Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

Bài học này vuihoc.vn tiếp tục sản xuất những tri thức trọng tâm, bài tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số với Hai chữ số. Phụ huynh và học trò cùng tham khảo nhé.

1. Ôn tập cách chia cho số với Một chữ số 

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Ứng dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

 • Hai chia Hai bằng 1, viết 1

Một nhân Hai bằng 2, Hai trừ Hai bằng 0

 • Hạ 1, Một ko chia được cho 2, viết 0

  0 nhân Hai bằng 0, Một trừ 0 bằng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 chia Hai được 5, viết 5

5 nhân Hai bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

 • Hạ 2, Hai chia Hai được 1, viết 1

Một nhân Hai được 2, Hai trừ Hai bằng 0

 • Hạ 4, 4 chia Hai được 2, viết 2

Hai nhân Hai bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số với Hai chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia với số dư

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Ứng dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

 • 20 chia 14 được 1, viết 1

Một nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

 • Hạ Một được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

 • Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép chia hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia với số dư

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Ứng dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

 • 51 chia 19 được 2, viết 2

Hai nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ Một được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia cho số với Hai chữ số

Những lưu ý lúc thực hiện phép chia số với hai chữ số

 • Phép chia hết là phép chia với số dư bằng 0

 • Phép chia với dư là phép chia với số dư khác 0

 • Phép chia với dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng và lớp trong số tự nhiên 

 • Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số với Hai chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính trị giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

Article post on: nongdanmo.com

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành những tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi với bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

 • 36 chia 19 được 1, viết 1

       Một nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ Một được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

 • 53 chia 24 bằng 2, viết 2

       Hai nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

       Hai nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

       Một nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

 • 205 chia 72 được 2, viết 2

Hai nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

 • Hạ Hai được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

 • 168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

 • 0 chia 56 bằng 0, viết 0

  Source: nongdanmo.com

 • Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

Một nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

 • Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

 • 56 chia 35 bằng 1, viết 1

Một nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

 • Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia với số dư

 • 205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ Hai được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia với số dư

 • 228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

 • Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

 • Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia với số dư

 • 459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

Via @: nongdanmo.com

 • 3 ko chia được cho 57 viết 0

 • Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

 • Hạ 6 được 56 chia 57 ko chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia với số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ với phép nhân, chia thì thực hiện thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hiện

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính trị giá biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn quả nhà Bác bỏ Tư với 800 cây ăn quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng với bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số với Hai chữ số, học trò cần phải siêng năng làm bài tập để thành thục những bước tính phép chia. Tiếp tục theo dõi vuihoc.vn để được sản xuất thêm nhiều tri thức hữu ích nhé.

 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo