Từ loại trong tiếng Anh và các cách nhận biết đơn giản nhất

Từ loại trong tiếng Anh và các cách nhận biết đơn giản nhất

Sở hữu thể nói, từ loại trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp cơ bản và cũng quan yếu nhất đối với người học. Đây là nền tảng để người học mang thể sử dụng từ ngữ một cách thuần thục nhất. Bài học hôm nay chúng tôi sẽ san sẻ với những bạn tri thức đầy đủ nhất về chủ điểm ngữ pháp này.

Trong tiếng Anh, những từ được chia làm 6 loại chính: danh từ, động từ, trạng từ, giới từ, tính từ và từ hạn định. Mỗi loại từ sẽ đóng một chức năng và vai trò khác nhau trong câu. Việc nắm bắt một từ thuộc loại từ ngữ nào sẽ giúp người học sử dụng tiếng anh tốt hơn.

Tuy nhiên việc phân biệt những loại từ trong tiếng anh khá phức tạp làm cho cho nhiều bạn bối rối. Chính vì thế, hôm nay, chúng mình sẽ san sẻ cách nhận diện từ loại trong tiếng Anh cho từng loại từ khác nhau.

 Làm quen với từ loại

Cách nhận diện từ loại tiếng Anh: DANH TỪ

Danh từ (Noun) thường được viết tắt là N. Đây là những từ ngữ chỉ tên người, chỉ vật hoặc những sự việc, sự vật, khái niệm, hiện tượng,..nào đó. Danh từ được chia làm hai loại là danh từ đếm được và danh từ ko đếm được. Danh từ thường được sử dụng để làm chủ ở trong một câu.

Vị trí trong câu

– Danh từ xếp sau tính từ

VD: Beautiful girl

– Danh từ xếp sau mạo từ: a/an/the

VD: A dog

– Danh từ xếp sau tính từ sở hữu:

VD: My car

– Danh từ xếp sau sở hữu cách

VD: Nam’s car

– Danh từ xếp sau giới từ: in/on/at/with/about/for/during

VD: in town

– Danh từ xếp sau số đếm

VD: Hai houses

– Danh từ xếp sau số thứ tự

VD: third car

– Danh từ xếp sau lượng từ: many, much, few, little, all, both

VD: Many houses

– Danh từ xếp sau enough:

VD: I have enough money to buy this car

– Danh từ đứng đầu câu:

VD: Dogs is friend

Những đuôi của danh từ trong tiếng Anh

Để phân biệt từ loại trong tiếng Anh này, những bạn cũng mang thể dựa vào những đuôi của danh từ. Hiện nay danh từ mang những đuôi:

1. Những đuôi thông dụng:

tion: education, nation, instruction…

sion: question, impression, television,…

ce: difference, independence,peace…

ment: movement, pavement, environment….

ity: city

ure: picture, future

age: damage

al: proposal, approval…

ship: relationship, friendship,…

hood: childhood, neighborhood,…

ism: capitalism, individualism, socialism,…

sis: analysis

2. Những đuôi danh từ trong tiếng Anh sử dụng để chỉ người:

Er: hacker

or: doctor

ist: artist

ee: employee

cia: musician, technician

ant: accountant, assistant, participant,…

Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách nhận diện từ loại trong tiếng Anh: ĐỘNG TỪ

Động từ trong từ loại tiếng Anh

Động từ là một trong những từ loại trong tiếng Anh quan yếu nhất. Trong một câu mang thể ko mang tân ngữ hay chủ ngữ những động từ thì ko thể thiếu được. Động từ viết là Verb và thường được viết tắt bằng chữ V. Loại từ này sử dụng để chỉ trạng thái của chủ ngữ hoặc sử dụng để chỉ hành động.

1. Vị trí của động từ:

– Xếp sau chủ ngữ

– Xếp sau trạng từ chỉ tần suất: usually, Often, Never , Always, Sometimes, Seldom,…

2. Những đuôi của động từ.

Ko giống những đuôi danh từ trong tiếng Anh, đuổi của động từ ít hơn nhưng lại khó nhớ hơn:

Ate (Compensate), ain (Attain), flect (Reflect), flict(Inflict), spect (Respect), scribe (Describe), ceive (Deceive), fy (Modify), ise (Industrialise), ude (Illude), ide (Divide), ade (Evade), tend (extend),…

3. Một số quy tắc về biến đổi động từ:

TÍNH TỪ

Một trong những loại từ trong tiếng Anh tiếp theo chính là tính từ ( adjective, viết tắt là adj). Tính từ thường được sử dụng để nêu nên tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó.

Vị trí của tính từ.

Trong câu tính từ thường được nằm ở những vị trí:

– Đứng trước danh từ:

Article post on: nongdanmo.com

VD: My dad is a hard worker

– Đứng ở sau những động từ liên kết: feel/look /taste /keep/get/ tobe/seem/appear,…

VD: She feels hungry because she has not eat for 3 days

– Tính từ xếp sau “too”:

VD: She is too tall to use this bed

– Đứng trước enough

VD: He is not tall enough to become a basketball players

– Sử dụng trong cấu trúc make/keep + O + Adj

VD: It makes me worry

– Trong cấu trúc so…that: s + Seem/feel/tobe….+so+adj+that

VD: Her son is so short that she decided to let her son play basketball

– Tính từ sử dụng ở những dạng so sánh

VD: Fish is more expensive than vegetable

– Tính từ được sử dụng trong những câu cảm thán:

What + a/an + adj + N: What a beautiful house!

How + adj+S+V:  How beautiful you dance!

Những đuôi của tính từ

Đôi với tính từ, cách nhận diện từ loại trong tiếng Anh này cũng mang thể dựa vào đuôi của nó. Một số đuôi tính từ hay gặp:

al: national, cultural…

able: miserable, comfortable,…

ful: careful, useful,beautiful, peaceful…

ive: active, impressive, attractive ,…

ish: selfish, childish…

ous: dangerous, continuous,famous, serious,…

cult: difficult…

ed: interested, bored, excited…

ly: một số danh từ thêm đuôi “ly” sẽ thành tính từ : monthly, friendly, daily, healthy…

Biến đổi một số tính từ

TRẠNG TỪ

Những trạng từ giúp câu văn trở nên rõ nghĩa hơn

Trạng từ được sử dụng để nêu ra trạng thái hoặc tình trạng của sự vật, sự việc, hành động, chủ thể nào đó. Trong tiếng Anh, trạng từ là adverb, viết tắt là adv.

Source: nongdanmo.com

Vị trí của Trạng từ:

– Trạng từ đứng trước động từ (thường gặp nhất ở những trạng từ chỉ tần suất: usually, often, always, seldom,…)

VD: I often go to bed at 10 p.m

– Đứng giữa trợ động từ và động từ thường

VD: She has recently open her workbook

– Xếp sau những động từ tobe/look/seem/…và trước tính từ

VD: He is very nice

– Trạng từ xếp sau “too”

VD: My teacher speaks too slowly

– Trạng từ đứng phía trước enough: đây là vị trí làm cho nhiều người nhầm lẫn với thành tính từ

VD: My dad speaks quickly enough for me to understand

– Sử dụng trong cấu trúc so…that: V + so + Adv + that

VD: Ha speaked so quickly that I couldn’t understand what she said

– Đứng ở cuối câu:

VD: My mother always told me to eat quickly

– Trạng từ cũng mang thể đứng một mình ở giữa câu, đầu câu và được ngăn cách với những thành phần khác trong câu bằng dấu phẩy.

VD: Tomorrow, I will buy a new dress

Cách nhận diện adv: Trạng từ là từ loại trong tiếng anh khá dễ phân biệt vì thường mang đuôi ly, ở cuối. Người ta tạo nên trạng từ bằng cách thêm đuôi ly sau tính từ.

VD: usefully, carefully, beautifully, bly, badly,…

Tuy nhiên cũng mang một số trạng từ ko theo quy tắc trên:

GIỚI TỪ

Một vài giới từ thông dụng

Giới từ được sử dụng để chỉ sự liên quan giữa những từ, cụm từ,…trong một câu. Giới từ trong tiếng Anh được viết tắt là pre. Thông thường, giới từ sẽ được đi sau bởi một tân ngữ, cụm danh từ hoặc là V + ing,…

Vị trí của giới từ:

– Giống tính từ, Giới từ là một trong những loại từ trong tiếng anh mang thể xếp sau tobe và trước N

VD: My cat is on the chair

– Xếp sau động từ ( mang thể mang hoặc ko Một từ khác nằm giữa động từ và giới từ)

VD:

Hue live in Ho Chi Minh City

Via @: nongdanmo.com

She take out my pen

– Xếp sau tính từ

VD: She is happy with her cat

Những loại giới từ thường gặp nhất

 

Sở hữu rất nhiều loại giới từ khác nhau

– Giới từ chỉ thời kì

At : vào lúc (hay đồng hành giờ)

In : vào ( thường đi với năm, mùa, tháng, thế kỷ )

On : vào ( hay đi kèm với ngày )

After : sau

Before: trước

During :  từ/ trong suốt ( đi với danh từ chỉ thời kì )

– Giới từ chỉ sự di chuyển, dịch chuyển:

to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm

onto: tiếp cận và xúc tiếp bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm

into: tiếp cận, đi vào/tiến vào bên trong vật, địa điểm

Across : ngang qua

From: chỉ nguồn gốc xuất xứ

Around, round, about: quanh

Along : dọc theo

– Giới từ chỉ nơi chốn (đây là từ loại trong tiếng anh dễ sử dụng nhầm lẫn nhất )

At : tại ( sử dụng cho nơi chốn nhỏ như sân bay, trường học, nhà, thị trấn…)

On : ở trên nhưng chỉ xúc tiếp bề mặt

In : ở (nơi chốn to tỉnh, quốc gia, thành thị trấn, châu lục…), trong (chỉ ở bên trong )

On,above,over : trên

– Giới từ chỉ thể cách:

According to: theo như

Without : ko mang, với ko

With : với

Instead of : thay vì

In spite of : mặc dù

– Giới từ chỉ nguyên nhân

Through : do, vì

Because of : bởi vì

Thank to : nhờ ở

Because of : bởi vì

Owing to : nhờ ở, do ở

– Giới từ chỉ mục đích:

In order to : để

So as to: để

For : dùm, dùm cho

To : để

TỪ HẠN ĐỊNH

Đây là từ loại trong tiếng Anh phổ biến cuối cùng. Nghe mẫu tên này mang vẻ nhiều người sẽ thấy lạ lẫm. Từ hạn định trong tiếng Anh là determiner, thường viết tắt là Det. Loại từ này được sử dụng để xác định hay giới hạn. Sở hữu nhiều loại từ hạn định khác nhau.

Loại trước tiên thường gặp nhất là a/an/the thường được sử dụng trước những loại danh từ. Chúng ta đã biết từ hạn định được sử dụng để giới hạn hoặc xác định, vậy những nó giới hạn hay xác định danh từ như thế nào?

Chẳng hạn như từ a car/the car

Ví dụ như những dấu chấm trên. Mỗi dấu chấm sẽ biểu thị cho một chiếc xe. Bạn mang thể thấy nhiều dấu chấm ở đây. Lúc nói a car mang tức là Một chiếc xe. Từ này mang thể chỉ bất cứ chiếc xe nào trong số vô vàn chiếc xe trên, ko xác định cụ thể. Tương tự giới hạn của nó rất rộng.

Nhưng lúc nói the car thì khác, nó chỉ nói tới chuẩn xác một chiếc xe và người ta sẽ biết được ngay là đang nói tới xe nào. Tương tự mang tức là từ the chỉ giới hạn để còn lại một chiếc xe duy nhất mà thôi.

Một số từ hạn định hay gặp nữa như my/his/ your/her,…là những từ chỉ sở hữu. Vật nó giới hạn như nào? Chẳng hạn như my car, nó ko phải là bất cứ xe nào mà là xe của tôi. Hay từ some: some car. Nó chỉ giới hạn vài mẫu xe mà thôi chứ ko phải tất cả.

Những loại từ hạn định phổ biến:

Mạo từ (a, an, the)

Từ hạn định chỉ định ( This, that, these, those)

Từ hạn định chỉ sở hữu ( my, his, her, our, its, their, your)

Từ chỉ số lượng (most, many, much, all, every, some, little, few, any, no…)

Số từ (one, two, three,…)

Từ hạn định chỉ nghi vấn (whose, what, which).

Trên đây là những tri thức về từ loại trong tiếng Anh, cách phân biệt những loại từ trong tiếng Anh cũng như những đuôi danh từ trong tiếng anh, những bạn mang thể tham khảo thêm cách phân biệt những loại động từ để củng cố tri thức,… Chúc những bạn học tập tốt!

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cùng đồng san sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm ngành nghề huấn luyện mang tính phí. Chúng tôi xây dựng những lớp huấn luyện tiếng Anh online Một kèm Một với hàng ngũ hơn 200+ thầy giáo. Chương trình huấn luyện tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người to và trẻ em, Tiếng Anh thương nghiệp chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè mang nhu cầu học tiếng Anh thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn:

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo