Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023)

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023)

Hiện nay độc giả mang thể bắt gặp một khái niệm khá mới, đó là Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Vậy độc giả mang thắc mắc Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì ko? Về vấn đề này, ACC xin tư vấn cho độc giả về Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023) thông qua bài viết sau đây:

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023)

1. Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Thống kê lưu chuyển tiền tệ là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức, doanh nghiệp trong một khoảng thời kì nhất định (mang thể theo tháng, quý hay năm tài chính).

Thống kê này là một phương tiện giúp nhà quản lý tổ chức, doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền tài tổ chức, doanh nghiệp. Bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm mang:

Dòng tiền vào

  • Những khoản trả tiền của khách hàng cho việc tìm sắm hàng hóa, nhà sản xuất.
  • Lãi tiền gửi từ nhà băng.
  • Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư.
  • Đầu tư của cổ đông.

Dòng tiền ra

  • Chi tìm cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô, hàng hóa để kinh doanh hoặc những phương tiện.
  • Chi trả lương, tiền thuê và những mức giá hoạt động hàng ngày.
  • Chi tìm tài sản một mực – máy tính tư nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
  • Chi trả lợi tức.
  • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế trị giá gia tăng và những thuế và phí khác.

2. Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023)

Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B 03 – DN
Liên hệ:…………………………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Article post on: nongdanmo.com

Năm….

Đơn vị tính: ………..

Mục tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
2. Điều chỉnh cho những khoản
– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02
– Những khoản dự phòng 03
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do thẩm định lại những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ 04
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05
– Tầm giá lãi vay

– Những khoản điều chỉnh khác

06

07

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08
– Tăng, giảm những khoản phải thu 09
– Tăng, giảm hàng tồn kho 10
– Tăng, giảm những khoản phải trả (Ko kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11
– Tăng, giảm mức giá trả trước 12
– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13
– Tiền lãi vay đã trả 14
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15
– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để tìm sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác 21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác 22
3.Tiền chi cho vay, tìm những phương tiện nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại những phương tiện nợ của đơn vị khác 24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, tìm lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70

Ghi chú: Những mục tiêu ko mang số liệu thì doanh nghiệp ko phải trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số mục tiêu”.

Source: nongdanmo.com

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung ứng nhà sản xuất kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người lập biểu là những đơn vị nhà sản xuất kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và liên hệ Đơn vị cung ứng nhà sản xuất kế toán. Người lập biểu là tư nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Via @: nongdanmo.com

3. Thắc mắc thường gặp

1. Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp được ban hành kèm theo văn bản nào?

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 với tên gọi là Mẫu số B03-DN.

2. Ý nghĩa của việc lập mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp phản ánh những dòng tiền thu, chỉ trong một kì hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp tạo nên bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp tạo điều kiện cho những đối tượng sử dụng biết doanh nghiệp đã tạo ra tiền từ những nguồn nào và chi tiêu tiền cho những mục đích gì. Trên cơ sở vật chất đó, Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ giúp những đối tượng sử dụng thẩm định về khả năng trang trải công nợ, chi trả cổ tức trong tương lai của doanh nghiệp.

Không những thế, tồn tại những trường hợp doanh nghiệp đang ở trong thời kì tăng trưởng mạnh, sử dụng nhiều tiền để mở rộng khối lượng hàng bán trong lúc nguồn tiền thu về từ khách hàng thường chậm hơn so với thời khắc trả tiền tiền cho những nhà cung ứng. Điều này mang thể dẫn tới sự nguy hiểm trong tình hình tài chính của doanh nghiệp, tổ chứuc. Mặc dù mang lợi nhuận nhưng hoạt động kinh doanh, sản xuất mang thể đã sử dụng tiền nhiều hơn so với số tiền tạo ra, lúc đó doanh nghiệp, tổ chức sẽ gặp vấn đề trong việc trả tiền công nợ cũng như chi trả cổ tức cho những nhà đầu tư.

3. Công thức tính toán lưu chuyển tiền tệ là gì?

Công thức tính toán lưu chuyển tiền tệ:

Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp  sẽ giúp ích cho độc giả nắm thêm tri thức về vấn đề này, đồng thời những vấn đề khác xoay quanh nó cũng đã được chúng tôi trình bày như trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Mẫu lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (Cập nhật 2023) gửi tới quý độc giả để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý độc giả còn thắc mắc cần trả lời, quý độc giả vui lòng truy cập trang web: https: accgroup.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

✅ Nhà sản xuất thành lập đơn vị ⭕ ACC cung ứng nhà sản xuất thành lập đơn vị/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn giỏi tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục đề nghị phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà sản xuất ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng mang thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà sản xuất kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà sản xuất kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung ứng chất lượng nhà sản xuất tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà sản xuất làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà sản xuất liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo