Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp

Lúc phát sinh thuế trị giá gia tăng phải nộp, kế toán thực hiện hạch toán theo một số giao dịch kinh tế chủ yếu như sau:

Hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Lúc xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá bán chưa với thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp được tách riêng tại thời khắc xuất hóa đơn, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá trả tiền)

Với những TK 511, 515, 711 (giá chưa với thuế GTGT)

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Kế toán được lựa chọn một trong Hai phương pháp ghi sổ sau:

– Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp lúc xuất hóa đơn, thực hiện như hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ.

– Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ lúc xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

Nợ những TK 511, 515, 711

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Hạch toán nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Với những TK 111, 112.

Hạch toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải trả tiền và trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611, …

Với TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333)

Với những TK 111, 112, 331, …

Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp ko được khấu trừ phải tính vào trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611, …

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

Lúc thực nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

Với những TK 111, 112, …

Trường hợp nhập khẩu ủy thác (ứng dụng tại bên giao ủy thác)

– Lúc nhận được thông tin về nghĩa vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Lúc nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

Với những TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Với TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa trả tiền ngay tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)

Với TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Với những TK 111, 112.

Hạch toán thuế GTGT phải nộp được giảm

Trường hợp doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, kế toán ghi nhận số thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp (nếu được trừ vào số thuế phải nộp)

Nợ những TK 111, 112 – Nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền

Với TK 711 – Thu nhập khác.

Hạch toán thuế GTGT đầu vào được hoàn

Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo luật định do thuế đầu vào to hơn thuế đầu ra, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Hạch toán thuế GTGT bị truy thu

Căn cứ vào quyết định truy thu hạch toán:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Đại lý thuế Việt An sản xuất nhà cung cấp khai và nộp thuế, nhà cung cấp kế toán, kê khai bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp với nhu cầu sử dụng nhà cung cấp, xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được tương trợ!


--- Cập nhật: 12-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200 từ website ketoanhanoigroup.org cho từ khoá hạch toán thuế gtgt phải nộp.

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200. Như chúng ta đã biết, Thuế GTGT giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn với trách nhiệm phải nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật. Vậy, lúc phải nộp thuế GTGT kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn cách Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200.

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200

Mời những bạn theo dõi bài viết.

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200, chúng ta sử dụng TK 3331.

Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp: Là TK tiêu dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200.

Căn cứ vào những TK cấp 3 của TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp, kế toán hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể như sau:

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp đối với Thuế trị giá gia tăng đầu ra (TK 33311).

Hạch toán Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo Hai phương pháp: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Cụ thể như sau:

 Trường hợp hạch toán Kế toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ.

Kế toán hạch toán:

Nợ những TK 111, 112, 131: Tổng giá trả tiền

Với những TK 511, 515, 711: Giá chưa với thuế GTGT

Với TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 Trường hợp hạch toán Kế toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp trực tiếp. 

Đối với hạch toán Kế toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp trực tiếp, kế toán lựa chọn một trong Hai phương pháp ghi sổ sau:

 • Phương pháp tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp lúc xuất hóa đơn.

Kế toán hạch toán:

Nợ những TK 111, 112, 131: Tổng giá trả tiền

Với những TK 511, 515, 711: Giá chưa với thuế GTGT

Với TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 • Phương pháp ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Định kỳ lúc xác định số thuế GTGT phải nộp, kế toán tiến hành ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

Ghi nhận doanh thu, hach toán:

Nợ những TK 111, 112, 131: Tổng giá trả tiền

Với những TK 511, 515, 711: Tổng giá trả tiền.

Định kỳ, kế toán xác định thuế GTGT phải nộp, hach toán:

Article post on: nongdanmo.com

Nợ những TK 511, 515, 711: Tiền thuế GTGT phải nộp.

Với TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 Hạch toán Thuế GTGT phải nộp lúc nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp

Với những TK 111, 112: Tiền thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp đối với thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312).

Kế toán hạch toán những nghiệp vụ chủ yếu sau:

 Hạch toán Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu.

Kế toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu theo Hai trường hợp:

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 33312: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp ko được khấu trừ.

Kế toán hạch toán:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611,…: Tiền thuế GTGT phải nộp

Với TK 33312: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 Hạch toán Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu lúc nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 33312: Tiền thuế GTGT phải nộp

Với những TK 111, 112,…: Tiền thuế GTGT phải nộp.

 Hạch toán Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu lúc nhập khẩu ủy thác.

– Lúc DN nhận được thông tin về nghĩa vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, kế toán ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 33312: Tiền thuế GTGT phải nộp.

– Lúc DN nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, kế toán phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT hàng nhập khẩu, hạch toán:

Nợ TK 33312: Tiền thuế GTGT phải nộp

Với những TK 111, 112: Tiền thuế GTGT phải nộp (trường hợp trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Với TK 3388: Tiền thuế GTGT phải nộp (trường hợp chưa trả tiền ngay tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)

Với TK 138: Tiền thuế GTGT phải nộp (trường hợp ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu).

– Lúc bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, hạch toán:

Nợ TK 138: Số tiền đã nộp thuế hộ

Nợ TK 3388: Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Với những TK 111, 112: Tổng trị giá phải trả.

Hạch toán Thuế GTGT được khấu trừ.

Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, hạch toán:

Nợ TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp

Với TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Hạch toán Thuế GTGT phải nộp được giảm.

Lúc doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, kế toán tiến hành ghi nhận số thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, hạch toán:

Nợ TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu được trừ vào số thuế phải nộp)

Nợ những TK 111, 112: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền)

Với TK 711: Tiền thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán Thuế GTGT đầu vào được hoàn.

Lúc doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo luật định do thuế đầu vào to hơn thuế đầu ra, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112: Tiền thuế GTGT đầu vào được hoàn

Với TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Source: nongdanmo.com

Trên đây Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn những bạn Hạch toán Thuế GTGT phải nộp theo TT200.

Cảm ơn những bạn đã theo dõi.


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp [Chi tiết 2022] từ website accgroup.vn cho từ khoá hạch toán thuế gtgt phải nộp.

Bạn đang tìm hiểu về cách hạch toán thuế GTGT phải nộp theo đúng quy định. Tài khoản thuế trị giá gia tăng được khấu trừ tiêu dùng với mục đích nhằm phản ánh sổ thuế trị giá gia tăng đầu vào đã khấu trừ và được khấu trừ của doanh nghiệp. Dưới đây là cách hạch toán thuế trị giá gia tăng được khấu trừ dựa theo Thông tư 133. Mời độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về cách hạch toán này.

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3331

Căn cứ dựa vào điều 41 thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 3331 với kết cấu và nội dung phản ánh hạch toán thuế GTGT cụ thể như sau.
Bên Nợ:
Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ đó;
Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN trong kỳ đó;
Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế còn phải nộp;
Số thuế GTGT của hàng bán bị khuyến mãi, bị trả lại.
Bên Với:
Số thuế GTGT hàng nhập khẩu, Số thuế GTGT đầu ra cần phải nộp;
Số dư bên Với:
Số thuế GTGT còn phải nộp vào Ngân sách của Nhà nước.

Trường hợp đặc thù

Trong trường hợp khác, TK 3331 với thể với số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu với) của TK 3331 để phản ánh số thuế GTGT đã nộp to hơn số thuế GTGT phải nộp cho Nhà nước, hoặc là phản ánh số toán thuế GTGT đã nộp được xét giảm, miễn hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.
Tài khoản 3331 với Hai tài khoản cấp 3 như sau:

 • Tài khoản 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra: Tiêu dùng phản ánh số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng bán bị khuyến mãi, bị trả lại, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng hoá, sản phẩm nhà cung cấp tiêu thụ trong kỳ.
 • Tài khoản 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Tiêu dùng phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu đã nộp, cần phải nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cách hạch toán tài khoản 3331

Căn cứ theo nguyên tắc kế toán tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp. Căn cứ dựa vào kết cấu và nội dung phản ánh hạch toán thuế GTGT của tài khoản 3331.

Cách hạch toán tài khoản 3331 – lúc bán hàng (lúc viết hóa đơn) và lúc nộp thuế.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra nộp theo phương pháp khấu trừ

Lúc xuất hóa đơn GTGT dựa theo phương pháp khấu trừ và DN nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh thu nhập, doanh thu theo giá bán chưa với thuế GTGT, thuế GTGT cần phải nộp được tách riêng tại thời khắc xuất hóa đơn, hạch toán thuế GTGT:
Nợ những TK 111, 131, 112 (tổng giá trả tiền)
Với những TK 511, 711, 515 (giá chưa với thuế GTGT)
Với TK 33311 –Thuế trị giá gia tăng đầu ra.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra nộp theo phương pháp trực tiếp

Kế toán lựa chọn một trong Hai phương pháp hạch toán thuế GTGT dưới đây ghi sổ sau:
Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT cần phải nộp lúc xuất hóa đơn, ghi:
Nợ những TK 111, 131, 112(tổng giá trả tiền)
Với những TK 511, 711, 515 (giá chưa với thuế GTGT)
Với TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra.
Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu gồm với cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, và định kỳ lúc xác định số thuế GTGT cần nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

 • Ghi nhận doanh thu gồm cả thuế, hạch toán thuế GTGT:

Nợ những TK 111, 131, 112 (tổng giá trả tiền)
Với những TK 511, 711, 515 (giá bao gồm thuế GTGT – tổng trả tiền)

 • Định kỳ và xác định thuế GTGT phải nộp, hạch toán:

Nợ những TK 511, 515, 711
Với TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra.

Cách hạch toán lúc nộp thuế GTGT đầu ra vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra
Với những TK 111, 112.

Cách hạch toán tài khoản 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hạch toán số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu cần phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 –Thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp ko được khấu trừ phải tính vào trị giá vật tư, TSCĐ nhập khẩu, hàng hóa thì hạch toán thuế GTGT ghi:

Nợ những TK 152, 156, 153, 211, 611,…
Với TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Lúc nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Với những TK 111, 112,…

Trường hợp nhập khẩu ủy thác (ứng dụng cho bên giao ủy thác)

 • Lúc nhận thông tin về nghĩa vụ đóng thuế GTGT hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp được khấu trừ, hạch toán thuế GTGT ghi:

Nợ TK 133 –Thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 33312 –Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

 • Lúc nhận được chứng từ về việc nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về số thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Với những TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên được nhận ủy thác)
Với TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa trả tiền ngay số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)
Với TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng trước cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

 • Bên nhận ủy thác ko phản ánh số toán thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã được nhận của bên giao ủy thác)
Với những TK 111, 112.

Cách hạch toán tài khoản 3331-Thuế GTGT phải nộp lúc thực hiện khấu trừ thuế

 • Định kỳ, kế toán tính, và xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra
Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

 • Trường hợp tại thời khắc giao dịch với phát sinh chưa xác định được toán thuế GTGT đầu vào của hàng hóa và nhà cung cấp với được khấu trừ hay ko, kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào TK 133. Định kỳ, lúc xác định số thuế GTGT ko được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra, kế toán cần phản ánh vào giá thành với liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 153…(thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng còn tồn kho)
Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng đã xuất đối với sản xuất)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (thuế GTGT đầu vào ko khấu trừ của hàng đã xuất tiêu dùng cho những hoạt động đầu tư xây dựng)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (toán thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng được xác định là tiêu thụ trong kỳ)
Nợ TK 642- Mức giá quản lý kinh doanh (6422, 6421) (thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng tiêu dùng cho hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp)
Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (trong đó tổng số thuế đầu vào ko được khấu trừ).

Cách hạch toán tài khoản 3331- lúc được được giảm thuế

Trường hợp doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, và kế toán ghi nhận số toán thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:
Nợ TK 33311 – Thuế GTGT cần phải nộp (nếu được trừ vào số thuế phải nộp)
Nợ những TK 111, 112 – Nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền
Với TK 711 – Thu nhập khác.

✅ Nhà cung cấp thành lập đơn vị ⭕ ACC sản xuất nhà cung cấp thành lập đơn vị/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn giỏi tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục buộc phải phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà cung cấp ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng với thể tương trợ và trợ giúp bạn
✅ Nhà cung cấp kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà cung cấp kiểm toán ⭕ Đảm bảo sản xuất chất lượng nhà cung cấp tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà cung cấp làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà cung cấp liên quan và cam kết bảo mật thông tin

--- Cập nhật: 05-02-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ từ website uydanh.vn cho từ khoá hạch toán thuế gtgt phải nộp.

Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ tiêu dùng để phản ánh sổ thuế trị giá gia tăng đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ của doanh nghiệp. Vậy cách để hạch toán thuế GTGT được khấu trừ như thế nào? Bài viết sẽ trình bày thật chi tiết tới độc giả, mời bạn tham khảo.

I.  Cơ sở vật chất pháp lý:

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với hiệu lực ngày 01/01/2015

II.  Nguyên tắc kế toán TK 1331:

 • Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ. Trường hợp ko thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ và ko được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

 • Số thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ được tính vào trị giá tài sản được tậu, giá vốn của hàng bán ra hoặc giá thành sản xuất, kinh doanh tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

III.  Kết cấu và nội dung phản ánh tk 133:

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Bên Với:

– Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tậu vào nhưng đã trả lại, được khuyến mãi;

– Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Số dư bên Nợ:

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

Tài khoản 133 – Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ với Hai tài khoản cấp 2:

Via @: nongdanmo.com

– Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, nhà cung cấp: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp tậu ngoài tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế.

– Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản khăng khăng: Phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, tậu sắm tài sản khăng khăng tiêu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, của quá trình tậu sắm bất động sản đầu tư.

IV.   Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ vào tk 133 – Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200/2014/TT-BTC:

1.   Lúc tậu hàng tồn kho, tài sản khăng khăng (TSCĐ), bất động sản đầu tư, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, … (giá chưa với thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331,1332)

            Với những TK 111, 112, 331, … (tổng giá trả tiền)

2.  Lúc tậu vật tư, hàng hoá, dụng cụ, nhà cung cấp tiêu dùng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 154, 642, 241, 242, … (giá chưa với thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

 Với những TK 111, 112, 331, … (tổng giá trả tiền)   

3.  Lúc tậu hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng (ko qua nhập kho), nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Giá tậu chưa với thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Với những TK 111, 112, 331, …  (Tổng giá trả tiền).

4.  Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ:

Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ, kế toán phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải trả tiền cho người bán (Theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ kinh tế), thuế GTGT, thuế nhập khẩu (NK), thuế tiêu thụ đặc thù (TTĐB), thuế bảo vệ môi trường phải nộp (BVMT) (nếu với), giá thành vận chuyển, ghi:

 • Trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (giá tậu bao gồm những loại thuế: GTGT, NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 153 – Dụng cụ, dụng cụ (giá tậu bao gồm những loại thuế: GTGT, NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (giá tậu bao gồm những loại thuế: GTGT, NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (giá tậu bao gồm những loại thuế: GTGT, NK, TTĐB, BVMT)

Với TK 331 – Phải trả người bán

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

Với TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc thù (nếu với)

Với TK 3333 – Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) ( nếu với)

Với TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường (nếu với)

Với những TK 111, 112….

 • Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (giá tậu bao gồm những loại thuế: NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 153 – Dụng cụ, dụng cụ (giá tậu bao gồm những loại thuế: GTGT, NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (giá tậu bao gồm những loại thuế: NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (giá tậu bao gồm những loại thuế: NK, TTĐB, BVMT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) (thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ)

Với TK 331 – Phải trả người bán

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

Với TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc thù (nếu với)

Với TK 3333 – Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) (nếu với)

Với TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường (nếu với)

Với những TK 111, 112, …                                                      

5.   Trường hợp hàng đã tậu và đã trả lại hoặc hàng đã tậu được khuyến mãi do kém, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán, những chứng từ liên quan, kế toán phản ánh trị giá hàng đã tậu và thuế GTGT đã trả lại cho người bán hoặc hàng đã tậu và thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 331 (Tổng giá trả tiền)

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào của hàng tậu trả lại hoặc được khuyến mãi)

Với những TK 152, 153, 156, 211, … (Giá tậu chưa với thuế GTGT).

6.   Trường hợp ko hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 • Lúc tậu vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá tậu chưa với thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)

            Với những TK 111, 112, 331, …

 • Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ko được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Đối với thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

            Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

7.  Vật tư, hàng hoá, TSCĐ tậu vào bị tổn thất do thiên tai, hoả thiến, bị mất, xác định độ trách nhiệm của những tổ chức, tư nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này ko được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lúc kê khai thuế GTGT phải nộp:

 •  Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ tậu vào bị tổn thất xác định được nguyên nhân xử lý ngay, ghi:

Nợ những TK 111, 334, … (số thu bồi thường)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu được tính vào giá thành)

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

 •  Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ tậu vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

 •  Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ tậu vào bị tổn thất lúc với quyết định xử lý của cấp với thẩm quyền về số thu bồi thường của những tổ chức, tư nhân, ghi:

Nợ những TK 111, 334, …  (Số thu bồi thường)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu được tính vào giá thành)

Với TK 138 – Phải thu khác (1381).

8.  Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra lúc xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

9.  Lúc được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, nhà cung cấp, ghi:

Nợ những Tk 111, 112, …

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

V.  Công thức tính thuế GTGT được khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a) Số thuế trị giá gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế trị giá gia tăng của hàng hoá, nhà cung cấp bán ra ghi trên hoá đơn trị giá gia tăng.

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = Giá tính thuế của hàng hóa, nhà cung cấp chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, nhà cung cấp đó

b) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT tậu hàng hóa, nhà cung cấp. Đối với những doanh nghiệp với hoạt động ko chịu thuế thì cần phân bổ lại số thuế đầu vào để xác định thuế GTGT được khấu trừ

Lưu ý: Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá trả tiền là giá đã với thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá trả tiền trừ (-) giá tính thuế xác định dưới đây.

Giá chưa với thuế GTGT = Giá trả tiền / (1 + thuế suất của hàng hóa, nhà cung cấp (%))

VI.  Điều kiện để ghi nhận thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

1.   Điều kiện về hóa đơn GTGT:

 • Phải với hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào.
 • Trong trường hợp ko với hóa đơn, doanh nghiệp phải với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định ứng dụng đối với trường hợp tổ chức nước ngoài ko với tư cách pháp nhân Việt Nam và tư nhân nước ngoài kinh doanh hoặc với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.   Điều kiện về trả tiền:

Doanh nghiệp phải với chứng từ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt đối với hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào (kể cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên.

Cần lưu ý đối với những trường hợp như sau thì ko phải với chứng từ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt:

 • Hàng hóa, nhà cung cấp nhập khẩu từng lần với trị giá dưới 20 triệu đồng;
 • Hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã với GTGT;
 • Cơ sở vật chất kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, tư nhân ở nước ngoài.

Chứng từ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt bao gồm chứng từ trả tiền qua nhà băng và chứng từ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt khác.

Những trường hợp trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

 • Hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào theo phương thức trả tiền bù trừ giữa trị giá tậu vào và trị giá bán ra, vay mượn hàng được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải với biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc trả tiền bù trừ. Đối với trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải với biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ.
 • Hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải với hợp đồng bằng văn bản được lập trước đó và với chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên vay đối với khoản vay bằng tiền (bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa trị giá của hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào với khoản tiền mà người bán tương trợ cho người tậu hoặc người bán nhờ người tậu chi hộ).
 • Hàng hoá, nhà cung cấp tậu vào được trả tiền uỷ quyền qua bên thứ ba trả tiền qua nhà băng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên tậu trả tiền tiền qua nhà băng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc trả tiền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản và bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau lúc thực hiện những hình thức trả tiền nêu trên là phần trị giá còn lại được trả tiền bằng tiền với trị giá to hơn hoặc bằng 20 triệu thì chỉ được khấu trừ thuế nếu với chứng từ trả tiền qua nhà băng.
 • Trường hợp cuối cùng, hàng hóa, nhà cung cấp tậu vào được trả tiền qua nhà băng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Ngân khố Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, tư nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền) thì được khấu trừ.

3.   Lưu ý đối với điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 • Trong trường hợp tậu hàng hóa, nhà cung cấp của một nhà sản xuất với trị giá dưới hai mươi triệu đồng nhưng tậu nhiều lần trong cùng một ngày với tổng trị giá từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp với chứng từ trả tiền qua nhà băng. Nhà sản xuất là người nộp thuế với mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
 • Trường hợp người nộp thuế là hạ tầng kinh doanh với những shop là những đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của hạ tầng kinh doanh, trên hoá đơn với tiêu thức “Shop số” để phân biệt những shop của hạ tầng kinh doanh và với đóng dấu treo của từng shop thì mỗi shop là một nhà sản xuất.

VII.  Kết luận

Bên trên là tất cả những chi tiết liên quan tới cách hạch toán thuế trị giá gia tăng được khấu trừ – TK 133 theo thông tư 200. Lưu ý những trường hợp cụ thể để ứng dụng đúng, trong phần điều kiện để ghi nhận thuế GTGT được khấu trừ cần lưu ý điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Chúc bạn thành công.

VIII.  Thông tin liên hệ

Nếu với thắc mắc thêm về cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – K 133 mời bạn liên hệ với Uy Danh.

Uy Danh là Tổ chức Nhà cung cấp kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang tới sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết sản xuất nhà cung cấp chất lượng – uy tín tiết kiệm giá thành nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay tới với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và tư vấn những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Liên hệ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: uydanh.vn                        Email: [email protected]

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo