Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Con số tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, vốn đầu tư hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.Sản xuất những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc thẩm định tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai.

Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan yếu cho việc đề ra những quyết định về quản lý, quản lý sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào những doanh nghiệp của những chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, những nhà đầu tư, những chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời sản xuất thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

1, Tải về: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

 

2, Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

 

Đơn vị báo cáo: …………………

Liên hệ: …………………………...

Mẫu số B01a - DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... tháng ... năm ...

(Vận dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

I. Tiền và những khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tư tài chính

120

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

 

 

2. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

122

 

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

123

 

 

 

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

124

 

(...)

(...)

III. Những khoản phải thu

130

 

 

 

1. Phải thu của khách hàng

131

 

 

 

2. Trả trước cho người bán

132

 

 

 

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

Article post on: nongdanmo.com

133

 

 

 

4. Phải thu khác

134

 

 

 

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

135

 

 

 

6. Dự phòng phải thu khó đòi Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

136

 

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

 

 

2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

142

 

(...)

(...)

V. Tài sản nhất mực

150

 

 

Source: nongdanmo.com

 

- Nguyên giá

151

 

 

 

- Trị giá hao mòn lũy kế Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

152

 

(...)

(...)

VI. Bất động sản đầu tư

160

 

 

 

- Nguyên giá

161

 

 

 

- Trị giá hao mòn lũy kế Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

162

 

(...)

(...)

VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

Via @: nongdanmo.com

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán

2. Người tậu trả tiền trước

3. Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả khác

6. Vay và nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

8. Dự phòng phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414

415

416

417

 

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)

500

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những mục tiêu ko mang số liệu được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” mục tiêu.

(2) Số liệu trong những mục tiêu mang dấu Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp mang kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” mang thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” mang thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê nhà cung cấp làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề nhà cung cấp kế toán, tên đơn vị sản xuất nhà cung cấp kế toán.

Trên đây là mẫu báo cáo tài chính được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để những bạn mang thể tải về sử dụng một cách tiện dụng và mang kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết. Mong rằng bài viết hữu ích với những bạn!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì mang thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện những khóa học kế toán thực hiện và làm nhà cung cấp kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 năm tới 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện mang huấn luyện những khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về những khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo