Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị trả tiền là mẫu giấy tờ sử dụng trong trường hợp đã chi những chưa được trả tiền hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp những khoản chi đã chi với chứng từ kèm theo để được trả tiền.

Trong quá trình làm việc, những hoạt động thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ mức giá của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công việc, tậu sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…

Lúc này, giấy đề nghị trả tiền là phương tiện hữu hiệu để người lao động với thể trả tiền những khoản này.

Lúc nào cần sử dụng giấy đề nghị trả tiền?

Trong quá trình làm việc, công việc, lúc thực hiện những hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể, phát sinh từ mức giá của cơ quan, doanh nghiệp như việc đi công việc, tậu sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… mà tư nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ thực hiện đề nghị trả tiền. Cụ thể, giấy đề nghị trả tiền sẽ được sử dụng trong những trường hợp sau:

Lúc nào cần sử dụng giấy đề nghị trả tiền
 • Người lao động đã chi nhưng chưa được trả tiền hoặc tạm ứng.
 • Tổng hợp những khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu với).
 • Làm thủ tục trả tiền, căn cứ trả tiền và ghi vào sổ kế toán.

Giấy đề nghị trả tiền với phải chứng từ ko?

Trong những văn bản thuộc ngành nghề thuế giấy đề nghị trả tiền ko nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt mức giá hợp thức đối với cơ thuế quan. Nhưng đây là thủ tục để trả tiền mà kế toán hướng dẫn để vận dụng.

Nội dung cần với trong giấy đề nghị trả tiền

Hiện nay, với rất nhiều mẫu Giấy đề nghị trả tiền nhưng nhìn chung giấy đề nghị trả tiền sẽ với những nội dung chính như sau:

 • Tên đơn vị, doanh nghiệp và phòng ban đề nghị trả tiền.
 • Họ tên, phòng ban đang làm việc của tư nhân đề nghị trả tiền.
 • Ghi rõ tổng số tiền đề nghị trả tiền bằng cả số và chữ.
 • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.
Nội dung cần với trong giấy đề nghị trả tiền

Cách viết giấy đề nghị trả tiền

Giấy đề nghị trả tiền được Bộ tài chính ban hành quy định mẫu, những ca nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu hướng dẫn như sau:

 • Phía bên trái của giấy đề nghị trả tiền ghi rõ họ tên, đơn vị và phòng ban
 • Ghi rõ tên, chức vụ của người với thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị trả tiền như Giám đốc, Tổng giám đốc…
 • Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị trả tiền.
 • Ghi rõ nội dung trả tiền.
 • Số tiền (bằng số và chữ) cần trả tiền:Ghi rõ, đúng, xác thực
 • Phương thức trả tiền: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản nhà băng.
 • Nguồn kinh phí: với thể là mức giá quản lý tổ chức, mức giá quản lý dự án…
 • Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán vận dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện chế độ kế toán theo thông tư này để kế toán thích hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn những nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, ko vận dụng cho việc xác khái niệm vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC vận dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả những doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi ngành nghề và thành phần kinh tế.

Article post on: nongdanmo.com

2.    Đơn vị: …………………….

3.    Liên hệ: ……………………

Mẫu số 05 – TT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Source: nongdanmo.com

Họ và tên người đề nghị trả tiền:…………………………………………………………………

Phòng ban (Hoặc liên hệ):…………………………………………………………………………………

Nội dung trả tiền:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Via @: nongdanmo.com

Người đề nghị trả tiền

Kế toán trưởng

Người duyệt

Mẫu Giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Link tải: Giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư 107

Mẫu giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này vận dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp lúc đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định hiện hành; những tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác với hoặc là ko sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu Giấy đề nghị trả tiền theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị trả tiền ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị trả tiền ban hành kèm theo Thông tư 79

Giấy đề nghị trả tiền ban hành theo Phụ lục Thông tư 79/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán vận dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thông tư này vận dụng cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ toạ UBND cấp tỉnh, cấp thị xã quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ những ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp);

Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý những dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo