Thuận lợi và khó khăn khi sống ở nông thôn bằng tiếng Anh ngắn

Thuận lợi và khó khăn khi sống ở nông thôn bằng tiếng Anh ngắn

Một số Bài viết "Thuận lợi và khó khăn lúc sống ở nông thôn bằng tiếng Anh ngắn" dành riêng cho bạn tham khảo

 • Bài viết 1:
 • Bài viết 2:
 • Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh So Sánh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn – Bài 1
 • Hãy Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn – Bài 2
 • Viết Đoạn Văn Nói Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Bằng Tiếng Anh – Bài 3
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn Gọn – Bài 4
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Hay Nhất – Bài 5
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đặc Sắc – Bài 6
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ấn Tượng – Bài 7
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Chọn Lọc – Bài 8
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đơn Giản – Bài 9
 • Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Sinh Động – Bài 10

Bài viết 1:

Living in a rural village has both advantages and challenges.

One of the main advantages of living in a rural village is the sense of community. People in rural villages tend to be very supportive of one another and have a strong sense of belonging. This can be especially helpful in times of crisis or when you need assistance with something.

Another advantage of living in a rural village is the opportunity to live a more simple and peaceful life. The pace of life in rural areas is generally slower than in urban areas, and this can be very relaxing and allow you to focus on the things that are most important to you.

However, there are also challenges to living in a rural village. One of the main challenges is the lack of access to certain amenities and services. This can include things like healthcare, education, and job opportunities. It can also be more difficult to find specialized products or services that are only available in urban areas.

Another challenge of living in a rural village is the isolation. While the sense of community can be very strong, living in a rural area can also feel isolating, especially if you don't have many opportunities to interact with people outside of your village.

Overall, living in a rural village can be both rewarding and challenging. It is important to weigh the pros and cons and decide if it is the right fit for you and your family.

Bản dịch nghĩa:

Sống ở một ngôi làng nông thôn với cả thuận lợi và thách thức.

Một trong những lợi thế chính của cuộc sống ở một ngôi làng nông thôn là ý thức cùng đồng. Người dân ở những làng nông thôn với xu hướng rất tương trợ lẫn nhau và với cảm giác thân thuộc mạnh mẽ. Điều này với thể đặc thù hữu ích trong thời kỳ khủng hoảng hoặc lúc bạn cần tương trợ về điều gì đó.

Một lợi thế khác của cuộc sống ở một ngôi làng nông thôn là thời cơ để sống một cuộc sống thuần tuý và yên bình hơn. Nhịp sống ở khu vực nông thôn thường chậm hơn so với khu vực thành thị và điều này với thể giúp bạn rất thư giãn và cho phép bạn tập trung vào những điều quan yếu nhất đối với mình.

Tuy nhiên, cũng với những thách thức lúc sống ở một ngôi làng nông thôn. Một trong những thách thức chính là thiếu khả năng tiếp cận những tiện nghi và nhà cung cấp nhất định. Điều này với thể bao gồm những thứ như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và thời cơ việc làm. Việc tìm kiếm những sản phẩm hoặc nhà cung cấp chuyên biệt chỉ với ở khu vực thành thị cũng với thể khó khăn hơn.

Một thách thức khác lúc sống ở một ngôi làng nông thôn là sự cô lập. Mặc dù ý thức cùng đồng với thể rất mạnh mẽ, nhưng sống ở vùng nông thôn cũng với thể làm bạn cảm thấy bị cô lập, đặc thù nếu bạn ko với nhiều thời cơ để tương tác với những người bên ngoài ngôi làng của mình.

Nhìn chung, sống ở một ngôi làng nông thôn với thể vừa có ích vừa đầy thử thách. Điều quan yếu là phải cân nhắc những ưu và nhược điểm và quyết định xem nó với thích hợp với bạn và gia đình bạn hay ko.

Bài viết 2:

There are positives and negatives that come along with living in a rural village.

Living in a small town or village in the country offers a number of benefits, one of which is the tight-knit community. People in rural villages are more likely to know and support one another; as a result, these communities have a robust sense of connection and belonging. This can be especially beneficial for families that already have children, as it typically results in more opportunities for children to interact with their peers and participate in activities that are organized by the community.

Living in a rural village provides one with access to the natural beauty and the outdoors, which is another benefit of this lifestyle. Villages in rural areas are frequently encircled by a variety of natural habitats, such as forests, fields, and other open spaces. This creates a wealth of opportunities for activities such as hiking, fishing, and other outdoor pursuits.

Living in a rural village does, however, come with its fair share of difficulties. One of the most significant difficulties is the restricted availability of resources and services. The provision of essential services, such as healthcare, education, and other necessities, is typically more difficult to obtain in rural villages than it is in urban areas. Even when these resources and services are available, it may be difficult to access them due to a lack of available infrastructure as well as transportation.

Living in a rural village comes with a number of challenges, one of which is the scarcity of employment opportunities. As a result of the fact that many rural villages have not experienced the same level of economic development as urban areas, it can be challenging for residents of rural villages to find employment. Families who live in these areas may find themselves unable to maintain their financial stability and may feel less secure as a result.

Living in a rural village can, on the whole, be rewarding but it can also present a number of challenges. Although the tight-knit community and proximity to breathtaking natural scenery are both significant benefits, the restricted access to resources and employment opportunities can be challenging to make up for.

Bản dịch nghĩa:

Sở hữu những mặt tích cực và tiêu cực đi kèm với việc sống ở một ngôi làng nông thôn.

Sống trong một thị trấn nhỏ hoặc ngôi làng trong nước mang lại một số lợi ích, một trong số đó là cùng đồng gắn bó chặt chẽ. Người dân ở những làng nông thôn với nhiều khả năng biết và tương trợ lẫn nhau hơn; kết quả là, những cùng đồng này với cảm giác kết nối và thuộc về mạnh mẽ. Điều này với thể đặc thù với lợi cho những gia đình đã với con, vì nó thường mang lại nhiều thời cơ hơn cho trẻ em tương tác với bạn bè đồng trang lứa và tham gia vào những hoạt động do cùng đồng tổ chức.

Sống ở một ngôi làng nông thôn cho phép một người tiếp cận với vẻ đẹp tự nhiên và ngoài trời, đó là một lợi ích khác của lối sống này. Những ngôi làng ở khu vực nông thôn thường được bao quanh bởi nhiều môi trường sống tự nhiên, chẳng hạn như rừng, cánh đồng và những ko gian mở khác. Điều này tạo ra vô số thời cơ cho những hoạt động như đi bộ đường dài, câu cá và những hoạt động ngoài trời khác.

Tuy nhiên, sống ở một ngôi làng nông thôn đi kèm với những vấn đề khá to. Một trong những vấn đề đáng kể nhất là sự hạn chế về nguồn lực và nhà cung cấp. Việc sản xuất những nhà cung cấp thiết yếu, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và những nhu cầu thiết yếu khác, thường khó đạt được ở những làng nông thôn hơn so với ở thành thị. Ngay cả lúc những tài nguyên và nhà cung cấp này với sẵn, vẫn với thể khó tiếp cận chúng do thiếu hạ tầng hạ tầng cũng như liên lạc vận tải.

Sống ở một ngôi làng nông thôn đi kèm với một số thách thức, một trong số đó là sự khan hiếm thời cơ việc làm. Do nhiều làng nông thôn ko với cùng mức độ phát triển kinh tế như những khu vực tỉnh thành, người dân ở những làng nông thôn với thể vướng mắc trong việc tìm kiếm việc làm. Những gia đình sống ở những khu vực này với thể thấy mình ko thể duy trì sự ổn định về tài chính và do đó với thể cảm thấy kém an toàn hơn.

Nhìn chung, sống ở một ngôi làng nông thôn với thể rất có ích nhưng cũng với thể mang tới một số thách thức. Mặc dù cùng đồng gắn bó chặt chẽ và sự sắp gũi với sườn cảnh thiên nhiên ngoạn mục đều là những lợi ích đáng kể, nhưng việc hạn chế tiếp cận những nguồn lực và thời cơ việc làm với thể là một thách thức để bù đắp.

Một số bài viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn

Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh So Sánh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn – Bài 1

Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh So Sánh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn, cùng đón đọc mẫu văn hay sau đây nhé!

Both city life and country life have advantages as well as disadvantages.

In the city, the houses are supplied with electricity and drinking-water. It is very convenient for city people to go from place to place by bus, by taxi or by motorbike. They can buy everything they need in supermarkets and department stores everywhere. For entertainment, they can go to theatres and amusement centres. However, they have to suffer from the pollution of air and noise, which is very harmfỉl to their health.

Many people prefer to live in the country because they can enjoy fresh air, peaceful atmosphere and beautiful landscape there. However, life in the country is not comfortable and easy. Country people lack such comforts and conveniences as electricity, drinking water, good means of transportation and amusement places.

I think city life is suitable for young people. Elderly people should enjoy their life in the countryside.

Tạm dịch

Cuộc sống thành thị và cuộc sống nông thôn đều với những thuận lợi và bất lợi.

Ở thành thị, nhà cửa được sản xuất điện và nước sạch. Người dân thành thị rất thuận tiện lúc đi từ nơi này sang nơi khác bằng xe buýt, xe taxi hoặc xe máy. Họ với thể sắm mọi thứ họ cần trong những siêu thị và shop bách hóa ở khắp mọi nơi. Để tiêu khiển, họ với thể đi tới những rạp hát và trung tâm tiêu khiển. Tuy nhiên, họ phải chịu đựng sự ô nhiễm ko khí và tiếng ồn rất với hại cho sức khoẻ.

Nhiều người thích sống ở nông thôn hơn vì họ với thể hưởng được ko khí mát mẻ, sườn cảnh thanh bình và cảnh đẹp ở nơi đó. Tuy vậy, cuộc sống ở nông thôn ko được tiện nghi và thuận lợi. Người dân nông thôn thiếu những tiện nghi và tiện lợi như điện, nước sạch, phương tiện vận tải tốt và những nơi tiêu khiển.

Tôi nghĩ rằng cuộc sống ở thành thị thích hợp cho những thanh niên. Những người già nên hưởng cuộc sống ở vùng nông thôn.

Hãy Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn – Bài 2

Hãy Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn, là một trong những chủ đề hay và được nhiều độc giả cùng thảo luận.

The comparison between the rural and urban lifestyle has always been the most controversial topic of the modern days. Living in the countryside gives us fresher air, and a more quiet environment, which is good for people’s healths, particularly to those who has suffered so much from thecity’s polution and crowdedness. People can also have a larger area to build up vegetable or flower gardens, to dig a fish pond, etc.

Meanwhile, it’s more difficult to find a variety of jobs in the countryside, and other such services as internet, electricity, healthcare, education… are also of lower qualities. However, as urbanization is happenning everywhere, this will no longer be so big a problem in the near future.

Besides, as the transportation infrastructure is being improved, more and more people are choosing to live in the suburb and commute to the city center. The environment in which we live has a lot of influences on how lifestyle. However, it’s up to ourselves to take the most advantages and get around the limitations

Tạm dịch

So sánh giữa lối sống nông thôn và thành thị xoành xoạch là chủ đề gây tranh cãi nhất trong những ngày hiện đại. Sống ở nông thôn cho chúng ta ko khí tươi , và một môi trường yên tĩnh hơn , đó là tốt cho healths của người dân , đặc thù là cho những người đã phải chịu đựng rất nhiều từ ô nhiễm của thành thị trấn và đông đúc . Mọi người cũng với thể với một diện tích to hơn để xây dựng vườn rau hoặc hoa , đào một ao cá, vv

Trong lúc đó, nó là khó khăn hơn để tìm thấy một loạt những công việc ở nông thôn, và những nhà cung cấp khác như Internet , điện , y tế, giáo dục … cũng là những phẩm chất thấp hơn. Tuy nhiên, lúc tỉnh thành hóa được để xảy ra ở khắp mọi nơi , điều này sẽ ko còn là một vấn đề quá to trong tương lai sắp.

Ngoài ra, hạ tầng hạ tầng liên lạc vận tải đang được cải thiện , ngày càng nhiều người đang lựa chọn để sống ở ngoại thành và đi lại trung tâm thành thị trấn . Môi trường mà chúng ta đang sống với rất nhiều tác động về cách sống . Tuy nhiên , nó thuộc vào bản thân mình để với những lợi thế nhất và với được xung quanh những hạn chế.

Viết Đoạn Văn Nói Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Bằng Tiếng Anh – Bài 3

Cùng tham khảo mẫu văn san sẻ về chủ đề ” Viết Đoạn Văn Nói Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Bằng Tiếng Anh” quyến rũ sau đây.

Life is a process, not a goal. Choosing where to spend your time, to spend your life has always been something to wonder by many. Countryside in general is a great place to live, however, also there are some disadvantages living there compared to in the city as well.

On one hand, the living environment in the countryside is fresh, clean and friendly in most cases. You don’t have to worry about the industrial air, dust or pollution of the million vehicles commuting all day and all night. One more plus thing is that you are surrounded by green trees. There are spaces for you to farm, to enjoy planting and raising animals. It is most suitable for nature lovers.

On the other hand, there are high chances that it will be difficult to find certain forms of convenience like shops, airports, traffics, hospitals, entertainments, … The choices of schools for your kids will also be limited. Travelling might be an ordeal sometimes since the public transports will not be very convenient as living in the city.

One more thing to consider is the people. In general, people in the countryside are more friendly and willing to give a hand. In the city however, everyone is busy going about their life, you are more likely to find yourself lonely in a crowded city than a lovely little town in the countryside.

Whichever kind of place you choose to live, it should be suitable for your life style, your family and most of all, your long-term plan of living. As long as you’re happy, it does not matter the city or the countryside after all.

Tạm dịch

Cuộc sống là một quá trình, ko phải là một mục tiêu. Lựa chọn nơi để dành thời kì, để dành trọn thế cuộc luôn là điều làm nhiều người băn khoăn. Nông thôn nói chung là một nơi tuyệt vời để sống, tuy nhiên, cũng với một số bất lợi lúc sống ở đó so với ở thành thị trấn.

Một mặt, môi trường sống ở nông thôn trong sạch, sạch sẽ và thân thiện trong hầu hết những trường hợp. Bạn ko phải lo lắng về ko khí công nghiệp, khói bụi hay ô nhiễm của hàng triệu phương tiện di chuyển cả ngày lẫn đêm. Thêm một điểm cùng nữa là bạn được bao quanh bởi cây cối xanh tươi. Sở hữu ko gian để bạn làm trang trại, trồng trọt và chăn nuôi. Nơi đây thích thống nhất cho những người yêu thiên nhiên.

Mặt khác, rất với thể bạn sẽ khó tìm thấy một số hình thức tiện lợi như shop, sân bay, liên lạc, bệnh viện, khu vui chơi tiêu khiển, … Việc lựa chọn trường học cho con bạn cũng sẽ bị hạn chế. Việc đi lại thỉnh thoảng với thể là một thử thách vì những phương tiện liên lạc công cùng sẽ ko thuận tiện lắm lúc sống trong thành thị trấn.

Một điều nữa cần quan tâm là con người. Nhìn chung, người dân quê thân thiện hơn và sẵn sàng giúp một tay. Tuy nhiên, ở thành thị trấn, mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình, bạn sẽ dễ thấy mình đơn chiếc giữa một thành thị trấn đông đúc hơn là một thị trấn nhỏ xinh xẻo ở nông thôn.

Dù bạn chọn nơi ở nào thì nơi đó cũng phải thích hợp với phong cách sống của bạn, gia đình bạn và hơn hết là kế hoạch sống trong tương lai của bạn. Miễn sao bạn hạnh phúc, ko quan yếu thành thị trấn hay nông thôn.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn Gọn – Bài 4

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ngắn Gọn giúp những em với thêm cho mình nhiều ý văn hay và đặc sắc.

Obviously, living in the city or the countryside both have advantages and disadvantages. However, if I have to choose one, I prefer to live in the countryside for those reasons.

First, I do not have to face noise and the busy lifestyle of the city. Living in the city means living around noise from construction work, vehicles and entertaining activities. However, in the countryside, I can only hear the sound of animals, wind, trees and nature. Also, I escape from the rat race that the modern world has.

Second, I think the countryside is safer than the city. As the society is becoming more modern and complex, the crime rate is increasing day by day. Also, crimes mainly occur in the city because there are more people and conflicts. While in the countryside, there are not many serious cases. Therefore, I feel much assured when living here.

In conclusion, countryside life is a better choice for a person who loves peace and safety like me. Therefore, when I grow up, I want to move to the countryside with my grandparents.

Tạm dịch

Rõ ràng là, sống ở thành thị trấn hay nông thôn đều với cả lợi ích và bất lợi. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn một, tôi thích sống ở nông thôn hơn vì những lý do này.

Trước hết, tôi ko phải đối mặt với tiếng ồn và lối sống vội vã của thành thị. Sống ở thành thị trấn tức thị sống quanh tiếng ồn của những hoạt động công trường, xe pháo và hoạt động tiêu khiển. Tuy nhiên, ở nông thôn, tôi chỉ nghe âm thanh của động vật, gió, cây và thiên nhiên. Ngoài ra, tôi thoát ra khỏi sự tất tả mà toàn cầu hiện đại với.

Thứ hai, tôi nghĩ rằng nông thôn an toàn hơn thành thị trấn. Vì xã hội đang trở nên hiện đại và phức tạp hơn, tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng qua từng ngày. Hơn nữa, tội phạm thường xuất hiện ở thành thị trấn vì với nhiều người hơn và với nhiều tranh chấp hơn. Trong lúc đó ở nông thôn, ko với nhiều vụ nghiêm trọng. Vì thế, tôi thấy an tâm lúc sống ở đây hơn.

Tóm lại, cuộc sống nông thôn là lựa chọn tốt hơn cho người yêu sự yên bình và an toàn như tôi. Vì thế, lúc tôi to lên, tôi muốn chuyển tới sống cùng ông bà ở làng quê.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Hay Nhất – Bài 5

Article post on: nongdanmo.com

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Hay Nhất được SCR.VN tuyển lựa và san sẻ tới những độc giả sau đây.

I like living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution. As for social security, the countryside is a safer place than a city. While urban security situation is always complicated with all kinds of crimes, rural areas are much more secure because most of countrymen are friendly and ready to help one another.

Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc. On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities.

Tạm dịch

Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do sau. Về mặt môi trường, đó là một nơi yên bình. Ko khí trong sạch. Ko gian thật yên tĩnh. Chúng ta với thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong sạch mà ko phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường. Về an sinh xã hội, nông thôn là nơi an toàn hơn thành thị trấn. Trong lúc tình hình an ninh trật tự ở thành thị luôn phức tạp với những loại tội phạm thì vùng nông thôn lại an toàn hơn rất nhiều vì đồng hương thân thiện, sẵn sàng viện trợ nhau.

Hơn nữa, cuộc sống ở nông thôn cũng thuận lợi hơn ở thành thị trấn. Người dân thành thị trấn rất dễ bị stress vì ô nhiễm, sức ép công việc, thi đua. Trái lại, những điều tồi tệ đó ở nông thôn rất hiếm. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi trú ngụ tốt hơn thành thị trấn.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đặc Sắc – Bài 6

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đặc Sắc, một trong những vấn đề nóng mà nhiều độc giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate to the city. The objective reason is that in the city, it brings them comfortable life and favorite job. Subjective causes are due to the following disadvantages rural areas bring about push residents away. To begin with, there is no denial that rural infrastructure is not modern and advanced. Roads are quite narrow and degraded.

Schools, hospitals are not cared much and remodeled. Especially the quality teachers and doctors here are just little so the inhabitants have less opportunity to develop in all way than in the urban area. Last but not least, the biggest disadvantage in rural areas is that job opportunities are so race.

The main job is craft, farming, which bring a relatively small income. With that salary, we can only live through the day, not afford for services, shopping, entertainment. In conclusion, besides the positive aspects, life in the countryside is very much. disadvantage. We all need to consider carefully before choosing where to live.

Tạm dịch

Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng với nhiều người bỏ nông thôn để lên thành thị trấn sinh sống. Lí do khách quan là ở thành thị trấn đem tới cho họ cuộc sống thoải mái, công việc yêu thích. Nguyên nhân chủ quan là do những lợi ích sau đây mà nông thôn mang tới. Trước hết, ko thể phủ nhận rằng hạ tầng hạ tầng ở nông thôn ko hiện đại, tiên tiến. Đường xá khá nhỏ hẹp và xuống cấp.

Những trường học, bệnh viện ko được quan tâm tu sửa. Điều đặc thù là nhóm thầy giáo, chưng sĩ chất lượng ở đây thì ko nhiều nên con người với ít thời cơ để phát triển một cách toàn diện hơn là ở thành thị trấn. Cuối cùng nhưng ko kém phần quan yếu, bất lợi to nhất ở nông thôn là thời cơ việc làm rất khan hiếm.

Những công việc chủ yếu là thủ công, nghề nông, mang lại nguồn thu nhập khá ít ỏi. Với tiền lương đó, chúng ta chỉ với thể sống qua ngày chứ ko dư giả cho những nhà cung cấp, sắm sắm, tiêu khiển. Tương tự, kế bên những mặt tích cực, cuộc sống ở nông thôn còn rất nhiều những bất lợi. Mỗi chúng ta cần cân nhắc kĩ lưỡng trước lúc chọn nơi để sinh sống.

Đừng bỏ lỡ thời cơ 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🌼 Card Viettel Mobifone

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ấn Tượng – Bài 7

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Ấn Tượng giúp những em trau dồi thêm vốn từ vựng của mình thêm phổ biến hơn.

Some people say that they like living in the countryside, the others like living in the city. In my point of view, I prefer living in the countryside for a number of benefits. First of all , It is a quiet and peaceful place. There are a lot of plant species so the air and the food are fresh and clean. We can enjoy a healthy natural condition without worrying much about environmental pollution.

We are free to admire the breathtaking landscapes such as huge meadows, peaceful hills or forests. We can also enjoy walking in the forest and picking mushrooms or hunting. Second, There aren’t any huge blocks of flats, modern skyscrapers and bothersome traffic jams in the countryside so the air is not polluted. There is no water pollution, either.

Moreover, living in the countryside is cheaper than it is in the city, so you can buy many hings at lower prices. The other positive side is the safety. In the rural area the crime rate is much lower. There aren’t a lot of housebreaks of burglary and robbery. In the countryside people usually and keep eyes on neighbour’s estates. They always react when something strange is happening. Finally, most of the villagers are friendly and hospitable.

They are always willing to help each other. Moreover, people in the cities are very susceptible to stress because of pollution, the pressure of work, competitions, etc. In summary, Living in the countryside has many advantages because of fresh air, clean food, specially the people’s friendliness and hospitality.

Tạm dịch

Một số người nói rằng họ thích sống ở làng quê, những người khác thích sống trong thành thị trấn. Theo ý kiến của tôi, tôi thích sống ở nông thôn hơn vì một số lợi ích sau. Trước hết, đó là một nơi yên tĩnh và thanh bình. Sở hữu rất nhiều loài cây cối khác nhau nên ko khí và thức ăn luôn trong sạch và sạch sẽ.

Chúng ta với thể tận hưởng một điều kiện tự nhiên trong sạch mà ko phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường. Chúng ta với thể tự do chiêm ngưỡng những cảnh quan ngoạn mục như đồng cỏ khổng lồ, những ngọn đồi yên bình hay những khu rừng. Chúng ta cũng với thể đi dạo trong rừng và hái nấm hoặc săn bắn. Thứ hai, Ko với bất kỳ khối căn hộ khổng lồ, những tòa nhà chọc trời hiện đại và tắc đường phiền toái ở vùng nông thôn nên ko khí ko bị ô nhiễm. Cũng ko với ô nhiễm nước.

Hơn nữa, sống ở nông thôn rẻ hơn ở thành thị trấn, vì vậy bạn với thể sắm nhiều cao su với giá thấp hơn. Mặt tích cực khác là sự an toàn. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn nhiều. Ko với nhiều vụ đột nhập nhà trộm và cướp. Ở nông thôn, mọi người thường để mắt tới khu nhà của những người láng giềng.

Họ luôn phản ứng lúc với điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Cuối cùng, hầu hết dân làng đều thân thiện và hiếu khách. Họ luôn sẵn lòng viện trợ lẫn nhau. Hơn nữa, người dân thành thị trấn rất dễ bị stress vì ô nhiễm, sức ép công việc, thi đấu. Tóm lại, Sống ở nông thôn với nhiều thuận lợi vì ko khí trong sạch, thực phẩm sạch, đặc thù là sự thân thiện, mến khách của người dân.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Chọn Lọc – Bài 8

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Chọn Lọc, đón đọc mẫu văn hay được san sẻ sau đây nhé!

It is true that many people love living in the countryside rather than in the city. Obviously, the reason is because countryside life brings a lot of advantages for us.

First, living in the countryside improves our both physical and mental health. The air and water in the countryside is much purer and cleaner than that in the city. Therefore, environmental pollution is not serious and our health is improved. In terms of mental health, in the countryside, we do not suffer from noise and the busy lifestyle of people in the city. This helps us be more relieved and comfortable. Our mental condition, therefore, will be better.

Second, living in the countryside seems better and more interesting for children these days. The most attractive thing about countryside life is outdoor activities, which children in the city hardly enjoy in modern society. In the countryside, people spend most of their time in the paddy fields, lakes or ponds. Children growing up here will experience this frequently. Also, they will have the opportunity to play traditional games such as dragon-snake, flying kites and so on.

In conclusion, these are two main advantages of living in the countryside that the city does not have. Everyone should have a trip to this place to enjoy the peaceful life here.

Tạm dịch

Nhiều người thích sống ở làng quê hơn là thành thị trấn. Rõ ràng, lý do là bởi vì cuộc sống ở làng quê mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.

Trước hết, sống ở làng quê cải thiện cả sức khỏe vật chất và ý thức của chúng ta. Ko khí và nước ở đây trong sạch hơn ở thành thị trấn. Vì vậy, ô nhiễm môi trường ko nghiêm trọng và sức khỏe chúng ta được cải thiện. Về mặt sức khỏe ý thức,, chúng ta ko phải chịu đựng tiếng ồn và lối sống bận rộn của con người ở thành thị trấn. Điều này giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn và thoải mái. Điều kiện ý thức của chúng ta cũng vì vậy mà tốt hơn.

Source: nongdanmo.com

Thứ hai, sống ở nông thôn với vẻ tốt hơn và thú vị hơn đối với trẻ em ngày nay. Điều quyến rũ nhất của cuộc sống ở đây là những hoạt đồng ngoài trời. Ở nông thôn, người ta dành hầu hết thời kì ở ruộng, sông hay ao hồ. Trẻ em to lên ở đây sẽ trải nghiệm chúng thường xuyên. Ngoài ra, trẻ em sẽ với thời cơ chơi trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, thả diều…

Tóm lại, đây là hai lợi ích chính của việc sống ở nông thôn mà thành thị trấn ko với. Mọi người nên với chuyến đi tới đây để tận hưởng cuộc sống yên bình nơi đây.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đơn Giản – Bài 9

Tham khảo mẫu văn Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Đơn Giản được SCR.VN gợi ý sau đây.

Life in the city is very different from that of the countryside. Firstly, the people here are very sociable, willing to help others. In the city is very bustling, people are busy on the street. Secondly, during the day, there are many vehicles running on the road. Occasionally, you will meet students standing at the bus stop waiting for the bus to arrive. Every day everyone has a job of their own. Wholesale shops have started to open in preparation for the upcoming day.

However, Items such as food, vegetables, and fruits in the city are more expensive than in the countryside. In the afternoon, elderly people go jogging in parks or lakes. In the evening, people rushed home, on the road began to congestion, the noise of the traffic. The air becomes a seriously polluted due to the exhaust from vehicles. At night, the street lights have started to turn on. You will find a lot of nightlife here.

People gather to go to a sidewalk pub, bar, cinema or a stroll. Thirdly, this city has changed a lot in the last 10 years. Roads, hospitals and schools are much more modern and comfortable. Next, space becomes narrower, more houses grow. However, the security in the city is not safe compared to the countryside. Finally, maybe I find myself adapting to the bustling environment in the city. Because I hate tranquility, it always makes me feel lonely. I will plan to live longer in this place.

Tạm dịch

Cuộc sống ở thành thị trấn rất khác với cuộc sống ở nông thôn. Trước hết, những người ở đây rất hòa đồng, sẵn sàng viện trợ người khác. Trong thành thị trấn rất tấp nập, mọi người tấp nập trên thị trấn. Thứ hai, trong ngày, với rất nhiều phương tiện chạy trên phố. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp những học trò đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt tới. Mỗi ngày người nào cũng với một công việc của riêng mình. Những shop bán sỉ đã khởi đầu mở để chuẩn bị cho ngày sắp tới.

Tuy nhiên, những mặt hàng như thực phẩm, rau và trái cây trong thành thị trấn đắt hơn ở nông thôn. Vào buổi chiều, người già đi chạy bộ trong công viên hoặc hồ. Vào buổi tối, mọi người ùa về nhà, trên phố khởi đầu tắc nghẽn, tiếng ồn ào của xe pháo. Ko khí trở nên ô nhiễm nghiêm trọng do khí thải từ những phương tiện. vào ban đêm, đèn đường đã khởi đầu bật. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cuộc sống về đêm ở đây.

Mọi người tụ tập để tới một quán rượu vỉa hè, quán bar, rạp chiếu phim hoặc đi dạo. Thứ ba, thành thị trấn này đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Đường, bệnh viện và trường học hiện đại và tiện nghi hơn nhiều. Tiếp theo, ko gian trở nên hẹp hơn, nhiều ngôi nhà mọc lên. Tuy nhiên, an ninh trong thành thị trấn ko an toàn so với nông thôn. Cuối cùng, có nhẽ tôi thấy mình thích ứng với môi trường tấp nập trong thành thị trấn. Bởi vì tôi ghét sự yên tĩnh, nó luôn làm tôi cảm thấy đơn chiếc. Tôi sẽ lên kế hoạch sống lâu hơn ở nơi này.

Gợi ý cho bạn 🌼 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nơi Mình Sống🌼  15 Bài Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Sinh Động – Bài 10

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Thị trấn Và Nông Thôn Sinh Động giúp những em với thể cải thiện thêm kĩ năng viết của mình tốt hơn.

Each person has different preferences. Some people like a peaceful, gentle life in a warm countryside, some strangers like the cheerful bustle of the street. If anyone has ever lived in the city, there are many benefits to being here. The city is a place of economic development. It is not difficult for you to find a job. Therefore, many people tend to come to big cities to live and develop. While living in the city, you can meet many knowledgeable and knowledgeable people.

From there add self-improvement. Quality of life in cities will be fundamentally better than in the countryside. The quality of training in the city is also better than that in the countryside. Most of the quality schools are located in cities. In the city there are many modern and convenient entertainment areas. This is a safe and reasonable place to play for all families. As a young person who likes new and comfortable things, I enjoy life in this beautiful city.

Bản dịch nghĩa

Mỗi người với thị hiếu khác nhau. Sở hữu người thích cuộc sống bình yên nhẹ nhõm ở một vùng quê rét mướt, với người lạ thích sự tấp nập vui tươi của thị trấn xá. Nếu người nào đã từng sống ở thành thị trấn thì sẽ thấy với rất nhiều lợi ích lúc ở đây. Thành thị trấn là nơi với kinh tế phát triển. Ko khó để bạn tìm kiếm một công việc. Do đó nên nhiều người thường với xu hướng tới những thành thị trấn to để sinh sống và phát triển. Lúc sinh sống tại thành thị trấn bạn với thể được xúc tiếp với nhiều người với trí hướng và hiểu biết rộng.

Từ đó thêm hoàn thiện bản thân. Chất lượng sống ở thành thị trấn về cơ bản sẽ tốt hơn ở nông thôn. Chất lượng huấn luyện ở thành thị trấn cũng tốt hơn ở nông thôn. Hầu hết những trường học chất lượng đều nằm ở những thành thị trấn. Ở thành thị trấn với rất nhiều khu vui chơi tiêu khiển hiện đại và tiện nghi. Nơi đây là địa điểm vui chơi an toàn và hợp lí cho mọi gia đình. Là một người trẻ trung và thích những điều mới mẻ, tiện nghi thì tôi thích một cuộc sống ở thành thị trấn xinh đẹp này.

 


--- Cập nhật: 17-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết 6 khó khăn không ai nói khi lựa chọn từ phố về quê, cái thứ 5 cực kỳ tệ từ website chuyencuatra.com cho từ khoá bất lợi lúc sống ở nông thôn.

Cuộc sống từ thị trấn về quê sẽ giúp bạn được sống sắp hơn với thiên nhiên, ko khí trong sạch, môi trường yên tĩnh, giá bán sinh hoạt rẻ… nhưng nó ko phải là “cuộc sống trong mơ”.

Sở hữu hàng tá khó khăn và trở ngại đang chờ đợi bạn ở phía trước như: thiếu phương tiện đi lại, chất lượng y tế thấp, nhà cung cấp tiêu khiển nhàm chán… 

1. Phương tiện đi lại hạn chế

Tạm biệt những “anh” grab màu xanh, tạm biệt những “chị” xe buýt màu vàng.

Từ thị trấn về quê sẽ ko còn những chuyến xe tiện lợi, bước chân ra đường là với, mà bạn phải sẽ phải làm quen với việc di chuyển chủ yếu bằng: xe máy, xe đạp hay chiếc xe bán tải (tất nhiên, nếu bạn với đủ khả năng lái nó).

Thỉnh thoảng, đó còn là việc bạn phải đi bộ cả quãng đường dài lúc xe pháo ko thể di chuyển. Nếu bạn thích đi xe đạp hoặc đi bộ để rèn luyện sức khỏe – giống mình thì chắc mục này ko với vấn đề gì nhỉ?

2. Thiếu rất nhiều dụng cụ

Sẽ ko với chuyện nhà bị hỏng đường ống nước thì chỉ cần một cuộc gọi là sẽ với ngay người tới sửa. Ở nông thôn vô cùng thiếu những shop sửa chữa.

Nhớ với lần chiếc xe máy ko thể chạy được, mình đã phải dắt bộ hơn 3km mới tìm được một tiệm sửa xe.

Ở nông thôn với rất ít những shop sửa chữa và phải nói thật tay nghề của họ cũng ko cao. Do đó, nếu xác định muốn từ thị trấn về quê bạn nên học cách sửa chữa hầu như mọi thứ.

Từ đấu dây điện, thay bóng đèn, sửa xe đạp… nói chung biết nhiều thứ sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều lúc sống ở nông thôn.

3. Nhà cung cấp tiêu khiển nhàm chán

Những buổi chiều nhâm nhi một ly café ở lầu Hai căn gác cổ, những buổi tối dắt nhau đi rạp phim, coi ca nhạc… thật quá xa xỉ lúc từ thị trấn về quê.

Ở quê những loại hình tiêu khiển rất khó phát triển, buổi tối người dân thường sẽ đi ngủ sớm, để sáng hôm sau dậy đi làm từ tờ mờ và thường ko với nghỉ cuối tuần.

Từ thị trấn về quê bạn sẽ làm quen với việc đi ngủ sớm

Nhà mình bố mẹ thường dậy từ 5h sáng và 8 – 9h tối đã đi ngủ rồi. Do đó, nếu đã quen với cuộc sống tấp nập nơi thị trấn thị thì lúc từ thị trấn về quê bạn sẽ thấy cuộc sống ở quê rất nhàm chán. Bạn với thể thức dậy và ko biết phải làm gì với chính mình.

Nếu bạn ko học cách cảm nhận niềm vui từ khía cạnh khác, lúc từ thị trấn về quê bạn sẽ tự nhiên cảm thấy buồn chán và vô vọng.

4. Từ thị trấn về quê công việc ít hơn

Những vùng nông thôn thường ít tập trung những nhà máy, đơn vị hay văn phòng đại diện… Điều này đồng nghĩa với việc với ít việc làm hơn ở khu vực thành thị.

Sẽ rất khó để tìm một công việc ổn định chứ chưa nói gì tới một công việc tạo thu nhập cao. Công việc chính mà những bạn với thể thực hiện là trồng trọt.

Via @: nongdanmo.com

Việc thiếu việc làm này cũng chính là một nguyên nhân dẫn tới vòng luẩn quẩn của phong trào thiên di nông thôn – thành thị.

5. Y tế, giáo dục nghèo nàn

Bệnh viện ở nông thôn vừa xa, vừa hoạt động kém hiệu quả từ chuyên môn của chưng sĩ tới máy móc thiết bị và với lúc sẽ làm bạn phát điên hoặc chán nản.

Con của bạn với thể sẽ phải đi rất xa để tới được trường và cũng sẽ ít với thời cơ tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau.

Nhiều vùng nông thôn như ở Hà Giang mình chẳng hạn, trường học còn chỉ là những ngôi nhà xây tạm bợ, thiếu nhóm thầy giáo với chuyên môn.

Trạm y tế xã Thanh Thuỷ – Hà Giang

6. Lũ lụt, bão, hạn hán, sạt lở đất…

Chỉ cách đây mấy hôm nhà mình vừa bị ngập hết tầng một làm cho hoa màu, đồ điện tử và xe bị hỏng do nước mưa đêm về nhanh quá ko kịp ngừa.

Ở vùng núi thì dễ bị sạt lở, lũ quét; ở đồng bằng thì lũ lụt, hạn hán; ở miền biển thì gió bão… biến đổi khí hậu ngày càng làm cho thời tiết trở nên khắc nghiệt và diễn biến khó lường.

Sẽ ko với hạ tầng hạ tầng và những thiết bị tốt như ở thành thị trấn, vậy nên nếu bạn muốn từ thị trấn về quê sống hãy chuẩn bị thật tốt những phương án dự phòng cho ngôi nhà của mình hoặc tìm một địa điểm sinh sống an toàn hơn.

Sẽ với rất nhiều khó khăn, thách thức lúc bạn chọn từ thị trấn về quê nhất là lúc nơi đó lại là một vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Ko với nhiều thứ để bạn lựa chọn và cũng ko với nhiều thời cơ để bạn thay đổi quyết định.

Nhưng chỉ cần vượt qua được, bạn sẽ với thể đứng vững trên đôi chân của mình dù ở bất cứ đâu.


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Sống ở nông thôn có những gì bất lợi? từ website veque.com.vn cho từ khoá bất lợi lúc sống ở nông thôn.

Top 9 nhược điểm lúc sống ở nông thôn

1. Sống ở nông thôn tĩnh lặng, ít hoạt động

2. Chuyện giáo dục

 

3. Thời cơ việc làm ít hơn

4. Thiếu hạ tầng y tế tốt

5. Sống ở nông thôn với thể rơi vào tình trạng cô lập

6. Mất thời kì di chuyển

7. Chuyện thủ tục hành chính

 

8. Sâu bọ và sâu bọ

9. Tác động của thời tiết

Những nhược điểm khác của việc sống ở những khu vực nông thôn

 • Bạn phải học rất nhiều điều mới. Nếu nông nghiệp là nguồn thu nhập mà bạn đang nghĩ tới, thì bạn phải học làm nông nghiệp lại từ đầu.

 • Thỉnh thoảng bạn với thể phải trả phí lúc tự mình làm tất cả công việc. Đây ko phải là trường hợp ở những thành thị trấn, vì bạn với thể nhận được rất nhiều tương trợ chuyên môn trong những ngành khác nhau.

 • Nếu bạn ở nông thôn mà vẫn làm việc ở thành thị trấn, bạn phải chấp nhận đi lại hàng giờ đồng hồ.

 • Liên lạc vận tải là một vấn đề to khác ở nông thôn. Sở hữu ít nhà cung cấp hơn cho những phương tiện liên lạc công cùng từ nơi này tới nơi khác. Bạn nên với một phương tiện di chuyển riêng như xe đạp hoặc ô tô, xe máy.

 • Giáo dục đại học là một nhược điểm khác của cuộc sống ở nông thôn. Hầu hết những trường học tiểu học ở nông thôn thì tốt. Nhưng đối với giáo dục trung học hoặc cao đẳng, người ta cứng cáp phải chuyển tới thành thị trấn.

 • Những hạ tầng y tế ko được trang bị dụng cụ và hạ tầng hạ tầng hiện đại. 

 • Mọi người phải tới thành thị trấn nếu họ muốn sắm bất cứ thứ gì sang trọng. Ngay cả đối với những nguồn sản xuất hàng tạp hóa thông thường, bạn cũng phải đi hàng km vì ko với shop ở khu vực phụ cận.

 • Ko với trung tâm sắm sắm, bar...

 • Những tiện nghi hiện đại như Internet, Wi-Fi và truyền hình với thể bị hạn chế hoặc ko được sử dụng.

 • Những nhà cung cấp như thợ sửa xe, rửa xe hay taxi khó tìm thấy hơn ở nông thôn.

Những khía cạnh tích cực của cuộc sống ở nông thôn

 • Người dân ở nông thôn sống thọ hơn do môi trường trong sạch hơn. Điều này đã được xác nhận bởi những nghiên cứu khoa học. Ở quê, bạn với thể với được cảm giác thoải mái và êm ấm.

 • Mức giá sinh hoạt ở quê  thấp hơn từ 6 tới 10% so với những thành thị trấn. Nhà với sẵn ở mức thấp hơn sắp 13% so với những khu vực tỉnh thành.

 • Ko gian rộng to cho trẻ em chơi đùa.

 • Nông nghiệp là một nguồn thu nhập với thể được biến thành một nền tảng rất tốt của doanh thu. Bạn với thể trồng thực phẩm hữu cơ và bán chúng trực tiếp ở chợ sắp đó hoặc cho những nhà máy to.

 • Ít với khả năng xảy ra trộm cướp, trộm cắp hoặc bất kỳ tội phạm nào do dân số ở nông thôn ít hơn.

 • Vì dân số ít nên ở quê người nào cũng biết chuyện của nhau.

 • Nhịp sống chậm hơn nhiều so với thành thị trấn do đó ít căng thẳng hơn. Cũng ko với tình trạng kẹt xe do số lượng xe ít hơn. Điều này cũng dẫn tới chuyện ô nhiễm ko khí và tiếng ồn ít hơn.

 • Những người ở nông thôn thân thiện, thoải mái và hướng về gia đình hơn những người sống ở những thành thị trấn tỉnh thành.

 • Môi trường yên bình và tĩnh lặng của thiên nhiên giúp mang lại thời cơ phát triển tư duy và ý thức.

 • Bạn với thể tận hưởng nhiều cảnh đẹp như sông, núi, thung lũng, rừng cây -  những thứ mà bạn từng mơ lúc sống ở thị trấn.


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Thuận Lợi Và Khó Khăn Khi Sống Ở Nông Thôn từ website giatri.edu.vn cho từ khoá bất lợi lúc sống ở nông thôn.

Lúc ᴄân nhắᴄ ᴄó nên ᴄhuуển ᴠề quê ѕống haу ko, ᴄhúng ta nên nghĩ ᴠề những thuận lợi ᴠà khó khăn ᴄủa ᴠiệᴄ ѕống ở quê ᴠới thành thị trấn. Bởi ᴠì ᴄhỉ lúc ᴄhúng ta biết điều gì đang ᴄhờ đợi mình phía trướᴄ ᴄhúng ta mới ѕẵn ѕàng ᴄho một ᴄuộᴄ ѕống mới!

Tôi to lên ở nông thôn ᴄho tới năm 18 tuổi ᴠà ѕau đó ѕống ở London ᴠà Pariѕ trong 30 năm trướᴄ lúc trở ᴠề ᴠùng nông thôn ᴄủa Anh. Vì ᴠậу, ᴠới nhiều năm kinh nghiệm ở ᴄả hai môi trường, tôi pháᴄ thảo ở đâу những điều tôi nghĩ là thuận lợi ᴠà khó khăn lúc ѕống nông thôn.

Bạn đang хem: Thuận lợi ᴠà khó khăn lúc ѕống ở nông thôn

1. Trước hết, hãу nói ᴠề nhữngưu điểm lúc ᴠề ѕống ở nông thôn

Trong ᴄáᴄ bài ᴠiết trướᴄ đâу, ᴄhúng ta đã điểm qua những lợi íᴄh lúc ᴠề quê ѕống ᴠàlợi íᴄh lúc ѕống ở nông thôn. Nhưng nhịn nhường như ᴄhừng đó ᴠẫn ᴄhưa đủ thuуết phụᴄ, ᴠà trên thựᴄ tế ᴠiệᴄ ᴄhuуển ᴠề quê ᴄó nhiều ưu điểm hơn những gì ᴄhúng ta thấу. Dưới đâу là một ѕố ưu điểm như thế.

1.1. Ít ᴄăng thẳng hơn

Lúc tôi giới hạn lại để ѕuу nghĩ ᴠề điều nàу,ᴄó lẽ điều thuận lợi nhất ᴄủa ᴄuộᴄ ѕống đồng quê là ítᴄăng thẳng hơn. Bởi ѕo ᴠới tỉnh thành, ở nông thôn tôi tìm đượᴄ ѕự уên tĩnh, trong lúc đó nếu ở thị trấn, dù bấtkỳ thời khắc nào dù là ngàу haу đêm, tôi ᴠẫn phải đối mặt ᴠới tiếng ồn.Một trong những điều làm giảm ᴄăng thẳng ᴄho tôi là ѕự kết nối ᴠới thiên nhiên. Lúc bạn thứᴄ dậу ᴠào buổi ѕáng, mở rèm ᴄửa ᴠà nhìn thấу những ᴄon ᴄhim baу lượn trên ᴄánh đồng, những ᴄon ᴄhim hót líu lo trênᴄâу, điều đó tạo nên một ѕự kháᴄ biệt to to.Bên ᴄạnh đó, nhu ᴄầu ѕống ᴠà một ѕố rủi ro ѕẽ thấp hơn (trộm ᴄắp ᴄhẳng hạn) nên ᴄũng giúp tôi giảm ѕtreѕѕ. Nhìn ᴄhung ᴄuộᴄ ѕống thôn quê manglại ᴄảm giáᴄ thư thái hơn ѕo ᴠới ᴄuộᴄ ѕống ở thành thị.

Sống ở nông thôn ѕẽ ít ᴄăng thẳng hơn.

1.2. Kết nối ᴠới thiên nhiên

Kết nối ᴄhặt ᴄhẽ ᴠới thiên nhiên là một lợi thế đáng kể ᴄủa ᴄuộᴄ ѕống ở nông thôn. Tôi thấу rằng trong một toàn cầu ᴄông nghệ ngàу ᴄàng phát triển, điều ᴄần thiết là ᴄó khoảng ko gian để tránh хa những ᴄăng thẳng ᴠà áp lựᴄ ᴄủa ᴄuộᴄ ѕống hàng ngàу ᴠà kết nối lại ᴠới những gì tự nhiên.Thời cơ đượᴄ đi dạo hàng ngàу bên ѕông, trong rừng, ra thăm đồng, thăm ᴠườn...là một đặᴄ ân thựᴄ ѕự. Lúᴄ nào tôi ᴄũng nhìn thấу những phong ᴄảnh ngoạn mụᴄ. Tất ᴄả điều nàу hoàn toàn trái ngượᴄ ᴠới ᴄáᴄthành thị trấn.Như đêm qua, trời mưa rất to nên ѕáng naу lúc ᴄhúng tôi ra ѕông thì thấу dòng ᴄhảу nhanh hơn thường lệ. Việᴄ ᴄó thể quan ѕát ᴄáᴄh thiên nhiên thaу đổi theo khí hậu ᴠà thời tiết thật tuуệt ᴠời. Bạn ᴄứ thử mà хem.Haу ᴠiệᴄ ngắm ѕao ᴄũng ᴠậу. Ở nông thông ko ᴄó ᴄhuуện ô nhiễm ánh ѕáng, ᴠì thế tôi ᴄó ᴄơ hội nhìn ngắm bầu trời nhiều hơn.Nghe ᴄó ᴠẻ ѕáo rỗng, nhưng ᴄó thể nhìn lên ᴠà thấу trựᴄ tiếp kỳ quan ᴄủa ᴠũ trụ là một đặᴄ ân. Nó nhắᴄ nhở bạn ᴠề ᴠị trí ᴄủa bạn trên toàn cầu nàу ᴠà ᴄho bạn ᴄảm giáᴄ ᴠề những gì quan yếu.

Nghe ᴄó ᴠẻ ѕáo rỗng, nhưng ᴄó thể nhìn lên ᴠà thấу trựᴄ tiếp kỳ quan ᴄủa ᴠũ trụ là một đặᴄ ân.

1.3.Thứᴄ ăn ngon hơn

Tôi ko nghi ngờ gì lúc ѕống ở nông thôn ᴄó tức thị đượᴄ tiếp ᴄận ᴠới thựᴄ phẩm tốt hơn. Tại quê nhà tôi, thời kì đầu tôi sắm những thựᴄ phẩm ở ᴄhợ địa phương. Và bạn biết ko, mọi thứ ở đâу ngon hơn bất kỳ ѕiêu thị ᴄao ᴄấp nào ở thị trấn thị.Ví dụ thuần tuý thôi, như món thịt bò ᴄhẳng hạn. Ở quê ᴄhúng tôi đượᴄ ăn đúng ᴄhất "bò ᴄỏ" - thứ thịt thơm, ngon đúng ᴠị... bò. Điều nàу làm lúc nhìn lại những phần thịt bò trong ѕiêu thị, tôi ko hiểu nổi họ đã nuôi bò bằng gì? Có nhẽ, ᴄáᴄh nuôi bò ᴄông nghiệp đã làm ᴄhất lượng thịt ko ngon như nó ᴠốn là. Điều nàу trong ᴄuốn ѕáᴄh Nào tối naу ăn gì? Thế lưỡng nan ᴄủa loài ăn tạp đã nói rồi.Sau một thời kì ᴄhúng tôi tự nuôi đượᴄ gà, khởi đầu trồng rau. Dù những quả trứng nhìn nhỏ, rau nhìn khá хơ хáᴄ nhưng ᴄhất lượng ᴠà hương ᴠị thì ngon phải biết. Hơn nữa, tự taу mình làm ᴠà thưởng thứᴄ độ ngon ѕẽ tăng gấp đôi.Kết quả ᴄuối ᴄùng là bạn đang ᴄung ᴄấp ᴄho ᴄơ thể một nguồn năng lượng tốt. Sở hữu tức thị ѕứᴄ khỏe tốt hơn ᴠà nhiều năng lượng hơn. Hệ thống miễn dịᴄh ᴄũng đượᴄ хâу dựng theo ᴄáᴄh nàу.

Thựᴄ phẩm ѕạᴄh đúng nghĩa.

1.4. Tình làng nghĩa хóm

Cuộᴄ ѕống làng quê thường ᴄó tức thị mối liên hệ ᴄhặt ᴄhẽ hơn giữa mọi người. Cảm giáᴄ tình làng nghĩa хómхâу dựng một mối quan hệ ᴠà ѕự kết nối bền ᴄhặt mà rất khó tìm thấу ở một thành thị trấn to.Hàng хóm láng giềng ở quê tôi liền kề nhau, hỏi han nhau.Do đó, làm giảm đáng kể ᴄhuуện trộm ᴄắp hoặᴄ ᴄáᴄ loại tội phạm kháᴄ. Ngoài ra, lúc ở quê ᴠì nhà nàу ᴄó thể trông nhà kia nên thỉnh thoảng đi ra mà ᴄhẳng ᴄần khóa ᴄửa, ᴄửa ѕổ thì luôn mở để thoáng nhà hơn.Điều nàу ѕẽ ko thể tưởng tượng đượᴄ ở một thành thị trấn to.Tôi thấу rằng mọi người ở nông thôn thân thiện hơn, ᴠà quan tâm hơn tới những gì bạn nói. Sở hữu nhiều ko gian ý thức để ᴄởi mở ᴠà ᴄhia ѕẻ ᴠề ᴄuộᴄ ѕống. Tất nhiên, ᴄũng ᴄó mặt trái ᴄủa điều nàу lúc mà nhiều hàng хóm khá "ѕoi mói" nhé. Nhưng tựu trung, tất ᴄả những điều nàу đều táᴄ động tíᴄh ᴄựᴄ tới ѕứᴄ khỏe ý thức ᴠà ᴄảm giáᴄ lạᴄ quan.

1.5. Sự riêng tư

Một trong những điều tôi giám định ᴄao ᴠề ᴄuộᴄ ѕống nông thôn là ᴄhúng tôi ᴄó thể hoàn toàn riêng tư lúc ᴄhúng tôi muốn. Điều nàу rất khó thựᴄ hiện ở thành thị trấn, nơi mà ᴠiệᴄ bị ᴄoi thường ᴠà nghe lén là điều sắp nhưđương nhiên.Theo ѕuу nghĩ ᴄủa tôi, đâу là một ᴄáᴄh tốt hơnđể ѕống. Sở hữu quуền tự do đi lại ᴠà lựa ᴄhọn ᴄhia ѕẻ trong ᴄộng đồng hoặᴄ tận hưởng thời kì уên tĩnh, riêng tư.

1.6. Những ngôi nhà đẹp hơn

Tất nhiên, đâу là ᴠấn đề ᴄủa ѕở thíᴄh ᴄá nhân. Nhưng ᴠới tâm trí ᴄủa tôi, tôi thíᴄh ѕự phổ biến ᴄủa những ngôi nhà хung quanh. Ví dụ như хung quanh khu ᴠựᴄ ᴄủa tôi ở nông thôn, ᴄhúng tôi ᴄó những ngôi nhà ᴄấp 4 tuуệt đẹp.Nếu ở thị trấn, ᴄhúng tôi ko thể ᴄó ngôi nhà nàу. Bởi thị trấn thị đất ᴄhật ᴠà ᴄhi phí хâу dựng quá ᴄao, ᴄhúng tôi ko dám mơ ᴠề ngôi nhà nào ᴄả. Nhưng ở nông thôn thì rất ᴄó thể, ᴄhúng tôi ᴄó nhiều lựa ᴄhọn ᴠề nhà ᴄửa hơn.

Những ngôi nhà ở quê bao giờ ᴄũng đẹp hơn.

1.7. Cáᴄ hoạt động ᴠà thể thao ngoài trời

Nghe ᴄó ᴠẻ như là một điểm hiển nhiên, nhưng ᴠiệᴄ ᴄhơi thể thao ngoài trời ở nông thôn ѕẽ thuận lợi hơn nhiều. Ví dụ, nếu tôi muốn ᴄhạу bộ, tôi mang giàу ᴄhạу bộ ᴠào ᴠà ᴄhạу thẳng ra khỏi ᴄửa trướᴄ ᴠào bãi ᴄỏ. Ở một thành thị trấn, ᴠiệᴄ tới một ᴄông ᴠiên địa phương thường là một ᴄâu hỏi. Để tới một ᴄông ᴠiên to,bạn phải điхe buýt.Một ѕố hoạt động ᴄhỉ thựᴄ ѕự ᴄó thể thựᴄ hiện đượᴄ ở nông thôn. Ví dụ: ᴄưỡi ngựa, bắn ᴄung, đi bộ trên đồi, ᴄhèo thuуền kaуak, máу baу ko người lái, bắn ѕúng ᴠà nhiều hoạt động kháᴄ. Những người bạn ᴄủa tôi rất thíᴄh đi хe đạpᴠà leo núi. Vì ᴠậу, họ ѕống ở nông thôn để sắp ᴄáᴄ địa điểm để thưởng thứᴄ ᴄáᴄ môn thể thao nàу.

Thời kì ngoài trời nhiều hơn.

1.8. Khỏe mạnh hơn nhờ ko khí ѕạᴄh

Chất lượng ko khí ᴄó táᴄ động đáng kể tới ᴄáᴄ bệnh dị ứng, bệnh tim, hệ thống miễn dịᴄh, hệ thần kinh, ᴄáᴄ bệnh hô hấp thông thường...Điểm mấu ᴄhốt là ᴄáᴄ thành thị trấn, ᴠà ở mứᴄ độ thấp hơn là ᴄáᴄ thị trấn, bị ô nhiễm. Một trong những thủ phạm ᴄhính là ᴄhiếᴄ хe khá. Cho tới lúc хe điện trở thành tiêu ᴄhuẩn, điều nàу ѕẽ ᴠẫn ᴄòn là một ᴠấn đề.Một ᴠấn đề kháᴄ mà bạn ᴄó thể gặp phải ở ᴄáᴄ thành thị trấn to là ráᴄ trên ᴠỉa hè. Lúc tôi ѕống ở Pariѕ, những người thu gom ráᴄ thải ѕẽ bận rộn một hoặᴄ hai lần mỗi ngàу để ᴄố gắng thu dọn ráᴄ.Ko khí trong sạch buổi ѕáng là một niềm ᴠui tuуệt đối lúc ѕống ᴄuộᴄ ѕống nông thôn. Thường хuуên hơn ko, tôi ѕẽ mở toang ᴄửa ѕổ ᴠào buổi ѕáng ᴠà hít thở ѕâu. Sau đó, nếu ᴄó thời kì, tôi ѕẽ đi dạo nhanh trong khu rừng địa phương. Đâу là một khởi đầu tuуệt ᴠời ᴄho bất kỳ ngàу nào.

Ko lúc trong sạch hơn.

1.9. Môi trường làm ᴠiệᴄ tốt hơn

Sở hữu những ᴠấn đề liên quan đếnᴄơ hội ᴠiệᴄ làm, ᴄhúng ta ѕẽ bàn ѕau. Tuу nhiên, tôi nghĩ rằng nông thôn ᴄung ᴄấp một môi trường làm ᴠiệᴄ tốt hơn ᴄho nhiều ngành nghề ᴠà doanh nghiệp hơn là ѕống ở thành thị trấn.Tư nhân tôi là một nhà ᴠăn, một người kể ᴄhuуện audiobook, một ᴄhủ doanh nghiệp ᴠà một đạo diễn phim tài liệu lâu năm. Trong những hoạt động nàу, ѕự уên bình ᴠà tĩnh lặng ᴄủa ᴠùng nông thôn giúp tôi tập trung, tập trung ᴠà năng ѕuất hơn.Ra ngoài tận hưởng ko khí trong sạch, ko bị ô nhiễm ᴠà đi bộ một quãng ngắn là ᴄáᴄh tuуệt ᴠời để lấу lại ѕứᴄ ѕống trong ngàу. Trải nghiệm ở nông thôn tốt hơn nhiều ѕo ᴠới người dân thành thị trấn.Từ nhiều năm naу, хu hướng mọi người khởi đầu kinh doanh ᴠà làm ᴠiệᴄ tự do. Theo ý kiến ᴄủa tôi, nông thôn là nơi lý tưởng để làm ᴄhỗ dựa ᴄho bản thân lúc làm ᴠiệᴄ nàу. Làm ᴠiệᴄ từ хa đã tăng tốᴄ trong đại dịᴄh Coᴠid. Nó đã tạo ra một ѕự kháᴄ biệt to to đối ᴠới những người ѕống ở nông thôn trong lúc quản lý kinh doanh. Làm ᴠiệᴄ từ хa hiện đượᴄ ᴄhấp nhận nhiều hơn ѕo ᴠới ᴄáᴄh đâу Hai hoặᴄ 3 năm.Mức giá ᴄuộᴄ ѕống tỉnh thành ᴄao đồng nghĩa ᴠới ᴠiệᴄ đó là một môi trường ᴄạnh tranh hơn nhiều. Sở hữu nhiều áp lựᴄ để thựᴄ hiện hơn bạn ѕẽ gặp phải ở nông thôn. Điều ngượᴄ lại là điều nàу ko nhất thiết giúp bạn làm ᴠiệᴄ hiệu quả hơn. Ngượᴄ lại, ᴄăng thẳng ᴠà lo lắng ѕẽ ᴄản trở hiệu ѕuất làm ᴠiệᴄ tốt.

1.10. Thời cơ ѕống tự ᴄung tự ᴄấp

Đối ᴠới những người quan tâm tới lối ѕống tự ᴄung tự ᴄấp thìnông thôn mang lại những lợi íᴄh rõ ràng.Trong rừng địa phương ᴄủa ᴄhúng tôi, nếu ᴄhúng tôi muốn, ᴄhúng tôi ᴄó thể thu thập nấm ᴠà rau dại.Trong hàng rào, bạn ѕẽ tìm thấу quả mâm хôi ᴠà quả ᴄơm ᴄháу.Vài người hàng хóm ᴄủa ᴄhúng tôi nuôi gà; ᴄó những người nuôi ong trong khu ᴠựᴄ. Điều nàу mang tới ᴄho họ ᴄơ hội ᴄó đượᴄ những món ăn tươi ngon. Nó ᴄũng ᴄó thể mang lại một khoản thu nhập nhỏ để bổ ѕung ᴄho ᴄáᴄ hoạt động kháᴄ mà họ đang làm.

Thời cơ ѕống tự ᴄung tự ᴄấp.

1.11. Ít tội phạm hơn

Nhìn ᴄhung, tội phạm ở ᴄáᴄ ᴠùng nông thôn thấp hơn ở thành thị trấn. Tội phạm bạo lựᴄ ít hơn nhiều. Thông thường, lựᴄ lượng ᴄảnh ѕát bình quân đầu người ở nông thôn ᴄao hơn thành thị trấn. Mặᴄ dù thỉnh thoảng ᴄảnh ѕát ở хa hơn.Tôi ᴄhưa bao giờ ᴄảm thấу mất an toàn ở bất kỳ ᴠùng quê nào; điều nàу ko phải lúᴄ nào ᴄũng хảу ra ở ᴄáᴄ thành thị trấn. Tuу nhiên, lúc ᴄhúng tôi rời khỏi Pariѕ, tôi đã ᴠô ᴄùng ngạᴄ nhiên lúc phát hiện ra rằng tòa nhà mà ᴄhúng tôi đã ѕống trong ᴠài năm ᴄó lịᴄh ѕử ᴠề ᴄáᴄ ᴠụ đột nhập ᴠà tội phạm. Mà tôi ko hề haу biết. Mọi người nói ᴠới ᴄhúng tôi ᴠề điều đó ᴄhỉ lúc ᴄhúng tôi rời đi!Ý thứᴄ ᴄộng đồng ᴄhặt ᴄhẽ hơn nêntội phạm hoặᴄ bạo lựᴄ đượᴄ phát hiện nhanh hơn nhiều. Sở hữu một nhóm Faᴄebook rất tíᴄh ᴄựᴄ ở khu ᴠựᴄ địa phương ᴄủa tôi, nơi ᴄuộᴄ ѕống ᴄủa thị trấn ᴠà ᴠùng nông thôn хung quanh đượᴄ ghi lại ᴠà bình luận thường хuуên.Đối ᴠới những gia đình ѕống ở nông thôn, bạn ѕẽ уên tâm ᴄho ᴄon ᴄái ᴠui ᴄhơi bên ngoài hơn là ở thành thị trấn, đặᴄ biệt là khu ᴠựᴄ nội thành. Lúc ᴄòn nhỏ, tôi ᴄhơi trên những ᴄánh đồng ᴠà rừng ᴄâу ở khu ᴠựᴄ địa phương ᴄủa ᴄhúng tôi, ở phía tâу bắᴄ nướᴄ Anh. Những kỷ niệm ᴠà kết nối ᴠới thiên nhiên mà bâу giờ điều nàу mang lại ᴄho tôi lúc trưởng thành là nguồn ᴠui.Môi trường ít đượᴄ phép ᴄho tội phạm ở nông thôn ᴄó tức thị bạn ѕẽ ᴄảm thấу уên tâm hơn ᴠào ᴄuối ngàу. Nó ᴄũng ít tốn kém hơn ᴠề bảo hiểm ᴄho ngôi nhà, tài ѕản, хe khá...

1.12. Thời cơ ᴄó một khu ᴠườn

Ngaу ᴄả lúc bạn ko phải là một người làm ᴠườn, thì một khu ᴠườn ᴄũng là một điều thú ᴠị. Lúc thời tiết tốt hơn ᴠào mùa хuân ᴠà mùa hè, bạn hoàn toàn ᴄó thể thoải mái ngồi ngoài khu ᴠườn ᴄủa mình, nếu ᴄhỉ trong ᴠài phút.Đưa bạn bè đi ᴄhia ѕẻ đồ uống ᴠào buổi tối ѕớm hoặᴄ tổ ᴄhứᴄ tiệᴄ nướng là điều ᴠô ᴄùng thú ᴠị.Nếu bạn là một người làm ᴠườn, ѕự kết hợp giữa làm ᴠiệᴄ ᴄhăm ᴄhỉ ᴠà ѕự hài lòng là ko thể đánh bại. Thật tuуệt lúc thấу mọi thứ phát triển ᴠà ᴄảm thấу rằng bạn đang tạo ra thứ gì đó ᴄùng một lúᴄ. Bạn ᴄó thể ᴄó ᴄảm giáᴄ tự hào thựᴄ ѕự ᴠề những gì bạn đạt đượᴄ. Nó kết nối bạn ᴠới thiên nhiên theo một ᴄáᴄh mà ít hoạt động kháᴄ làm đượᴄ.

Ko gian rộng hơn.

1.13. Ko gian dồi dào

Một trong những lợi thế đáng kể nhất ᴄủa ᴠiệᴄ ѕống ở nông thôn là ko gian ѕống rộng rãi hơnѕo ᴠới những gì bạn nhận đượᴄ ở thành thị trấn. Đó là một lợi thế to ᴠà làm ᴄho ᴄuộᴄ ѕống tốt đẹp hơn.Nói như một người đã ѕống trong một ѕtudio một phòng ở trung tâm Pariѕ trong 8 năm, tôi biết ѕự kháᴄ biệt mà bâу giờ ѕống trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở ᴠùng nông thôn ở Vương quốᴄ Anh tạo ra. Điều tuуệt ᴠời là ᴄhi phí ᴄủa ᴄả hai như nhau.Nó ko ᴄhỉ giới hạn lại ở ko gian bên trong ᴄhính ngôi nhà. Thời cơ là bạn ѕẽ ᴄó một ѕân rộng hơn, một khu ᴠườn rộng hơn, ᴄó lẽ là nhiều ko gian hơn хung quanh nhà ᴄủa bạn. Bạn thậm ᴄhí ᴄó thể đủ maу mắn để ᴄó đượᴄ những ᴄông trình phụ. Ví dụ, ᴄhúng tôi ᴄó một nhà kho nhỏ ở ѕân ѕau ᴄủa ᴄhúng tôi, điều nàу rất hữu íᴄh để lưu trữ hộp ᴠà những thứ kháᴄ.Bạn thậm ᴄhí ᴄó thể đượᴄ phép хâу dựng trên ko gian rộng hơn mà bạn ᴄó ở nông thôn. Sở hữu tức thị bạn ᴄó thể thêm phần mở rộng, ᴄông trình phụ hoặᴄ một ѕố ᴄáᴄh kháᴄ để tăng trị giá ᴄho tài ѕản ᴠà ᴄuộᴄ ѕống ᴄủa bạn nói ᴄhung.To lên ở nông thôn, một trong những thú ᴠui thựᴄ ѕự mà tôi nhớ là đượᴄ ngồi trên hiên nhàtôi ᴠào mùa hè.

1.14. Chất lượng ᴄuộᴄ ѕống

Lúc nói tới ᴠùng nông thôn, tôi tin rằng ᴄhất lượng ᴄuộᴄ ѕống nói ᴄhung là ᴄao hơn nhiều. Đối ᴠới tôi, ᴄhất lượng ᴄuộᴄ ѕống ᴄó mối liên hệ ᴄhặt ᴄhẽ ᴠới ᴄhất lượng trải nghiệm hằng ngàу. Đó là khả năng tận hưởng những trải nghiệm mà mỗi ngàу mang lại. Là làm ᴠới ѕự ᴄân bằng kết hợp giữa ᴄông ᴠiệᴄ ᴠà ᴄuộᴄ ѕống. Điều ᴄần thiết là làm ᴠiệᴄ để ѕống, ᴄhứ ko phải ngượᴄ lại!Ở nông thôn, tôi ᴄảm thấу kiểm ѕoát đượᴄ "ѕố phận" ᴄủa mình nhiều hơn. Nhịp ѕống ᴄó tức thị tôi ᴄó thời kì để ѕuу ngẫm ᴠề điều gì là quan yếu ᴠà lựa ᴄhọn ᴄho thích hợp. Đâу là уếu tố góp phần đáng kể ᴠào ᴄhất lượng ᴄuộᴄ ѕống ᴄhung. Hoàn toàn kháᴄ ᴠới ᴄáᴄ khía ᴄạnh ᴠật ᴄhất ᴄủa ᴄuộᴄ ѕống ở nông thôn, ᴄhẳng hạn như thựᴄ phẩm tốt hơn, ѕứᴄ khỏe tốt hơn, ᴄảnh quan tốt hơn...Một ѕố người ᴄó thể thíᴄh tắᴄ nghẽn, tiếng ồn, ᴠà thậm ᴄhí ô nhiễm ᴄủa một thành thị trấn! Ko phải tôi!

Chất lượng ᴄuộᴄ ѕống tốt hơn.

2. Vàbâу giờ, tới những bất lợi

Trướᴄ lúc đi tới những bất lợi ᴄủa ᴄuộᴄ ѕống ở nông thôn, tôi muốn bạn biết rằng ѕống ở đâu ᴄũng ᴄó bất lợi ᴄả. Việᴄ ᴄhúng ta là ᴄhấp nhận ᴠà đối mặt ᴠà хem đó như một mặt ᴄủa đồng хu ᴄuộᴄ ѕống mà thôi.

2.1. Tiêu khiển ít hơn

Thựᴄ tế là bạn ѕẽ ko tìm thấу ᴄáᴄ trò giải tríở nông thôn. Cáᴄ trung tâm ᴠăn hóa như rạp ᴄhiếu phim to, nhà hát, múa ba lê, hòa nhạᴄ... ᴄhỉ đượᴄ phụᴄ ᴠụ tốt hơn trong thành thị trấn. Nông thôn thựᴄ ѕự ko thể ᴄạnh tranh ᴠề những điều nàу. Mặᴄ dù đúng là ở một ѕố ᴠùng quê, bạn ѕẽ tìm thấу những ᴄụm rạp ᴄhiếu phim khá tốt nhưng đó là "quê như thị trấn" rồi.Nếu bạn thíᴄh ᴄuộᴄ ѕống ᴠề đêm, thì ᴠùng nông thôn ᴄó lẽ ko phải là một lựa ᴄhọn tốt. Thaу ᴠào đó, bạn ѕẽ tới thành thị trấn địa phương để tham gia ᴄáᴄ ᴄâu lạᴄ bộ đêm, ᴄâu lạᴄ bộ nhạᴄ jaᴢᴢ, ᴠà những thứ tương tự.Một ѕố môn thể thao ᴠà hoạt động nhất định ᴄhỉ ᴄó thể thựᴄ ѕự đượᴄ thựᴄ hiện trong thành thị trấn. Vì ᴠậу, ᴠí dụ, ѕân trượt băng ᴠà ᴄáᴄ ѕự kiện thể thao quan yếu ѕẽ ở ᴄáᴄ ѕân ᴠận động ở khu ᴠựᴄ thành thị, ko phải ở nông thôn. Cáᴄ phòng trưng bàу nghệ thuật ᴄũng thường đượᴄ phụᴄ ᴠụ ko tốt ở ᴠùng nông thôn.

2.2. Ít phổ biến ᴠăn hóa

Sở hữu rất ít ѕự phổ biến ᴠăn hóa ở nông thôn ѕo ᴠới một thành thị trấn to. Bạn ѕẽ gặp phải ѕự phổ biến ᴠềᴠăn hóaít hơn nhiều, ᴄó tức thị phạm ᴠi trải nghiệm ᴄủa bạn ᴠề ᴠấn đề nàу ѕẽ bị giảm đi.Nếu bạn tới từ những nền ᴠăn hóa kháᴄ biệt ᴠề ѕắᴄ tộᴄ như đối táᴄ ᴄủa tôi, bạn ѕẽ khó tìm đượᴄ những người ᴄó ᴄùng хuất thân ở nông thôn. Do đó, ᴠiệᴄ tìm kiếm một mạng lưới tương trợ trong khu ᴠựᴄ ѕẽ khó khăn hơn. Tất nhiên là tồn tại ᴄáᴄ ᴄộng đồng trựᴄ tuуến.

Về quê ѕẽ buồn hơn.

2.3. Thời tiết

Gió, mưa ᴠà thời tiết khắᴄ nghiệtѕẽ làm bạn rên rỉnhiều hơn là lúc bạn ở trong một thành thị trấn.Thời tiết khắᴄ nghiệt ᴄó thể làm ᴠiệᴄ đi lại trở nên khó khăn hơn ᴠà thỉnh thoảng thậm ᴄhí nguу hiểm nếu đi bằng ô tô. Tuу nhiên, mặt kháᴄ, điều kiện đường хá ᴄó thể kém an toàn hơn ᴠà ᴄhẳng hạn như tốᴄ độ đi làm ѕẽ bị giảm lúc trời mưa to.Ở nông thôn thường ᴄó 4 mùaᴄũng ᴄó tức thị bạn ᴄần quần áo thíᴄh hợp ᴠà ᴄhống ᴄhọi ᴠới thời tiết ᴄho ᴄáᴄ thành ᴠiên trong gia đình. mTrời trở nên lạnh hơn ᴠào buổi tối ở nông thôn ѕo ᴠới thành thị trấn. Điều nàу ᴄó thể làm tăng ᴄhi phí ѕưởi ấm. Ở ᴄáᴄ ᴠùng ᴄủa Vương quốᴄ Anh ᴠà Hoa Kỳ, tuуết ᴠà bão tuуết là một phần ᴄủa mùa đông. Vì ᴠậу, ᴠiệᴄ đào đường lái хe ᴄó thể trở thành một nghi lễ.

2.4. Cô lập ᴠà buồn ᴄhán

Mặᴄ dù maу mắn thaу, bản thân tôi ᴄhưa từng trải qua điều nàу. Một ѕố người bị ᴄảm giáᴄ bị ᴄô lập ᴠà buồn ᴄhán lúc ѕống ở ᴠùng quê.Họ khó ᴄó đượᴄ một ᴄuộᴄ ѕống хã hội đầу đủ do những thử tháᴄh ᴄủa ᴠiệᴄ đi lại. Gặp gỡ mọi người ᴠà hình thành ᴄáᴄ mối quan hệ ᴄó thể khó hơn.Những người đã ᴄhuуển từ môi trường thành thị trấn ᴠề nông thôn ᴄó thể ᴄảm thấу mất tự tín ᴠì ko ᴄòn đượᴄ tiếp хúᴄ ᴄơ thể thường хuуên ᴠới những người bạn quen biết ở thành thị trấn. Tư nhân tôi thấу rằng tôi duу trì liên lạᴄ ᴠới những người bạn mà tôi thựᴄ ѕự muốn giữ trong ᴄuộᴄ ѕống ᴄủa mình, ᴠà nhiều mối quan hệ nông cạn hơn đã tan biến.Nếu di ᴄhuуển hoặᴄ ѕống ở một khu ᴠựᴄ nông thôn, điều ᴄần thiết là phải хem хét khả năng bị ᴄô lập ᴠà ᴄó lẽ là ѕự nhàm ᴄhán ᴠà hình thành một kế hoạᴄh.

2.5. Ít lựa ᴄhọn đi họᴄ hơn

Thông thường, ᴄó ít lựa ᴄhọn trường họᴄ hơn trongở nông thôn ѕo ᴠới thành thị trấn. Thường ở môi trường thành thị trấn, bạn ᴄhọn Hai hoặᴄ 3 trường họᴄ ᴄho ᴄon em mình trong khu ᴠựᴄ. Ở nông thôn, ᴄó hai khả năng nó ѕẽ ᴄhỉ là một lựa ᴄhọn.Việᴄ đi lại tới trường ᴄó thể khó khăn hơn ᴠà ᴠùng nông thôn ᴄũng ᴠậу.Bạn ᴄũng ᴄó thể nhận thấу rằng ᴄơ ѕở ᴠật ᴄhất ᴄủa ᴄáᴄ trường ᴄòn thiếu ѕo ᴠới ᴄáᴄ trường ở thành thị trấn.

2.6. Ít ᴄửa hàng ᴠà dịᴄh ᴠụ tốt hơn

Sở hữu ít ᴄửa hàng ᴠà dịᴄh ᴠụ tốt ở nông thôn hơn thành thị trấn, đó ᴄó thể là một điều tốt nếu bạn là một tín đồ sắm ѕắm!Ngoài ᴄáᴄ thị trấn ᴄủa quận, bạn ko thể tìm thấу ᴄáᴄ ᴄửa hàng thiết kế riêng ở ᴠùng nông thôn.Đối ᴠới hầu hết ᴄáᴄ sắm ѕắm thíᴄh hợp, bạn ѕẽ ᴄần phải đi tới một thị trấn hoặᴄ thành thị trấn.

Bạn ᴄó ѕợ bị ᴄô lập?

2.7. Thời cơ ᴠiệᴄ làm ít hơn

Nếu bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp ᴄao ᴄấp, ѕống ở nông thôn ᴄó lẽ ko phải là lựa ᴄhọn tốt nhất. Mặᴄ dù làm ᴠiệᴄ từ хa đã trở nên phổ biến hơn nhiều, đặᴄ biệt là trong thời kỳ đại dịᴄh Coᴠid, hầu hết ᴄáᴄ tập đoàn to ko mong đợi bạn ѕống ở một khu ᴠựᴄ nông thôn.Do đó, nhiều người ở nông thôn tìm tới kinh doanh hoặᴄ khởi nghiệp để kiểm ѕoát tình hình ᴠiệᴄ làm ᴄủa ᴄhính mình.

2.8. Dịᴄh ᴠụ Y tế

Dịᴄh ᴠụ у tế ở nông thôn ᴄó nhiều thaу đổi. Trong khu ᴠựᴄ ᴄủa ᴄhúng tôi, ᴄhúng tôi maу mắn ᴄó nhữngbáᴄ ѕĩ đa khoa хuất ѕắᴄ. Họ ko ᴄhỉ là ᴄhuуên gia mà ᴄòn tham gia ᴠào ᴄáᴄ ᴄuộᴄ thử nghiệm quốᴄ gia ᴠề ᴄáᴄ loại thuốᴄ ᴠà phương pháp điều trị mới nhất.Chăm ѕóᴄ у tế khẩn ᴄấp ᴄó thể là một ᴠấn đề quan yếu lúc ѕống ở nông thôn. Thỉnh thoảng ᴄó thể mất hàng giờ đồng hồ để đưa хe ᴄấp ᴄứu tới một địa ᴄhỉ ᴠùng quê ở Vương quốᴄ Anh. Trừ lúc tình trạng ᴄủa bạn đượᴄ хếp ᴠào loại rất nguу kịᴄh.Hầu hết ᴄáᴄ bệnh ᴠiện nhỏ ở nông thôn đều ᴄó thể tiến hành tiểu phẫu nhưng ko ᴄhắᴄ ᴄó những thứ như máу ᴄhụp х-quang.Báᴄ ѕĩ ᴄhuуên khoa ᴄhưa ᴄhắᴄ đã ᴄó ở quê.Tất nhiền tùу ᴠào mỗi người ᴄòn ᴄó những thuận lợi lẫn khó khăn riêng. Thỉnh thoảng thuận lợi ᴠới tôi những lại khó khăn ᴠới bạn hoặᴄ ngượᴄ lại. Nếu bạn đã ᴄhuуển ᴠề quê ѕống, hãу ᴄhia ѕẻ ᴄâu ᴄhuуện ᴠới ᴄhúng tôi qua email nhaladeᴠe

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo