Dấu hiệu nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong tiếng Anh

Tín hiệu nhận mặt danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong tiếng anh

I.Nhận diện danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong Tiếng Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ thường kết thúc bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

Vị trí của tính từ adj

1.1. Vị trí của tính từ trong câu:

 • Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…
 • Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…
 • Linking verbs + adj (Sau động từ chỉ xúc cảm): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
 • Sau những đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)
 • Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.

1.2. Tín hiệu nhận mặt tính từ:

Thường với hậu tố (đuôi) là:

 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • able: comfortable, miserable…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • cult: difficult…
 • ish: selfish, childish…
 • ed: bored, interested, excited…
 • y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…
 • al: national, cultural…

1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

Adj Prep Meaning
Preferable to Thích hợp
Related to Với liên quan
Superior to Vượt trội, tốt hơn
Capable of Với thể
Aware of Với nhận thức về
Suspocious of  Với nghi ngờ về
Hopeful of Kỳ vọng
Content with Hài lòng với
Impressed with Ấn tượng về
Popular with Phổ biến về
(Dis)satisfied with (ko) hài lòng với
Liable for Chịu trách nhiệm về
Responsible for Chịu trách nhiệm về
Perfer for Lý tưởng
Qualified for Đủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligible for + N Đủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligible to_V Điểu điều kiện/Đủ năng lực để làm gì
Concerned about Quan tâm về
Excited about Hứng thú về
Interested in Hứng thú về

Adj + N:

Article post on: nongdanmo.com

Adj Nouns Meaning
Annual leave Nghỉ phép hằng năm
Annual turnover Doanh thu hằng năm
Temporary staff/worker Viên chức thời vụ
Temporary replacement Sự thay thế tạm thời
Temporary work Công việc tạm thời
Substantial Increase Sự tăng lên đáng kể
Substantial renovation Sự cải tiến/nâng cấp đáng kể

2. Danh từ (NOUN)

Vị trí của danh từ trong câu

2.1. Vị trí của danh từ trong câu:

 • Sau To be: I am a student.
 • Sau tính từ: nice school…
 • Đầu câu làm chủ ngữ .
 • Sau: a/an, the, this, that, these, those…
 • Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…
 • Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…
 • The +(adj) N …of + (adj) N…

2.2. Tín hiệu nhận mặt danh từ

Danh từ thường với hậu tố là:

 • tion: nation,education,instruction………
 • sion: question, television ,impression, passion……..
 • ment: pavement, movement, environment….
 • ce: difference, independence, peace………..
 • ness: kindness, friendliness……
 • y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
 • er/or: động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

2.3. Chú ý một số Tính từ với chung danh từ

Adj/Adv

Source: nongdanmo.com

 • Heavy, light: weight
 • Wide, narrow: width
 • Deep, shallow: depth
 • Long, short: length
 • Old, age
 • Tall, high: height
 • Big,small: size

3. Động từ (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ được chia thành:

3.1. Động từ To be

Động từ tobe gồm với be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Via @: nongdanmo.com

 • Tobe + N (I am a sudent)
 • Tobe + V_ing (We are studying English)
 • Tobe + V(P2) (English is studied by us)
 • Tobe + Adj (She is goregeous)
 • Tobe + Prep + N (The building is under construction)

3.2. Modal verbs

 • Can/ Could/ May/ Might (Với thể) + V(bare)
 • Should (Nên) + V(bare)
 • Must/ Have to (Phải) + V(bare)
 • Will/ Would (sẽ) + V(bare)

3.3. Action verbs

 • Review/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: rà soát tài liệu/kế hoạch/điều khoản hợp đồng.
 • Reserve the right to_V: với quyền làm gì
 • Attract visitors/customers…: thu hút khách du lịch, khách hàng
 • Introduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/nhà sản xuất mới.
 • Represent the company/the organisation/the group: đại diện cho tổ chức/tổ chức/nhóm
 • Sign a contract: thỏa thuận
 • Renew a contract: gia hạn hợp đồng
 • Confirm the reservation: xác nhận lại việc đặt cọc
 • Retain the receipts: giữ lại hoá đơn
 • Submit s.t TO s.o: nộp mẫu gì cho người nào
 • Attribute s.t to s.o: cho rằng mẫu gì là nhờ vào người nào. Ex: the company attributes its success to the dedicated employees (Đơn vị này cho rằng sự thành công của mình là nhờ vào những viên chức tận tuỵ)

3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

 • Look: trông
 • Seem: nhịn nhường như
 • Feel: cảm thấy
 • Become = get: trở nên
 • Appear: nhịn nhường như
 • Taste, smell, stay = remain (giữ),…
 • Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ (ADVERB):

4.1. Tín hiệu nhận mặt trạng từ

Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

 • Từ với đuôi _ly nhưng là tính từ như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…
 • Từ ko với đuôi _ly nhưng là trạng từ như fast, hard, late, near,…

4.2. Vị trí của trạng từ trong câu:

 • V + adv. Ex: We study hard
 • Adv + V. Ex: I really like you
 • Adv + adv. Ex: We work with our team very well
 • Adv + adj. Ex: I am very responsible
 • Adv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo