Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Ở bài viết này Kế toán Đức Minh sẽ hướng dẫn những bạn chi tiết cách trình bày một bài báo cáo thực tập chuẩn.

1.     Hình thức trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Số trang: nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang ko kể phần phụ lục

 • Khổ giấy: A4 (210x297 mm)
 • In một mặt.
 • Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ - font: Times New Roman, font size: 13
 • Canh lề: trái - left: 3,5 cm; phải - right: 2,00 cm; trên - top: 2,00 cm; dưới - botton: 2,00cm.
 • Dãn dòng 1,5
 • Trang số Một khởi đầu sau phần Mục lục
 • Đánh số thứ tự những bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.
 • Ko sử dụng thanh tiêu đề ( Header and footer) trong viết báo cáo.

2.     Qui định thứ tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Bìa ngoài sở hữu thể là bìa cứng hay giấy pelure thường, khổ A4

 • Trình bày đủ những nội dung theo yêu cầu
  • Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa
  • Thống kê thực tập tốt nghiệp
  • Chuyên ngành
  • Tên đơn vị sinh viên tới thực tập, tên cơ quan/đơn vị, nơi sinh viên tới thực tập, liên hệ đầy đủ của hạ tầng đó.
  • Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)
  • Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)
  • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
  • Địa điểm, thời kì hoàn thành báo cáo 
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của người hướng dẫn
 • Mục lục

-         Danh mục những bảng biểu, hình ảnh/đồ thị, ký hiệu, chữ viết tắt

 • Tự vị thuật ngữ (nếu cần)

 

3. Nội dung báo cáo thực tập

Chương 1: tổng quan về hạ tầng thực tập, bao gồm:

 • Tên, liên hệ đầy đủ
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)
 • Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động
 • Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất...

Lưu ý: Cần ghi một cách cô đọng và xác thực, ko quá dông dài, thông thường khoảng Hai trang giấy.

Chương 2: hạ tầng lý thuyết: Trong chương này những bạn sẽ trình bày tóm tắt hạ tầng lí thuyết sẽ sử dụng để khắc phục vấn đề

Chương 3: Nội dung nghiên cứu

 • Mô tả công việc được giao
 • Phương thức làm việc
 • Trật tự thực hiện, ví dụ như: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập
 • Kết quả đạt được
 • Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế
 • Phân tích và xử lí số liệu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

 • Những điểm thích hợp giữa chương trình tập huấn của ngành học với hoạt động thực tế của hạ tầng.
 • Những điểm chưa thích hợp giữa chương trình tập huấn của ngành học với hoạt động thực tế của hạ tầng.
 • Đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp tập huấn

Phần kết luận và kiến nghị

Phần này thường ko  đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, dài khoảng Hai trang và bao gồm những nội dung:

Kết luận:

- Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

- Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại đơn vị

 Kiến nghị: Cơ quan thực tập: SV kiến nghị với cơ quan thực tập về chủ đề thực tập

Ý kiến bản thân sau lúc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp

- SV học hỏi được gì sau lúc hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

- Nguyện vọng của bản thân sau lúc hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

4. Tài liệu tham khảo

- Quy cách trình bày những dạng tài liệu tham khảo:

- Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và Tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành: tên sách, luận án, báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu sở hữu);

- Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả: tên bài báo, tên tạp chí hoặc tên sách, tập số, năm công bố, số trang bài báo đầu – cuối

- Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C theo tên của tác giả (tác giả Việt), theo họ (tác giả Anh, Pháp, Đức…).

5. Phụ lục.

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng... phục vụ việc làm báo cáo thực tập

6. Trang nhận xét của giảng viên theo dõi

Article post on: nongdanmo.com

(Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp)

MỤC LỤC

Mở đầu: (size 13)         

CHƯƠNG 1. TÊN CHƯƠNG ............................................................................ 1 

1.1  Tên mục .......................................................................................................1

 1.1.1. Tên tiểu mục ........................................................................................ 2

 1.1.2. Tên tiểu mục ........................................................................................ 5

 1.1.3. Tên tiểu mục ........................................................................................ 8

1.2  Tên mục ..................................................................................................... 10

 1.2.1. Tên tiểu mục ...................................................................................... 11

 1.2.2. Tên tiểu mục ...................................................................................... 25

Source: nongdanmo.com

 1.2.3. Tên tiểu mục ...................................................................................... 28

Chương 2 .......................................................................................................... 30 

2.1  ................................................................................................................... 41

 2.1.1 ............................................................................................................. 42

 2.1.2 ............................................................................................................. 45

 2.1.3 ............................................................................................................. 48

2.2  .................................................................................................................... 57

 2.2.1 ............................................................................................................. 52

 2.2.2 ............................................................................................................. 55

 2.2.3 ............................................................................................................ 58

KẾT LUẬN ................................................................................................... 120

Via @: nongdanmo.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 130

PHỤLỤC ........................................................................................................ 133

 (MẪU BÌA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …. (cỡ chữ 14)

KHOA ….-BỘ MÔN …………. (cỡ chữ 14)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(cỡ chữ 20)

Ngành …………………………….. (chữ thường, cỡ chữ 16)

Viết tên báo cáo thực tập: (16, chữ hoa, in đậm)

ABC…..………………………………………………………

Cơ quan thực tập:  ………………………………………………(cỡ chữ 14, in thường)

Giảng viên theo dõi: ……………………….(14)

Sinh viên thực hiện:………………………..(14)

MSSV:…………………………………       (14)

Hà Nội, ngày x tháng y năm z

 

Nếu những gặp vấn đề lúc tìm chỗ thực tập, hoặc ko chấp nhận kiểu thực tập bưng trà mời nước quét dọn vệ sinh thì những bạn sở hữu thể tham khảo link dưới đây:

Và những bạn cũng nên học thêm tin học văn phòng word excel powerpoint để tiện cho việc trình bày và thuyết trình.

Ngoài ra những bạn sở hữu thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:

Những bạn sở hữu thắc mắc hoặc cần tư vấn gì cứ mạnh dạn để lại comment nhé!

Những khóa học tham khảo:
>>>  lớp tập huấn kế toán tổng hợp
>>> khóa học kế toán ngắn hạn tại hà nội
>>> học kế toán misa
   
 • San sẻ
 • Tweet

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo