ORDER BY trong SQL – Lệnh sắp xếp trong SQL tăng hay giảm

ORDER BY trong SQL – Lệnh sắp xếp trong SQL tăng hay giảm
SQL Server

Lệnh ORDER BY trong SQL thường sử dụng trong câu lệnh SELECT tiêu dùng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần. Tham khảo bài viết sau để hiểu cách tiêu dùng mệnh đề SQL này.

1/ Mô tả SQL ORDER BY

ORDER BY trong SQL tiêu dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần, thể hiện qua hai lệnh ASC và DESC.

  • DESC được sử dụng để sắp xếp dữ liệu tăng dần. Viết tắt của từ tiếng Anh Descending sở hữu tức thị giảm dần.
  • ASC được sử dụng để sắp xếp dữ liệu giảm dần. Viết tắt của từ tiếng Anh Ascending sở hữu tức thị tăng dần.

Như ở bài SELECT TOP mà Kienit sở hữu nhắc tới, ORDER BY sẽ sắp xếp thứ tự trước để giúp bạn lấy top n dữ liệu cao nhất hoặc thấp nhất.

2/ Cú pháp ORDER BY SQL

SELECT danh_sach_cot

FROM ten_bang

[WHERE dieu_kien]

[ORDER BY cot1, cot2, .. cotN] [ASC | DESC]

Lưu ý:

Nếu bạn ko chọn lệnh ASC hay DESC thì mặc định mệnh đề SQL này sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần, giống như ORDER BY ASC.

Cột được chọn để sắp xếp phải nằm trong  câu lệnh SELECT

Cách hoạt động của lệnh này trong câu lệnh SELECT SQL như sau:

  • Bước 1: Chạy mệnh đề FROM để tìm bảng
  • Bước 2: Xem xét điều kiện ở mệnh đề WHERE để lọc
  • Bước 3: Mệnh đề ORDER BY trong SQL sẽ sắp xếp tăng hoặc giảm dần
  • Bước 4: In ra những cột đã chọn ở mệnh đề SELECT

3/ Ví dụ cách sử dụng

San sớt những ví dụ cơ bản về cách sử dụng mệnh đề ORDER BY SQL.

Lọc ko tiêu dùng ASC và DESC

Ví dụ: Ko tiêu dùng lệnh ASC và DESC

SELECT product_id, product_name, net_sales

Article post on: nongdanmo.com

FROM sales

ORDER BY net_sales

Lọc ko tiêu dùng ASC và DESC

Sắp theo tăng hoặc giảm

Nếu bạn tiêu dùng lệnh ASC thì kết quả trả về cũng sẽ giống như bạn ko tiêu dùng còn nếu tiêu dùng lệnh ORDER BY DESC thì kết quả trả về sẽ như sau

SELECT product_id, product_name, net_sales

FROM sales

Source: nongdanmo.com

ORDER BY net_sales DESC

Sử dụng lệnh ORDER BY DESC trong SQL

Sử dụng cả ASC và DESC

Nếu trong mệnh đề bạn muốn sắp xếp cột A tăng và cột B giảm dần thì làm như sau

Ví dụ:

SELECT product_id, product_name, net_sales

FROM sales

Via @: nongdanmo.com

ORDER BY product_name ASC , net_sales DESC

Sử dụng cả ASC và DESC trong lệnh ORDER BY SQL

Sử dụng ký tự đại diện

Bạn sở hữu thể xác định vị trí của từng cột trong câu lệnh SELECT từ trái sang phải là 1, 2, …. Số Một hoặc Hai là đại diện cho từng cột thay vì bạn phải ghi lại tên cột một lần nữa.

Ví dụ:

SELECT product_id, product_name, net_sales

FROM sales

ORDER BY 3 ASC

Sử dụng ký tự Một Hai 3 để đại diện cho từng cột

Trong đó số 3 trong câu lệnh SQL sẽ dại diện cho cột net_sales.

Qua những thông tin ở trên thì chắc những bạn đã hết thắc mắc ORDER BY là gì rồi đúng ko. Câu lệnh sắp xếp trong SQL được sử dụng rất nhiều, vì vậy lúc nắm được tri thức cơ bản thì bạn cần ứng dụng thật nhiều để quen cách sử dụng.

Nhiều bạn mới lúc tìm hiểu tìm hiểu về SQL sẽ dễ nhầm lẫn giữa GROUP BY và ORDER BY. Trong những bài viết tiếp theo, Kienit sẽ san sớt về lệnh GROUP BY, những bạn hãy theo dõi nha.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo