Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án. Bất kỳ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải xác định mức doanh thu tối thiểu hoặc mức thu nhập nhất định để bù đắp giá thành của quá trình hoạt động đó. Dựa vào công thức tính điểm hòa vốn của dự án để xác định và phân tích điểm hòa vốn từ đó cho phép ta xác định mức doanh thu với khối lượng sản phẩm và thời kì cần đạt được để bù đắp hết giá thành bỏ ra, tức là đạt hòa vốn.

Tham khảo thêm những bài viết sau:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính thuế 2021

+ Khái niệm về vốn, cách phân loại và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp

Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

1. Khái niệm và ý nghĩa điểm hoà vốn

1.Một Khái niệm điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn là một điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng giá thành hoặc là một điểm tổng số dư đảm phí đúng bằng tổng giá thành bất biến (định phí). Điểm hoà vốn mang thể xác định bằng doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn. Ở vào thời khắc này mang ba yếu tố được xác định:

- Số lượng sản phẩm sản xuất được (đơn vị sản phẩm)

- Doanh số tiêu thụ (bằng tiền)

- Thời kì đạt hòa vốn trong năm (thời kì)

1.Hai Ý nghĩa điểm hòa vốn là gì

Phân tích điểm hòa vốn là nội dung quan yếu trong phân tích mối quan hệ giá thành – sản lượng – lợi nhuận. Quá trình phân tích điểm hòa vốn sản xuất cho nhà quản trị cách nhìn toàn diện về mối quan hệ này trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Đó chính là việc chỉ rõ:

- Sản lượng, doanh thu ở mức nào để đạt được điểm hòa vốn

- Phạm vi lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu giá thành, sản lượng tiêu thụ, doanh thu

- Phạm vi đảm bảo an toàn về doanh thu để đạt được một mức lợi nhuận mong muốn. Phân tích điểm hoà vốn sẽ tạo điều kiện cho nhà quản trị xem xét quá trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, xác định rõ ràng mức sản lượng và doanh thu bằng bao nhiêu thì hòa vốn trong kỳ kinh doanh. Từ đó xác định được vùng lãi, lỗ của doanh nghiệp để người quản lý mang những giải pháp chỉ đạo tích cực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Khái niệm và ý nghĩa điểm hoà vốn

2. Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

2.Một Công thức tính điểm hòa vốn của dự án trong trường hợp sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm

- Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

+ Phương pháp phương trình (đồ thị)

Doanh thu hoà vốn là doanh thu ở mức sản lượng hoà vốn.

Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận Tại điểm hoà vốn thì : Lợi nhuận = 0           

Doanh thu = Biến phí + Định phí ⇒  Qhv * p = v * Qhv + F ⇒ Qhv = F/ (p  - v)

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán - Biến phí đơn vị) Doanh thu hoà vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

- Phương pháp số dư đảm phí Phương pháp này dựa trên quan niệm :cứ một sản phẩm tiêu thụ sản xuất một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Vì vậy lúc biết được định phí và số dư đảm phí của một đơn vị sản phẩm thì:       

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí đơn vị      

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị Và biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí

 Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

2.Hai Công thức tính điểm hòa vốn của dự án trong kinh doanh nhiều loại mặt hàng

Trong trường hợp kinh doanh nhiều loại mặt hàng, mỗi mặt hàng sẽ mang giá bán khác nhau. Do đó việc xác định điểm hòa vốn trong trường hợp này sẽ mang tính tương đối theo mục tiêu bình quân. Những bước để xác định doanh thu hoà vốn chung trong trường hợp này:

- Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu mặt hàng tiêu thụ Tỷ lệ của mặt hàng i = (Doanh thu của từng mặt hàng i / Tổng doanh thu) x 100%

- Bước 2: Xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình quân của những mặt hàng i   Tỷ lệ SDĐP bình quân =  Tỷ lệ SDĐP i x Tỷ lệ kết cấu mặt hàng i

- Bước 3: Xác định doanh thu hoà vốn chung theo công thức Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân

-Bước 4: Xác định doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn cho từng mặt hàng      

 DTHV(i) = DTHV x Tỷ lệ kết cấu từng mặt hàng i Qhv(i) = DTHV(i) / Pi

3. Doanh thu an toàn và thời kì hoà vốn

3.Một Doanh thu an toàn hòa vốn

Là phần chênh lệch giữa doanh thu thực hiện được trong kỳ và doanh thu hoà vốn. Tiêu chí doanh thu an toàn thể hiện theo số tương đối và số tuyệt đối. Mức doanh thu an toàn = Mức doanh thu thực hiện được

- Mức  doanh thu hoà vốn Mức doanh thu an toàn mặt hàng i = Mức doanh thu thực hiện được mặt hàng i

- Mức doanh thu hoà vốn mặt hàng i Tỷ lệ doanh thu an toàn = Mức doanh thu an toàn / Mức doanh thu thực hiện được Doanh thu an toàn phản ánh mức doanh thu thực hiện được đã vượt quá mức doanh thu hoà vốn như thế nào, phần doanh thu đó khởi đầu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp và đặc trưng lúc đó doanh thu chỉ còn trang trải cho biến phí mà thôi, vì định phí đã được bù đắp tại doanh thu hoà vốn. Tiêu chí này mang trị giá càng to càng thể hiện tính an toàn cao của hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc rủi ro trong kinh doanh càng thấp và trái lại.

3.Hai Thời kì hoà vốn

Thời kì hoà vốn là số ngày cần thiết để đạt được doanh thu hoà vốn trong một kỳ kinh doanh. Và cách xác định này sẽ định hướng cho nhà quản lý biết được lúc nào doanh nghiệp sẽ được hoà vốn, để từ đó nhà quản lý đưa ra những giải pháp bằng những sách lược bán hàng cụ thể để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ nhằm rút ngắn thời kì hoà vốn. C

ông thức xác định: Thời kì hoà vốn = Doanh thu hoà vốn / Doanh thu bình quân một ngày

Doanh thu bình quân một ngày = Doanh thu trong kỳ / Số ngày trong kỳ Trong đó:           

- p- đơn giá bán            

- F :Tổng định phí

- Qhv-số lượng sản phẩm hoà vốn   

- v :Biến phí đơn vị

4. Ưu điểm và hạn chế của phân tích điểm hoà vốn

4.Một Ưu điểm điểm hòa vốn

Việc phân tích điểm hoà vốn được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó mang một số ứng dụng quan yếu sau:

+ Sử dụng để thẩm định lợi nhuận, giá thành của một dự án, một doanh nghiệp.

Article post on: nongdanmo.com

+ Được sử dụng trong việc lựa chọn phương án sản xuất đầu tư.

+ Mang thể sử dụng trong sự phân tích rủi ro của doanh nghiệp hay một dự án đầu tư.

4.Hai Những hạn chế điểm hòa vốn

Qua việc phân tích điểm hoà vốn, ta thấy để việc phân tích giá thành trong mối quan hệ với sản lượng, lợi nhuận thực hiện được thì những điều kiện sau phải được thoả mãn:

+ Biến thiên của giá thành và thu nhập phải tuyến tính.

+ Hầu hết những kết cấu của giá thành đều rất phức tạp và bao gồm nhiều khoản mục ko thể phân chia một cách xác thực và cụ thể thành định phí và biến phí. Bởi vậy rất khó khăn lúc phân tích điểm hoà vốn với kết cấu giá thành phức tạp và việc phân chia chỉ là tương đối.

+ Trong thực tế rất ít doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm mà sản xuất nhiều loại. Do đó muốn phân tích phải quy đổi những sản phẩm khác nhau thành một loại sản phẩm chuẩn duy nhất mà việc này thì rất khó khăn và chỉ mang tính tương đối.

+ Phân tích hoà vốn ko quan tâm tới trị giá tiền tệ theo thời kì cho nên kết quả đặc trưng sai lệch trong trường hợp mang lạm phát cao. Tương tự ở những doanh nghiệp mang tỷ lệ định phí cao hơn biến phí trong tổng giá thành thì độ to đòn bẩy kinh doanh sẽ to và trái lại. Điều này cũng mang nghĩa doanh nghiệp mang đòn bẩy kinh doanh to thì tỷ lệ định phí trong tổng giá thành to hơn biến phí, do đó lợi nhuận sẽ rất nhạy cảm với thị trường lúc doanh thu biến động, bất kỳ sự biến động nhỏ nào của doanh thu cũng tạo ra sự biến động to về lợi nhuận. Do vậy lúc doanh thu vượt qua điểm hoà vốn thì chỉ cần tăng một tỷ lệ nhỏ về doanh thu sẽ mang tác động làm tăng tỷ lệ to về lợi nhuận.

Kỳ vọng bài viết “Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án” này sẽ giúp ích bạn trong quá trình học tập. Chúc những bạn đạt kết quả tốt nhất. 


--- Cập nhật: 24-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Hướng dẫn cách tính điểm hòa vốn bằng Excel chuẩn xác từng chữ số từ website gitiho.com cho từ khoá cách tính điểm hòa vốn.

Nếu bạn đang loay hoay đi tìm cách tính điểm hòa vốn trong Excel thì bài viết này chính là dành cho bạn. Ko cần công thức phức tạp, cũng ko cần những hàm cao siêu, bạn vẫn mang thể tính điểm hòa vốn bằng Excel chuẩn xác tới từng chữ số. Hãy lại đây và cùng Gitiho khám phá cách tính điểm hòa vốn trong Excel nhé!

Tìm hiểu lý thuyết tính điểm hòa vốn bằng Excel

Trước lúc tìm hiểu phương pháp tính điểm hòa vốn bằng Excel, chúng ta cần phải nắm chắc lý thuyết về điểm hòa vốn để mang thể xây dựng công thức xác thực cho số liệu của mình. Chính vì vậy, hãy dành thời kì ôn lại những tri thức dưới đây bạn nhé!

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn (Break-even Point) là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng bằng với giá thành đã bỏ ra. Tương tự, lúc một doanh nghiệp đạt được điểm hòa vốn thì mang nghĩa rằng doanh nghiệp đang ko mang lãi, nhưng đồng thời cũng ko bị lỗ.

Ý nghĩa của điểm hòa vốn

Việc xác lập điểm hòa vốn cho phép doanh nghiệp thiết lập một phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cân nhắc tới những yếu tố như sản lượng, thời kì sản xuất và mức doanh thu hợp lý để bù đắp toàn bộ những giá thành trong quá trình hoạt động.

Đối với những nhà quản trị doanh nghiệp, điểm hòa vốn mang thể được coi như một phương tiện phân tích để đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý và chiến lược đầu tư hiệu quả.

Công thức tính điểm hòa vốn

Từ câu trả lời cho nghi vấn "Điểm hòa vốn là gì?", chúng ta mang được công thức chung tính điểm hòa vốn như dưới đây.

Để xác định được điểm hòa vốn, chúng ta sẽ cần dựa vào số dư đảm phí (contribution margin). Đây là số dư chênh lệch giữa giá bán và giá thành biển đổi, đồng thời là số dư chi trả cho giá thành nhất mực và sinh lời cho doanh nghiệp.

Lúc doanh nghiệp đạt tới điểm hòa vốn tức thị toàn bộ giá thành nhất mực được thu hồi và doanh nghiệp chưa mang lợi nhuận. Tương tự, số dư đảm phí cũng chính bằng giá thành nhất mực của doanh nghiệp.

Từ đó, chúng ta mang công thức tính điểm hòa vốn chung dưới đây:

Từ công thức này, những doanh nghiệp mang thể phát triển công thức cụ thể dành cho mô phỏng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Source: nongdanmo.com

Bài toán tính điểm hòa vốn bằng Excel

Vậy là chúng ta đã nắm rõ lý thuyết và công thức tính điểm hòa vốn. Dựa vào tri thức này, hãy cùng mình thực hiện những bài toán dưới đây để nhanh chóng ghi nhớ cách tính điểm hòa vốn trong Excel nhé.

Bài toán 1

Giả sử chúng ta mang một bảng kê khai giá thành như trong hình dưới đây.

 

Hiện nay, chúng ta cần tính điểm hòa vốn bằng Excel dựa vào những giá thành này để lên kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý cho doanh nghiệp. Vậy thì thao tác này cần phải thực hiện như thế nào?

 

Tại thao tác trước tiên trong quá trình tính điểm hòa vốn bằng Excel, chúng ta sẽ cần sử dụng tới một vài công thức Excel để xác định những chỉ số tổng giá thành, doanh thu và điểm hòa vốn theo sản lượng cũng như điểm hòa vốn theo doanh thu.

 • Bước 1: Tại dòng 7, nhập trị giá Sản lượng tối thiểu (điểm hòa vốn theo sản lượng) với trị giá bằng 0. Chúng ta sẽ tính toán số liệu này trong những bước tiếp theo.

 

 • Bước 2: Nhập công thức tính tổng giá thành.

Tổng giá thành = (Giá thành nhất mực + Giá thành khác) + (Giá thành biến đổi x Sản lượng)

Tương tự, trên bảng Excel của chúng ta sẽ sử dụng công thức tính tổng trong Excel như sau:

=(B2+B3)+(B4*B7)

 

Bạn sẽ thấy Excel tính ra một con số. Đây là giá thành lúc số sản phẩm doanh nghiệp bán ra bằng 0, hay nói cách khác là giá thành lúc chưa bán sản phẩm.

 • Bước 3: Nhập công thức tính Doanh thu hòa vốn bằng công thức tính Doanh thu thông thường

Doanh thu = Sản lượng x Giá bán

 

Tương tự, trên bảng Excel của chúng ta sẽ sử dụng công thức tính tổng trong Excel như sau:

=B7*B5

 

Lúc này, bạn sẽ thấy trị giá của ô tính B9 là 0. Lý do là vì chúng ta đang để trị giá Sản lượng tối thiểu (ô B7) là 0. Sau lúc thực hiện những thao tác tiếp theo, bạn sẽ thấy sự thay đổi trong chỉ số này. 

 • Bước 4: Nhập công thức tính Điểm hòa vốn theo doanh thu

Điểm hòa vốn = Doanh thu - Tổng giá thành

Tương tự, trên bảng Excel của chúng ta sẽ sử dụng công thức tính tổng trong Excel như sau:
 

Via @: nongdanmo.com

=B9-B8

 

 

 

Vậy là chúng ta đã tạo xong những công thức cần sử dụng cho bảng tính Excel. Những công thức này sẽ được sử dụng như thế nào với cách tính điểm hòa vốn trong Excel? Chúng ta sẽ tính toán chỉ số điểm hoàn vốn theo sản lượng (ô B7) và điểm hoàn vốn theo doanh thu (ô B9).

Tiếp theo, để tính điểm hoàn vốn bằng Excel, chúng ta sẽ sử dụng một tính năng phân tích trong Excel mang tên Goal Seek.

Goal Seek là add-in được tích hợp sẵn trong Excel, giúp bạn thuận tiện khắc phục những bài toán phức tạp như xác định giá bán ra tối thiểu để hòa vốn, lãi suất và số tiền phải đóng cho khoản trả góp,... Đây là một kỹ thuật khôn xiết mạnh mẽ và hữu ích trong phân tích dữ liệu... Tiện ích này nằm ở tab Data trong thực đơn What-If Analysis.

Những bước tiếp theo với cách tính điểm hoàn vốn trong Excel như sau:

 • Bước 5: Đi tới thẻ > nhóm > > .

 

 • Bước 6: Hộp thoại hiện lên. Bạn điền những thông số vào những mục tương ứng như dưới đây.

1. B10 - Ô cần tính toán là ô Điểm hòa vốn (ô B10).

2. 0 - Trị giá cần đặt cho ô B10 là 0 (chênh lệch giữa giá thành và doanh thu bằng 0).

3. B7 - Cần tìm trị giá của ô B7 để thỏa mãn điều kiện trên.

Nói ngắn gọn, bạn mang thể hiểu những mục trong hộp thoại Goal Seek theo một câu liền mạch: Tìm trị giá tại ô [By changing cell] để trị giá tại ô [Set cell] bằng [To value]

Trong trường hợp tính điểm hòa vốn bằng Excel, chúng ta sẽ phải tìm Sản lượng tối thiểu (ô B7) để chênh lệch giữa doanh thu và giá thành (ô B10) bằng 0.

 • Bước 7: Nhấn OK để đóng hộp thoại.

Sau lúc chạy Goal Seek, bạn sẽ thấy một sự thay đổi trong bảng Excel của mình tương tự như trong hình dưới đây.

 

Những gì xảy ra sau lúc bạn nhấn OK là: Excel sẽ chạy một phân tích để tìm trị giá của ô B7 sao cho trị giá tại ô B10 bằng 0. Điều này mang tức thị chúng ta sẽ mang được kết quả cuối cùng là điểm hòa vốn theo sản lượng tại ô B7, đồng thời Excel sẽ tự động cập nhật doanh thu hòa vốn tại ô B9.

Tương tự, chúng ta đã hoàn thành thao tác tính điểm hòa vốn bằng Excel. Kết quả thu được là 255.937.500 VNĐ tương ứng với tối thiểu 732 sản phẩm được bán ra. Nói cách khác, doanh nghiệp sẽ hòa vốn lúc bán được 732 sản phẩm.

Tại ví dụ này, chúng ta đã sử dụng tính năng Goal Seek để giải bài toán tính điểm hòa vốn bằng Excel. Nếu bạn vẫn còn lạ lẫm với tính năng hữu ích này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé.

Bài toán 2

Vẫn là ví dụ về doanh nghiệp ở bài toán trước tiên, tuy nhiên chúng ta sẽ tăng độ khó lên một tí. Với bài toán thứ hai, chúng ta sẽ phải tính điểm hòa vốn bằng Excel trong trường hợp giá thành biến đổi tăng giảm dựa theo sản lượng.

Để trình diễn giá thành biến đổi theo sản lượng, mình sẽ vẽ một bảng Excel ngay kế bên bảng gốc trong bài toán Một như trong hình dưới đây, với những cột hiển thị những trị giá giá thành biến đổi và những hàng hiển thị những trị giá sản lượng tối thiểu tương ứng. 

 

Dựa vào bảng Excel này, chúng ta sẽ vận dụng cách tính điểm hòa vốn trong Excel để tìm ra mức giá thành và mức sản lượng doanh nghiệp cần đặt ra để chênh lệch giữa doanh thu và giá thành bằng 0. Để giải bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Data Table trong Excel với Hai biến là giá thành biến đổi và sản lượng.

Chi tiết cách làm như sau:

 • Bước 1: Nhập công thức cho ô E2: =B10.

Công thức này chính là tham chiếu tới ô chứa trị giá chênh lệch giữa doanh thu và giá thành. Nó sẽ giúp Excel được hiểu công thức cần sử dụng để tính ra trị giá điền vào bảng, dựa vào Hai biến giá thành biến đổi và sản lượng trên đầu mỗi cột và dòng.

 • Bước 2: Chọn phạm vi chứa những biến và những ô trống cần điền dữ liệu (E2:K14).
 • Bước 3: Đi tới >> > . Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại .

 

 • Bước 4: Tại hộp thoại , điền tham chiếu tới những ô của biến sử dụng trong bảng Excel gốc.

1.: B4 (ô chứa trị giá giá thành biến đổi)

2. : B7 (ô chứa trị giá sản lượng tối thiểu)

 

 • Bước 5: Nhấn OK.

Lúc này, bảng Excel của bạn sẽ hiển thị mức chênh lệch giữa giá thành và doanh thu tương ứng với những mức giá thành biến đổi và sản lượng tối thiểu. Những trị giá âm cho thấy doanh nghiệp sẽ bị lỗ và trái lại, những trị giá dương cho thấy doanh nghiệp sinh lời. Như bạn thấy, ô G6 xuất hiện trị giá 0. Điều này tức thị tại mức giá thành biến đổi 260.000 VNĐ/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đạt được điểm hòa vốn với 650 sản phẩm bán ra.

 

Vậy là chúng ta đã tính điểm hòa vốn bằng Excel cho trường hợp doanh nghiệp đề xuất những mức giá thành biến đổi dựa theo sản lượng bán được. Bạn mang thể điền những trị giá giá thành biến đổi 260.000 và sản lượng tối thiểu 650 vào bảng gốc để tính điểm hòa vốn theo doanh thu.

Kết quả tính điểm hòa vốn bằng Excel chúng ta nhận được là 227.500.000 VNĐ. Tại điểm này, chênh lệch giữa doanh thu và giá thành bằng 0.

Tổng kết

Trên đây là Hai cách tính điểm hòa vốn trong Excel bằng Hai phương tiện phân tích dữ liệu khác nhau: Goal Seek và Data Table. Dựa vào dữ liệu mang sẵn, bạn mang thể tạo bảng Excel tương tự như trong những bài toán trên để tìm ra trị giá mà tại đó chênh lệch giữa doanh thu và giá thành của mình bằng 0.

Kỳ vọng bài viết ngày hôm nay đã giúp bạn thuận tiện tính điểm hòa vốn bằng Excel. Để tìm hiểu thêm nhiều thao tác hữu ích cho công việc tài chính trên phần mềm Excel, bạn hãy tham khảo những bài viết khác trên blog Gitiho. Ngoài ra, bạn hãy nhanh tay đăng ký khóa học Tuyệt đỉnh Excel dành riêng cho dân tài chính, kế toán nhé.

Gitiho xin cảm ơn và chúc độc giả thành công!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo