✅ Công thức toán lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức toán lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tổng hợp tri thức Toán lớp 3

I. Những số tới 10000, 100000

1. Đọc và viết những số với 4 chữ số, 5 chữ số

+ Để đọc đúng số với 4 chữ số, 5 chữ số cần nắm được cách đọc số như sau:

– Tách số thành lớp đơn vị và lớp nghìn, đọc theo thứ tự từ trái sang phải

– Đọc số dựa vào cách đọc số với ba chữ số kết hợp với đọc tên lớp đó (trừ lớp đơn vị)

+ Một số trường hợp đặc thù lúc đọc số

– Trường hợp số với chữ số tân cùng là 1: đọc là “một” lúc chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1, đọc là “mốt” lúc chữ số hàng chục to hơn hoặc bằng 2

– Trường hợp số với chữ số tận cùng là 4: đọc là “bốn” lúc chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1, đọc là “tư” lúc chữ số hàng chục to hơn hoặc bằng 2

+ Trường hợp số với chữ số tân cùng là 5: đọc là “lăm” lúc kết hợp với từ “mươi” hoặc “mười”, đọc là “năm” lúc hàng chục bằng 0 hoặc lúc kết hợp với từ chỉ tên hàng, từ “mươi” ở vị trí liền sau

+ Để viết đúng được số thì cần phải nắm được cách viết, viết số theo nguyên tắc: Viết số theo từng lớp từ trái qua phải

+ Xác định trị giá phụ thuộc vị trí

2. So sánh những số trong phạm vi 10000, 10000

+ Bước 1: So sánh số những chữ số, số nào với số chữ số nhiều hơn thì số đó to hơn, nếu hai số với số chữ số bằng nhau sử dụng bước 2

+ Bước 2: So sánh tuần tự những chữ số ở những hàng từ trái qua phải

3. Phép cùng, trừ những số trong phạm vi 10000, 100000

+ Đặt tính theo cột dọc, đặt thẳng những hàng từ trái qua phải

4. Phép nhân, chia những số trong phạm vi 10000

+ Đặt tính đúng, thực hiện phép nhân từ phải sang trái, thực hiện phép chia từ phải sang trái

5. Tìm thành phần chưa biết của phép tính

+ Nắm rõ những quy tắc dưới đây:

– Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết

– Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

– Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

– Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cùng với số trừ

– Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

+ Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

6. Tính trị giá của biểu thức

+ Nhớ được quy tắc: nhân chia trước, cùng trừ sau. Nếu biểu thức với ngoặc, ta thực hiện việc tính toán trong ngoặc trước

II. Bài toán với lời văn

Giải bài toán nhiều hơn, ít hơn, bài toán gấp lên một số lần hoặc giảm đi một số lần

+ Bước 1: Tính trị giá của đại lượng chưa biết

+ Bước Hai Tính trị giá tổng của hai đại lượng

III. Hình học

+ Trung điểm của đoạn thẳng: M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì điểm M chia đoạn AB thành I chia đoạn thẳng AB thành hai đoạn với độ dài bằng nhau

+ Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính: bán kính của đường tròn bằng một nửa đường kính đường tròn

+ Phân biệt được góc vuông, góc ko vuông

+ Chu vi của hình chữ nhật bằng (chiều dài + chiều rộng) x 2

+ Chu vi của hình vuông bằng độ dài một cạnh x 4

+ Diện tích của hình chữ nhật bằng chiều dài x chiều rộng

+ Diện tích của hình vuông bằng tích của độ dài một cạnh với chính nó

+ Đổi đơn vị đo độ dài:

IV. Những dạng Toán thực tế

+ Thời kì

+ Số La mã

+ Thực hiện xem đồng hồ

B. Bài tập tự luyện tổng hợp tri thức Toán lớp 3

Đề số 1

Bài 1:

a) Viết số liền sau của số 62873

b) Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9628 và 12793

c) Tính: (68391 – 17482) x 3

d) Tính: 72741 + 62154 : 9

e) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3km 12m =……m

f) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 giờ 9 phút = ……phút

Bài 2: Một đội người lao động đào được 256 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu mét mương trong 9 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

52764 + 18342 96389 – 48231 36141 x 2 72296 : 7

Bài 4: Tìm X, biết:

a, X + 6277 = 17492 b, 5 x X = 86385

Article post on: nongdanmo.com

c, X : 9342 = 9 d, X – 68738 = 18323

Đề số 2

Bài 1: Tính tích của số to nhất với 4 chữ số với số bé nhất với Hai chữ số

Bài 2: Mang 7632 kg bột mì đựng đều trong 4 bao. Hỏi 5 bao đựng được bao nhiêu kg bột mì?

Bài 3:

a, Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 5m 24cm và chiều rộng là 320cm?

b, Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 7dm5cm và chiều rộng là 9cm?

Những số phạm vi 10000, 100000

1. Cách đọc, viết số với 4, 5 chữ số

Đọc những số theo thứ tự từ trái qua phải: hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lưu ý cách đọc với những số: 0, 1, 4, 5

Tiêu dùng những từ “linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư” để đọc.

Tiêu dùng từ “linh” để đọc lúc: số 0 ở vị trí hàng chục.

Ví dụ: 307: Đọc là ba trăm linh bảy.

Tiêu dùng từ “mươi” để đọc lúc: số 0 ở vị trí hàng đơn vị.

Ví dụ: 230 đọc là: hai trăm ba mươi

Tiêu dùng từ “mốt” để đọc lúc: số Một ở vị trí hàng đơn vị.

Ví dụ: 351 đọc là ba trăm năm mươi mốt

Tiêu dùng từ “tư” để đọc lúc: số 4 ở vị trí hàng đơn vị.

Ví dụ: 574 đọc là năm trăm bảy mươi tư

Tiêu dùng từ “lăm” để đọc lúc: số 5 ở vị trí hàng đơn vị.

Ví dụ: 225 đọc là hai trăm hai mươi lăm

Tiêu dùng từ “năm” để đọc lúc: số 5 ở vị trí đầu hàng

Ví dụ: 524 đọc là năm trăm hai mươi tư

2. So sánh những số trong phạm vi 10000, 100000

 • Trong hai số, số nào với nhiều chữ hơn thì to hơn
 • Số nào với ít chữ thì nhỏ hơn

Ví dụ 987 < 1200

 • Nếu hai số với cùng chữ số thì ta so sánh từng chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái qua phải

3. Phép cùng trừ trong phạm vi 10000, 100000

Học trò đặt thẳng hàng rồi tình. Hàng nào gióng thẳng hàng đó và tính.Từ hàng phải sang trái

Source: nongdanmo.com

4. Phép nhân, chia số với 4, 5 chữ số cho số với Một chữ số

 •  Phép nhân chúng ta đặt tính rồi tính theo thứ tự từ phải sang trái
 •  Phép chia chúng ta đặt tính rồi tính theo thứ tự từ trái qua phải

5. Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tìm x)

5.1. Tìm trị giá của Một ẩn trong phép tính

 • Phép cùng: số hạng + số hạng = tổng 

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

 • Phép trừ   : Số bị trừ  – số trừ = hiệu

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cùng với số trừ

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ rồi trừ đi hiệu

 • Phép chia : số bị chia  : số chia = thương

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia rồi chia cho thương

 • Phép nhân : thừa số  x thừa số = tích

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

5.2. Trong tính trị giá biểu thức những quy tắc cần nhớ:

Thực hiện phép nhân chia trước, phép cùng trừ sau. Đối với biểu thức chỉ với phép nhân và phép chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải

Ví dụ: X + 5 = 15

X       = 15 – 5

X       = 10

6. Tính trị giá biểu thức

Ví dụ 1: thực hiện phép tính (ko với ngoặc)

225 : 5 + 35 = 80 vì trong phép tính này với phép chia và phép cùng, ko với ngoặc nên ta thực hiện theo quy tắc, nhân chia trước cùng trừ sau. và ta với kết quả của phép tính như trên.

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính (với ngoặc)

(125 – 15) x 2 = 220 vì trong phép tính này với dấu ngoặc nên ta ưu tiên thực hiện trong ngoặc trước sau đó mới thực hiện ngoài ngoặc, vì thế ta với kết quả của phép tính như trên

II. Giải toán với lời văn

1. Dạng toán về hơn kém số đơn vị

 • Dạng toán đi tính toán thực hiện phép tính bằng phép cùng và trừ. Dựa vào nghi vấn của bài toán.

Ví dụ 1. Hoa với 5 quả táo, An hơn Hoa 7 quả. Hỏi An với bao nhiêu quả?

An với sô quả táo là:

5 + 7 = 12 (quả táo)

Đáp số: 12 quả táo

Ví dụ 2: Đức với 10 viên bi, Chiến kém Đức Hai viên. Hỏi Chiến với bao nhiêu viên bi?

Chiến với số viên bi là:

10 – 2 = 8 (viên)

Đáp số: 8 viên.

Via @: nongdanmo.com

2. Dạng toán về gấp số lần, giảm số lần

 •  Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với nhiều lần.

Ví dụ: An với 7 bông hoa, Hà với số hoa gấp 3 lần An. Hỏi Hà với bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

Hà với số bông hoa là :

3 x 3 = 9 (bông hoa)

Đáp số: 9 bông hoa

 • Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm.

Ví dụ: Mẹ với 30 quả lê, sau lúc đem cho thì số quả lê giảm đi 6 lần. Hỏi số quả lê mà mẹ còn lại là bao nhiêu?

Bài giải:

Số quả lê mà mẹ còn sau lúc đem cho là:

30 : 6 = 5 (quả lê)

Đáp số : 5 quả lê

3. Dạng toán liên quan tới rút về đơn vị

Là dạng toán để giải ra đáp án cần phải làm Hai phép tính

Ví dụ: 3 hàng ghế với 36 học trò. Hỏi 5 hàng ghế thì với bao nhiêu học trò?

Số học trò ở Một hàng ghế là:

36 : 3 = 12 (học trò)

Vậy số học trò ở 5 hàng ghế là:

12 x 5 = 60 (học trò)

Đáp số: 60 học trò

III. Hình học

1. Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng

 •  Điểm ở giữa: điểm nằm trong hai điểm thẳng hàng

Ví dụ: M nằm trên đoạn thẳng AB

Mang M, A, B là 3 điểm thẳng hàng. M nằm trong đoạn thẳng AB. Nên M là điểm nằm giữa

 • Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa hai điểm thẳng hàng.

Ví dụ: cho đoạn thẳng AB với M là trung điểm của đoạn thẳng

Mang M là điểm nằm chính giữa A và B, MA = MB

M được gọi là trung điểm của AB.

2. Hình tròn: tâm, bán kính, đường kính

Tâm là trung điểm của đường kính

Đường kính luôn gấp Hai lần bán kính

Bán kính luôn bằng ½ đường kính. Nó được tính từ vựng trí tâm đường tròn tới bất kì điểm nào nằm trên phố tròn đó.

Để vẽ hình tròn chúng ta cần phải sử dụng compa

Ví dụ

Mang đường tròn tâm O, bán kính OD, OA, OB; đường kính AB

Tâm O là trung điểm của AB và OA = OB = OD

Độ dài đường kính AB gấp Hai lần bán kính OD hoặc OA, OB

3. Hình chữ nhật, chu vi, diện tích hình chữ nhật

– Diện tích hình chữ nhật: lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Ví dụ: hình chữ nhật ABCD

4. Hình vuông, chu vi, diện tích hình vuông

 •  Hình vuông là tứ giác với 4 góc vuông, với những cạnh bằng nhau
 • Diện tích hình vuông: ta lấy độ dài một cạnh nhân 4

Ví dụ: hình vuông ABCD

IV. Những dạng bài toán khác

1. Làm quen với chữ số La mã

 • Những chữ số La mã từ I tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

 • Mặt đồng hồ chữ số La Mã
 • Cách đọc Cách đọc chữ số La mã giống với cách đọc những con số tự nhiên.

Ví dụ:

III với trị giá là 3, đọc là ba

IX với trị giá là 9, đọc là chín

XX với trị giá là 20, đọc là hai mươi

XIX với trị giá là 19, đọc là mười chín

2. Thực hiện xem đồng hồ

 •  Cách đọc giờ đúng

Giờ đúng là lúc kim phút chỉ đúng vào số 12 và kim giờ chỉ bất kì vào số nào thì chính là giờ đúng của số đó.

Ví dụ: ở mặt đồng hồ hình vẽ dưới đây

Giờ đúng là 3 giờ, vì: kim phút chỉ đúng vào số 12, kim giờ chỉ vào số 3.

 • Cách đọc giờ lẻ

Một giờ với 60 phút, Một phút với 60 giây.

Trên mặt đồng hồ mỗi số cách nhau 5 đơn vị khởi đầu từ số 12

Ví dụ: từ số 12 tới Một là 5 đơn vị, từ Một tới Hai là 5 đơn vị, cứ như thế di chuyển thêm Một số thì ta lại cùng thêm 5 đơn vị. tương tự nếu từ 12 tới Hai sẽ là 10 đơn vị. 

Ví dụ: nhìn vào mặt đồng hồ hình trên ta thấy kim phút chỉ đúng vào số 6, nên ta lấy 6 x 5 = 30. Vậy giờ trên đồng hồ là: 7 giờ 30 phút

Nếu kim phút chỉ lệch thì ta lấy một số to mà kim phút vừa vượt qua nhân cho 5 rồi cùng thêm với những vạch nhỏ ở trong. giữa Hai số với 4 vạch nhỏ.

3. Bảng đơn vị đo độ dài

 • Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau

ví dụ: 1m = 10dm

 •   Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước.

ví dụ 1m = 1/10 dam

 •  Đối với phép nhân, phép chia đơn vị đo độ dài thì thừa số(phép nhân), số chia(phép chia) ko phải là số đo

ví dụ: muốn đổi 1km ra mét thì ta nhân với 1000. sẽ là: 1km = 1000m

Trong đó: 1km là độ dài, 1000 là thừa số.

 •  Học trò cần nắm rõ mối quan hệ giữa những đơn vị đo độ dài, học thuộc bảng đơn vị đo độ dài.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo