CẤU TRÚC IN ORDER TO VÀ SO AS SO TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

CẤU TRÚC IN ORDER TO VÀ SO AS SO TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Trong tiếng Anh, cấu trúc In order to và So as to là cụm từ chỉ mục đích, thường rất phổ biến trong những bài rà soát cũng như là giao tiếp thường ngày. Tuy nhiên, mang nghĩa gì, cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng Langmaster khám phá ngay dưới đây nhé.

1. Ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

Cấu trúc In order to và so as to mang tức là “để, để mà”, được sử dụng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc tới ngay trước đó.

 

Ví dụ:

- I study English in order to speak to my English friend.  (Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn tới từ Anh).

- She works hard so as to have a better life in the future.  (Cô đấy làm việc siêng năng để mang được cuộc sống tốt hơn trong tương lai).

2. Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

2.Một Cấu trúc in order to và so as to - Lúc mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

Ví dụ:

-  I worked hard. I wanted to pass the test (Tôi học hành siêng năng. Tôi muốn đỗ kỳ thi).

-  I worked hard. I didn’t want to fail the test  (Tôi học hành siêng năng. Tôi ko muốn trượt kỳ thi)

2.Hai Cấu trúc in order to - Lúc mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

Ví dụ: 

She works hard. She wants her kid to have a better life (Cô đấy làm việc siêng năng. Cô đấy muốn con mình mang cuộc sống tốt hơn).

2.3 Một vài lưu ý về cấu trúc so as to/ in order to trong tiếng Anh

- Cấu trúc in order to/ so as to chỉ ứng dụng được lúc Hai chủ từ Hai câu giống nhau

- Bỏ chủ từ câu sau bỏ những chữ want like hope...giữ lại từ động từ sau nó.

- Cấu trúc in order to và cấu trúc in order that mang cách sử dụng khác nhau.

Ví dụ:

I study hard. I want to pass the exam. (Tôi học hành siêng năng. Tôi muốn vượt qua kỳ thi).

3. Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to trong tiếng Anh

3.Một Cấu trúc: To + V

Ví dụ:

I worked hard so as to pass the test.

= I worked hard to pass the test.  (Tôi học hành siêng năng để đỗ kỳ thi.)

**Tuy nhiên, ko sử dụng not + to V thay thế cho in order/ so as + not to V.

3.Hai Cấu trúc: So that

S + V + so that S + can/could/will/would (not) + V

Ví dụ:

She works hard in order for her kid to have a better life

= She works hard so that her kid will have a better life.  (Cô đấy làm việc siêng năng để con cô đấy mang cuộc sống tốt hơn.)

3.3 Cấu trúc: with a view to V - ing

With a view to V-ing, S + V …

Ví dụ: 

She has to practice playing the guitar so much to have a good performance tomorrow. 

3.4 Cấu trúc: with an aim of V - ing

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

Article post on: nongdanmo.com

- My father found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

- My brother has collected money in order to buy a new motorbike.

(Với mục đích tậu xe máy mới, anh trai tôi đang tiết kiệm tiền).

4. Bài tập và đáp án cho cấu trúc In order to và so as to trong tiếng Anh

4.1. Bài tập

1. He opened the window. He wanted to let fresh air in.

................................................................................................... 

2. I took my camera. I wanted to take some photos.

.................................................................................................................

3. He studied really hard. He wanted to get better marks.

...........................................................................................................

4. Jason learns Chinese. His aim is  to work in China.

................................................................................................................

5. I’ve collected money. I will buy a new car.

..................................................................................................................

6. Many people left Turkey in 1960s. They wanted to find jobs in Germany.

......................................................................................................

7. She attends to a course. She wants to  learn chess.

.................................................................................................................

Source: nongdanmo.com

8. Linda turned on the lights. She wanted to see better.

..................................................................................................................

9. I will come with you. I want to help you.

...........................................................................................................

10. We are going to cinema. We will watch a horror film.

...................................................................................................................

11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.

...................................................................................................................

12. He waited at the counter. He wanted to see her.

...............................................................................................................

13. We all put on our coats. We were feeling cold.

.......................................................................................................................

14. She’s studying because she wants to become a very important  person in life.

................................................................................................................

15. I didn’t want to see them, so I didn’t open the door.

......................................................................................................................

Via @: nongdanmo.com

16. We went on with the deal because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute.

.......................................................................................................................

17. I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor.

.........................................................................................................................

18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.

.............................................................................................................................

19. They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet.

................................................................................................................................

20. I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday.

..................................................................................................................................

4.2. Đáp án

1. He opened the window in order to fresh air in

2. I took my camera so as to take some photos

3. He studies really hard in order to get better marks

4. Jason learns Chinese in order to work in China

5. I have collected money so as to buy a new car

6. Many people left Turkey in 1960s in order to find jobs in Germany

7. She attends to a course so as to learn chess

8. Linda turned on the lights so as to see better

9. I will come with you in order to help you

10. We are going to cinema to watch a horror film

11. You must take your umbrella so as not to get wet

12. He waited at the counter to see her

13. So as not to feeling cold, we all put on our coats

14. She’s studying in order to become a very important  person in life

15. I didn’t open the door so as not to see them

16. We went on with the deal so as not to leave them high and dry at the last minute

17. I would like to take tomorrow off in order to accompany my husband to the doctor

18. They went on a hunger strike to get better conditions in gaol

19. They bought a country pad so as to have some peace and quiet

20. I’ve just bought a CD player in order to give to my daughter for her birthday

Phía trên là toàn bộ về cấu trúc In order to và so as to để những bạn mang thể học thêm. Kỳ vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm chắc tri thức về cụm từ chỉ mục đích này nhé. Ngoài ra, nếu bạn đang gặp vấn đề về tiếng Anh giao tiếp, chưa biết khởi đầu học từ đâu thì hãy tới ngay Langmaster để đăng ký khóa học tiếng Anh thích hợp cho mình nhé.

  • CẤU TRÚC SO THAT SUCH THAT - CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, VÍ DỤ
  • TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC ONLY WHEN VÀ NOT UNTIL TRONG TIẾNG ANH

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo