Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp [Chi tiết 2022]

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp [Chi tiết 2022]

Bạn đang tìm hiểu về cách hạch toán thuế GTGT phải nộp theo đúng quy định. Tài khoản thuế trị giá gia tăng được khấu trừ tiêu dùng với mục đích nhằm phản ánh sổ thuế trị giá gia tăng đầu vào đã khấu trừ và được khấu trừ của doanh nghiệp. Dưới đây là cách hạch toán thuế trị giá gia tăng được khấu trừ dựa theo Thông tư 133. Mời độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về cách hạch toán này.

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3331

Căn cứ dựa vào điều 41 thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 3331 mang kết cấu và nội dung phản ánh hạch toán thuế GTGT cụ thể như sau.
Bên Nợ:
Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ đó;
Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN trong kỳ đó;
Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế còn phải nộp;
Số thuế GTGT của hàng bán bị ưu đãi, bị trả lại.
Bên Mang:
Số thuế GTGT hàng nhập khẩu, Số thuế GTGT đầu ra cần phải nộp;
Số dư bên Mang:
Số thuế GTGT còn phải nộp vào Ngân sách của Nhà nước.

Trường hợp đặc trưng

Trong trường hợp khác, TK 3331 mang thể mang số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu mang) của TK 3331 để phản ánh số thuế GTGT đã nộp to hơn số thuế GTGT phải nộp cho Nhà nước, hoặc là phản ánh số toán thuế GTGT đã nộp được xét giảm, miễn hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.
Tài khoản 3331 mang Hai tài khoản cấp 3 như sau:

 • Tài khoản 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra: Sử dụng phản ánh số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng bán bị ưu đãi, bị trả lại, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng hoá, sản phẩm nhà cung cấp tiêu thụ trong kỳ.
 • Tài khoản 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Sử dụng phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu đã nộp, cần phải nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cách hạch toán tài khoản 3331

Căn cứ theo nguyên tắc kế toán tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp. Căn cứ dựa vào kết cấu và nội dung phản ánh hạch toán thuế GTGT của tài khoản 3331.

Cách hạch toán tài khoản 3331 – lúc bán hàng (lúc viết hóa đơn) và lúc nộp thuế.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra nộp theo phương pháp khấu trừ

Lúc xuất hóa đơn GTGT dựa theo phương pháp khấu trừ và DN nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh thu nhập, doanh thu theo giá bán chưa mang thuế GTGT, thuế GTGT cần phải nộp được tách riêng tại thời khắc xuất hóa đơn, hạch toán thuế GTGT:
Nợ những TK 111, 131, 112 (tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511, 711, 515 (giá chưa mang thuế GTGT)
Mang TK 33311 –Thuế trị giá gia tăng đầu ra.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra nộp theo phương pháp trực tiếp

Kế toán lựa chọn một trong Hai phương pháp hạch toán thuế GTGT dưới đây ghi sổ sau:
Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT cần phải nộp lúc xuất hóa đơn, ghi:
Nợ những TK 111, 131, 112(tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511, 711, 515 (giá chưa mang thuế GTGT)
Mang TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra.
Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu gồm mang cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, và định kỳ lúc xác định số thuế GTGT cần nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

 • Ghi nhận doanh thu gồm cả thuế, hạch toán thuế GTGT:

Nợ những TK 111, 131, 112 (tổng giá trả tiền)
Mang những TK 511, 711, 515 (giá bao gồm thuế GTGT – tổng trả tiền)

Article post on: nongdanmo.com

 • Định kỳ và xác định thuế GTGT phải nộp, hạch toán:

Nợ những TK 511, 515, 711
Mang TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra.

Cách hạch toán lúc nộp thuế GTGT đầu ra vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra
Mang những TK 111, 112.

Cách hạch toán tài khoản 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hạch toán số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu cần phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 –Thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp ko được khấu trừ phải tính vào trị giá vật tư, TSCĐ nhập khẩu, hàng hóa thì hạch toán thuế GTGT ghi:

Nợ những TK 152, 156, 153, 211, 611,…
Mang TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Source: nongdanmo.com

Lúc nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Mang những TK 111, 112,…

Trường hợp nhập khẩu ủy thác (vận dụng cho bên giao ủy thác)

 • Lúc nhận thông tin về nghĩa vụ đóng thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp được khấu trừ, hạch toán thuế GTGT ghi:

Nợ TK 133 –Thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

 • Lúc nhận được chứng từ về việc nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về số thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Mang những TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên được nhận ủy thác)
Mang TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa trả tiền ngay số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)
Mang TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng trước cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Via @: nongdanmo.com

 • Bên nhận ủy thác ko phản ánh số toán thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã được nhận của bên giao ủy thác)
Mang những TK 111, 112.

Cách hạch toán tài khoản 3331-Thuế GTGT phải nộp lúc thực hiện khấu trừ thuế

 • Định kỳ, kế toán tính, và xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

 • Trường hợp tại thời khắc giao dịch mang phát sinh chưa xác định được toán thuế GTGT đầu vào của hàng hóa và nhà cung cấp mang được khấu trừ hay ko, kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào TK 133. Định kỳ, lúc xác định số thuế GTGT ko được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra, kế toán cần phản ánh vào giá tiền mang liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 153…(thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng còn tồn kho)
Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng đã xuất đối với sản xuất)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (thuế GTGT đầu vào ko khấu trừ của hàng đã xuất tiêu dùng cho những hoạt động đầu tư xây dựng)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (toán thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng được xác định là tiêu thụ trong kỳ)
Nợ TK 642- Giá thành quản lý kinh doanh (6422, 6421) (thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng tiêu dùng cho hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (trong đó tổng số thuế đầu vào ko được khấu trừ).

Cách hạch toán tài khoản 3331- lúc được được giảm thuế

Trường hợp doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, và kế toán ghi nhận số toán thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:
Nợ TK 33311 – Thuế GTGT cần phải nộp (nếu được trừ vào số thuế phải nộp)
Nợ những TK 111, 112 – Nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền
Mang TK 711 – Thu nhập khác.

✅ Nhà cung cấp thành lập doanh nghiệp ⭕ ACC sản xuất nhà cung cấp thành lập doanh nghiệp/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn giỏi tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục buộc phải phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà cung cấp ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nghề tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng mang thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà cung cấp kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà cung cấp kiểm toán ⭕ Đảm bảo sản xuất chất lượng nhà cung cấp tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà cung cấp làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà cung cấp liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo