Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết 2023)

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết 2023)

Nếu bạn đang tìm hiểu về cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính thì hãy theo dõi bài viết này của Đơn vị Luật ACC. Chúng tôi sẽ san sẻ tới với quý độc giả những nội dung về thuê tài chính và cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính.

1. Thuê tài chính là gì?

Trước lúc tìm hiểu về cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về thuê tài chính là gì nhé.

– Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê sở hữu sự chuyển giao phần to rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản sở hữu thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

– Điều kiện phân loại thuê tài sản là thuê tài chính: Một hợp đồng thuê tài chính phải thoả mãn Một trong năm điều kiện sau:

+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê lúc hết thời hạn thuê;

+ Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, bên thuê sở hữu quyền lựa chọn tìm lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn trị giá hợp lý vào cuối thời hạn thuê;

+ Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần to thời kì sử dụng kinh tế của tài sản cho dù ko sở hữu sự chuyển giao quyền sở hữu;

+ Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu chiếm phần to (tương đương) trị giá hợp lý của tài sản thuê;

+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên sử dụng mà chỉ sở hữu bên thuê sở hữu khả năng sử dụng ko cần sở hữu sự thay đổi, sửa chữa to nào.

2. Cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính.

Dưới đây là cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính, những bạn hãy cùng theo dõi nhé.

2.1. Lúc phát sinh giá thành trực tiếp ban sơ liên quan tới tài sản thuê tài chính trước lúc nhận tài sản thuê như: Tầm giá thương lượng, ký kết hợp đồng…

Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước

Với những TK 111, 112,…

2.2. Lúc rót vốn ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản.

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (số tiền thuê trả trước)

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Với những TK 111, 112,…

2.3. Lúc nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và những chứng từ sở hữu liên quan phản ánh trị giá TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa sở hữu thuế GTGT đầu vào.

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (giá chưa sở hữu thuế GTGT)

Với TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính(3412)(trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu hoặc trị giá hợp lý của tài sản thuê ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại).

– Tầm giá trực tiếp ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

Với TK 242 – Tầm giá trả trước, hoặc

Với những TK 111, 112,… (số giá thành trực tiếp liên quan tới hoạt động thuê phát sinh lúc nhận tài sản thuê tài chính).

2.4. Định kỳ, nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài chính.

Lúc trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả kỳ này)

Với những TK 111, 112,…

2.5. Lúc nhận được hóa đơn của bên cho thuê yêu cầu trả tiền khoản thuế GTGT đầu vào.

a) Nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Với TK 112 – Tiền gửi nhà băng (nếu trả tiền ngay)

Với TK 338 – Phải trả khác (thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).

b) Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ và việc trả tiền thuế GTGT được thực hiện một lần ngay tại thời khắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính)

Nợ những TK 627, 641, 642 (nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ trả tiền theo định kỳ nhận hóa đơn)

Với TK 112 – Tiền gửi nhà băng (nếu trả tiền ngay)

Với TK 338 – Phải trả khác (thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).

2.6. Lúc trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản.

Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính.

Với những TK 111, 112,…

2.7. Lúc trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê.

Kế toán ghi giảm trị giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)

Với TK 212 – TSCĐ thuê tài chính.

2.8. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần trị giá tài sản, sau đó tìm lại thì lúc nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản.

Kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Lúc chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Với TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (GT còn lại TSCĐ thuê tài chính)

Với những TK 111, 112,… (số tiền phải trả thêm).

Article post on: nongdanmo.com

Đồng thời chuyển trị giá hao mòn, ghi:

Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

Với TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

2.9. Kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính.

a) Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá bán tài sản cao hơn trị giá còn lại của TSCĐ:

– Kế toán giao dịch bán (xem tài khoản 711)

– Những bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định từ điểm 3.Một tới 3.6 Điều này.

– Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào giá thành sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642,…

Với TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.

– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch giữa giá bán to hơn trị giá còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi giảm giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ thích hợp với thời kì thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Với những TK 623, 627, 641, 642,…

b) Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá thấp hơn trị giá còn lại của TSCĐ:

– Kế toán giao dịch bán (xem tài khoản 711)

– Những bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định từ điểm 3.Một tới 3.6 Điều này.

– Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và trị giá còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642,…

Với TK 242 – Tầm giá trả trước.

3. Những nghi vấn thường gặp.

3.1. Xác định hợp đồng thuê tài chính?

Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thoả mãn ít nhất một trong ba (3) điều kiện sau:

– Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan tới việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;

– Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi trị giá hợp lý của trị giá còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;

Source: nongdanmo.com

– Bên thuê sở hữu khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau lúc hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Riêng trường hợp thuê tài sản là quyền sử dụng đất thì thường được phân loại là thuê hoạt động.

3.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính?

Bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng.

Bên Với: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê lúc hết hạn hợp đồng hoặc tìm lại thành TSCĐ của doanh nghiệp.

Số dư bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện sở hữu.

Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính sở hữu Hai tài khoản cấp 2

– TK 2121 – TSCĐ hữu hình thuê tài chính: Sử dụng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình thuê tài chính của doanh nghiệp;

– TK 2122 – TSCĐ vô hình thuê tài chính: Sử dụng để phản ánh trị giá hiện sở hữu và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ vô hình thuê tài chính của doanh nghiệp.

3.3. Hạch toán chiết khấu thương nghiệp là gì?

Chiết khấu thương nghiệp là khoản doanh nghiệp bán ưu đãi niêm yết cho khách hàng tìm hàng hóa, nhà cung cấp với khối lượng, số lượng to. Hạch toán chiết khấu thương nghiệp là nghiệp vụ mà kế toán doanh nghiệp cần thực hiện ghi bút toán theo đúng quy định.
Kế toán cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm chiết khấu thương nghiệp và ưu đãi hàng bán:
– Chiết khấu thương nghiệp là khoản doanh nghiệp bán ưu đãi niêm yết cho khách hàng với số lượng, khối lượng to.
– Khuyến mại hàng bán là khoản giảm trừ cho người tìm do hàng hóa ko giải quyết được một số yêu cầu như kém phẩm chất, sai quy cách,…

3.4. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hạch toán hóa đơn đầu vào chiết khấu thương nghiệp như thế nào?

– Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương nghiệp:
Nợ TK 521: Chiết khấu thương nghiệp (Nếu doanh nghiệp theo chế độ kế toán của Thông tư 200).
Nợ TK 511: Nếu doanh nghiệp theo chế độ kế toán của Thông tư 133.
Với TK 131: Phải thu của khách hàng.
– Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng:
Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng.
Với TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà cung cấp.
Trên đây là hướng dẫn hạch toán hóa đơn đầu vào sở hữu chiết khấu thương nghiệp. Kế toán cần căn cứ vào chế độ kế toán của doanh nghiệp, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hay Thông tư 133/2016/TT-BTC để thực hiện hạch toán, tùy từng trường hợp sẽ ghi những bút toán khác nhau.

4. Nhà cung cấp của Đơn vị Luật ACC.

Đơn vị Luật ACC là một trong những tổ chức chuyên cung ứng những nhà cung cấp pháp lý, thuế, kế toán… uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác thành công với hàng trăm doanh nghiệp to, nhỏ và nhận được sự hài lòng, thẩm định cao từ phía khách hàng. Tới với Đơn vị Luật ACC, những bạn ko cần phải lo lắng về chất lượng nhà cung cấp mà ACC mang lại. Chúng tôi luôn mong muốn đem tới những điều tốt đẹp tới với khách hàng.

Kỳ vọng bài viết Cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính (Cập nhật 2022) sẽ mang tới cho những bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn những bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Đơn vị Luật ACC.

✅ Nhà cung cấp thành lập tổ chức ⭕ ACC cung ứng nhà cung cấp thành lập tổ chức/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn giỏi tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục đề nghị phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà cung cấp ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng sở hữu thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà cung cấp kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà cung cấp kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung ứng chất lượng nhà cung cấp tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà cung cấp làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà cung cấp liên quan và cam kết bảo mật thông tin

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính từ website giadinhketoan.com cho từ khoá hạch toán thuê tài chính theo thông tư 133.

Tài sản nhất mực thuê tài chính là gì? Cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính như thế nào? Trong bài viết dưới đây, gia đình kế toán sẽ hướng dẫn độc giả hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính theo thông tư 133.

                               Thủ tục thanh lý tài sản cố định

1.Tài sản nhất mực thuê tài chính là gì

Tài sản nhất mực thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của tổ chức cho thuê tài chính.  Lúc kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn tìm lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo những điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

Tài sản nhất mực thuê tài chính phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

-Tại thời khắc thuê TSCĐ, tổng giá thành thuê TSCĐ phải chiếm tối thiểu 60% trị giá của TSCĐ thuê tài chính.

– Tài sản thuê thuộc loại chuyên sử dụng mà chỉ sở hữu bên thuê sở hữu khả năng sử dụng ko cần sở hữu sự thay đổi, sửa chữa to nào.

– Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê lúc hết thời hạn thuê

-Trong hợp đồng, cho phép bên thuê được lựa chọn tìm tài sản nhất mực đã thuê với mức giá tính thấp hơn trị giá hợp lí vào cuối thời hạn thuê.

Via @: nongdanmo.com

-Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần to thời kì sử dụng kinh tế của tài sản cho dù ko sở hữu sự chuyển giao quyền sở hữu mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

2.Cách hạch toán tài sản nhất mực thuê tài chính

a.Lúc rót vốn ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính)

      Với những TK 111, 112

b.Định kỳ, nhận được hóa đơn trả tiền tiền thuê tài chính

Lúc trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính

      Với những TK 111, 112

Lúc phát sinh giá thành trực tiếp ban sơ liên quan tới tài sản thuê tài chính trước lúc nhận tài sản thuê như: Tầm giá thương lượng, ký kết hợp đồng…, ghi: surrender bill và seaway bill

Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước

      Với những TK 111, 112.

d. Lúc trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính.

      Với những TK 111, 112.

e. Lúc nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và những chứng từ sở hữu liên quan phản ánh trị giá TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa sở hữu thuế GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 2112- TSCĐ thuê tài chính

      Với TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tầm giá trực tiếp ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính

     Với TK 242 – Tầm giá trả trước, hoặc

     Với những TK 111, 112 (giá thành trực tiếp liên quan tới hoạt động thuê phát sinh lúc nhận tài sản thuê tài chính).

f. Lúc nhận được hóa đơn của bên cho thuê yêu cầu trả tiền khoản thuế GTGT đầu vào:

Nếu thuế GTGT được khấu trừ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

      Với TK 112 – Tiền gửi nhà băng

      Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

g Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần trị giá tài sản, sau đó tìm lại thì lúc nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Lúc chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình

      Với TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính (Nguyên giá)

      Với những TK 111, 112 (số tiền phải trả thêm).

Đồng thời chuyển trị giá hao mòn, ghi:

Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

      Với TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

h. Lúc trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi giảm trị giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)

      Với TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính.

Giadinhketoan.com chúc bạn thành công

Kế bên những bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn những bài viết review học xuất nhập khẩu ở hà nội, tphcm, về những trung tâm huấn luyện xuất nhập khẩu

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo