful "item."
 • Những người tham gia đối kháng phải sử dụng một tay để thực hiện một trong ba hình thức tại một thời khắc nhất định, theo nguyên tắc oẳn tù tì. Trò chơi sẽ được thắng lợi bởi người chơi "vật phẩm" mạnh nhất.
 •  
 • Even when there's no stake in the activity, you could still amuse yourself by playing Rock, Paper, Scissors. Keep track of yourself and your opponent's victories and losses, and continue playing till one of you achieves a certain amount.
 • Ngay cả lúc ko sở hữu tiền trong hoạt động, bạn vẫn sở hữu thể tiêu khiển bằng cách chơi Rock, Paper, Scissors. Theo dõi thắng lợi và thua lỗ của bản thân và đối thủ, và tiếp tục chơi cho tới lúc một trong hai người đạt được một số tiền nhất định.
 •  
 • The majority think rock-paper-scissors is a matter of opportunity.  However, research shows that it isn't simply about "chance," since most individuals make unconscious decisions. You can detect your competitors' tendencies and behaviors if you pay close attention.
 • Gần như cho rằng oẳn tù tì là một vấn đề thời cơ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng nó ko chỉ thuần tuý là về "thời cơ", vì hầu hết những tư nhân đều đưa ra quyết định vô thức. Bạn sở hữu thể phát hiện xu hướng và hành vi của đối thủ khó khăn nếu bạn chú ý.

Article post on: nongdanmo.com

Hình ảnh minh hoạ cho Oẳn tù tì

3. Từ vựng liên quan tới Oẳn tù tì

Từ vựng

Ý nghĩa

HAND STACKING GAMES

Source: nongdanmo.com

TRÒ CHƠI XẾP TAY

 

(Đơn thuần chỉ cần tuần tự xếp một bàn tay lên trên tay của người kia ngày càng cao. Tay của người nào ở dưới cùng của ngăn xếp sẽ đi tiếp theo. Tiếp tục xếp chồng tay cho tới lúc bạn ko còn sở hữu thể đạt tới đỉnh.)

HIGH FIVE GAMES

Via @: nongdanmo.com

TRÒ CHƠI NĂM CAO

 

(Một người giơ một hoặc cả hai tay ở những vị trí khác nhau và khuyến khích người kia đưa cho họ điểm cao năm (hoặc điểm cao mười). Những vị trí sở hữu thể sở hữu bao gồm 5 cao, 5 thấp, 10 cao, 10 thấp, một tay cao và một tay thấp, hai tay cách xa nhau, đan chéo hàng chục cao hoặc đan chéo hàng chục thấp.)

 

Hình ảnh minh hoạ cho Oẳn tù tì

Để học từ vựng thuận tiện hơn, điều quan yếu là bạn phải biết tầm quan yếu của việc học từ vựng. Hiểu được tầm quan yếu và cách học chúng sở hữu thể giúp bạn học tiếng nói nhanh hơn nhiều. Qua bài học này hi vọng rằng những bạn đã bỏ túi cho mình nhiều điều thú vị về việc học từ vựng cũng như tri thức về từ vựng “Oẳn tù tì” nhé.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo