Bảng chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh đẩy đủ chi tiết nhất

Bảng chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh đẩy đủ chi tiết nhất

Đối với những người đang học tiếng Anh chắc hẳn đều nghe qua về từ loại chuyển đổi. Đây là một trong những nội dung quan yếu của ngữ pháp tiếng Anh lúc bạn học loại tiếng nói này.

Vậy cách chuyển đổi từ loại trong Tưtiếng Anh là gì và những điều cần biết xung quanh vấn đề này ra sao? Cùng Unia tìm hiểu bảng chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh qua bài viết sau để tìm hiểu câu trả lời nhé.

Chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh là gì?

Nói một cách đơn thuần, chuyển đổi từ loại tiếng Anh sở hữu tức thị chuyển đổi từ từ loại này sang từ loại khác. Được thể hiện bằng một số quy tắc chuyển đổi nhất định.

Nếu như ở trong tiếng Việt, danh từ – động từ – tính từ là những từ hoàn toàn khác biệt. Hay thậm chí sở hữu những lúc danh từ cũng chính là tính từ và là động từ.

Chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh là gì?

Thực tế trong tiếng Anh cũng sở hữu những trường hợp một từ mang nhiều ý nghĩa từ loại tùy từng văn cảnh câu văn. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nhắc tới việc chuyển đổi từ theo những quy tắc nhất định.

Với mấy loại từ loại trong tiếng Anh?

Với 8 từ loại trong tiếng Anh:

Với mấy loại từ loại trong tiếng Anh
 • Từ loại danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, vật dụng, sự việc hay nơi chốn. Ví dụ: teacher, desk, sweetness, city.
 • Từ loại đại từ (Pronouns): Là từ sử dụng thay cho danh từ để ko phải sử dụng lại danh từ đấy nhiều lần. Ví dụ: I, you, them, who, that, himself, someone.
 • Từ loại tính từ (Adjectives): Là từ cung ứng tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chuẩn xác và đầy đủ hơn. Ví dụ: a dirty hand, a new dress, the car is new.
 • Từ loại động từ (Verbs): Là từ diễn tả một hành động, một tình trạng hay một xúc cảm. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì. Ví dụ: play, cut, go The boy played football. He is hungry. The cake was cut.
 • Từ loại trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho những từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chuẩn xác hơn. Ví dụ: He ran quickly.
 • Từ loại giới từ (Prepositions): Là từ thường sử dụng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa những từ này với những từ khác, thường là nhằm diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời kì hay vị trí. Ví dụ: It went by air mail. The desk was near the window.

Một số loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh:

 • Giới từ chỉ thời kì: at; on (đi với ngày); in (đi với tháng, năm, mùa, thế kỉ); before, after, during.
 • Giới từ chỉ nơi chốn: at, in, on, above, over.
 • Giới từ chỉ dịch chuyển: to, into, onto, from, across, round, around, about.
 • Giới từ chỉ thể cách: without, with, instead of, according to, in spite of.
 • Giới từ chỉ mục đích: so as to, for, to, in order to.
 • Giới từ chỉ nguyên nhân: through, by means of, owing to, thanks to, because of.
 • Từ loại liên từ (Conjunctions): Là từ nối những từ (words), ngữ (phrases) hay câu (sentences) lại với nhau. Ví dụ: Peter and Bill are students. He worked hard because he wanted to succeed.
 • Từ loại thán từ (Interjections): Là từ diễn tả tình cảm hay xúc cảm đột ngột, ko ngờ. Những từ loại này ko can thiệp vào cú pháp của câu. Ví dụ: dear, hey, oh.

Tín hiệu nhận diện những từ loại trong tiếng Anh

Tín hiệu nhận diện những từ loại trong tiếng Anh

1. Danh từ (Noun)

Vị trí

The +(adj) N …of + (adj) N…
 • Sau To be: I am a student.
 • Sau tính từ: Nice school…
 • Đầu câu làm chủ ngữ
 • Sau: A/an, the, this, that, these, those…
 • Sau tính từ sở hữu: My, your, his, her, their…
 • Sau: Many, a lot of/ lots of, plenty of…

Tín hiệu nhận diện

Thường sở hữu hậu tố là:

 • Tion: Nation, education, instruction,…
 • Sion: Question, television, impression, passion,…
 • Ment: Pavement, movement, environment,….
 • Ce: Difference, independence, peace,…
 • Ness: Kindness, friendliness,…
 • Y: Beauty, democracy (nền dân chủ), army,…
 • Er/or: Động từ+ er/ or thành danh từ chỉ người: Worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

Chú ý một số tính từ sở hữu chung danh từ:

 • Heavy, light: Weight
 • Wide, narrow: Width
 • Deep, shallow: Depth
 • Long, short: Length
 • Old: Age
 • Tall, high: Height
 • Big, small: Size

2. Động từ (Verb)

Vị trí

 • Thường xếp sau chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
 • Với thể xếp sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.

3. Tính từ (adjective)

Vị trí

 • Trước danh từ: Beautiful girl, lovely house…
 • Sau tobe: I am fat, She is intelligent, You are friendly…
 • Sau động từ chỉ xúc cảm: Feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
 • Sau những từ: Something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)
 • Sau keep/ make+ (o)+ adj…: Let’s keep our school clean.

Tín hiệu nhận diện

Thường sở hữu hậu tố (đuôi) là:

 • Al: National, cultural…
 • Ful: Beautiful, careful, useful,peaceful…
 • Ive: Active, attractive ,impressive……..
 • Able: Comfortable, miserable…
 • Ous: Dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • Cult: Difficult…
 • Ish: Selfish, childish…
 • Ed: Bored, interested, excited…
 • Y: Danh từ+ Y thành tính từ: Daily, monthly, friendly, healthy…

4.Trạng từ(Adverb)

Vị trí

 • Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner): adj + ’ly’ adv
 • Xếp sau động từ thường: S-V-A
 • Sau tân ngữ: S-V-O-A

Thỉnh thoảng ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ. Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.

Cách chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh

Cách chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh

1. Cách thành lập danh từ

Những phương thức cấu tạo danh từ trong tiếng Anh.

Động từ + ar/ er/ or để chỉ người hoặc nghề nghiệp.

Ex:

 • Beggar: Kẻ ăn xin.
 • Liar: Kẻ nói láo.
 • Teacher: Thầy giáo.
 • Driver: Tài xế.
 • Visitor: Người viếng thăm.
 • Actor: Nam diễn viên,…
V + ing/ ion/ ment tạo thành danh từ. V-ing là danh động từ và được xem là danh từ. 

Ex: Action, invention, conclusion, development, investment, ….

N/ adj + dom tạo thành một danh từ khác. 

Ex: Freedom, wisdom, kingdom – Triều đại,….

N/ adj + hood

Ex: Childhood, brotherhood, neighbourhood,…

N/ adj + ism: Chủ nghĩa gì.... 

Ex:

 • Patriotism – Chủ nghĩa yêu nước.
 • Colonialism – Chủ nghĩa đế quốc.
Adj + ness/ ty/ ity

Ex: Happiness, laziness, illness, loyalty, possibility,….

V + ant

Ex: assistant, accountant,…

Chuyển đổi tính từ sang danh từ.

Động từ sở hữu thể sửa lại thành danh từ.

Article post on: nongdanmo.com

2. Cách thành lập tính từ

Những phương thức cấu tạo tính từ trong tiếng Anh

 • “V + able/ ible”. Ex: Eatable, noticeable, accessible, …
 • “N + able/ ible”. Ex: Sensible, honourable,…
 • “N + al”. Ex: Center -> Central, Nation -> National, Industry -> Industrial,…
 • “N + ish”. Ex: Childish, foolish,…
 • “N + y”. Ex: Rainy, snowy, starry,…
 • “N + like”. Ex: Childlike, warlike,…
 • “N + ly”. Ex: Daily, manly,…
 • “N + ful/ less”. Ex: Harmful, careless,…
 • Chuyển động từ thành tính từ. Ex: Obey -> Obedient, …
 • “Ving/ Ved”. Ex: Interesting, interested, …
 • “N + hậu tố ous”, nếu tận cùng là “y” chuyển thành “i” và thêm “s”. Ex: Dangerous, advantageous,…
 • Đuôi “sion” chuyển thành đuôi “sive”. Ex: Comprehensive,…
 • “N + ern”. Ex: Northern,…
 • “N + en”. Ex: Woolen, golden,…
 • Chuyển danh từ thành tính từ. Ex: Confidence -> Confident, Difference -> Different,…
 • Đuôi “ance -> antial”. Ex: Circumstance -> Circumstantial.
 • “N + ic”. Ex: Economic, energic,…
 • “N + some”. Ex: Troublesome, quarrelsome,…
 • “N + esque”. Ex: Picturesque.
 • “Ion -> + ate”. Ex: Passionate.

3. Cách thành lập trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex:  

 • Quick → Quickly 
 • Slow → Slowly 
 • Beautiful → Beautifully 
 • Final → Finally 
 • Immediate → Immediately

Lưu ý:

Những tính từ tận cùng bằng able/ible thì bỏ e ở cuối và thêm y: 

Ex:  

 • Capable → Capably 
 • Probable → Probably 
 • Possible → Possibly 

Âm cuối y đổi thành i: 

Ex:  

 • Happy → Happily 
 • Easy → Easily 
 • Lucky → Luckily

Những trường hợp ngoại lệ

Friendly (adj) là tính từ và ko sở hữu hình thức trạng từ. Để sở hữu trạng từ tương tự, ta sở hữu thể sử dụng cụm trạng từ in a friendly way. 

 Ex:

 • He is friendly. 
 • He greeted me in a friendly way. 

Hard vừa là tính từ vừa là trạng từ.

Ex:

Source: nongdanmo.com

 • The exercise is pretty hard. (Hard = Difficult). 
 • She works hard. (Hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj) 

Late vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex:

 • He was late. (adj) 
 • He came late. (adv) 

Một số từ khác vừa là adj, vừa là adv: Early, well, fast, high 

Ex:

 • I’m very well today. (adj) 
 • She learns very well. (adv) 
 • This table is high. (adj) 
 • The plane flies high. 

Highly cũng là trạng từ nhưng nghĩa khác với high (adv). 

Ex:

 • The plane flies high. 
 • He is highly paid. = He is a highly-paid employee 

4. Cách thành lập động từ V-ed và V-ing

Cách thêm – ed sau động từ

Những cách thức thêm ed sau đây được sử dụng để thành lập thì quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle):

Thông thường: Thêm ed vào động từ nguyên mẫu.

Ex:

 • To stop –> Stopped
 • To control –> Controlled

Một số động từ Hai âm tiết, tận cùng bằng l, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêm ed.

Via @: nongdanmo.com

Ex:

 • To travel –> Traveled
 • To kidnap –> Kidnapped
 • To worship –> Worshipped

Cách phát âm v-ed

Với tới 3 cách để phát âm từ sở hữu -ed tận cùng:

/id/: Sau những âm /t/ và /d/

Ex:

 • To want –> Wanted
 • To decide –> Decided

/t/: Sau những phụ âm câm (Voiceless consonant sounds)

Ex:

 • To ask –> Asked
 • To finish –> Finished

/d/: Sau những nguyên âm (Vowel sounds) và phụ âm tỏ (Voiced consonant sounds)

Ex:

 • To answer –> Answered
 • To open –> Opened

Cách thêm -ing sau động từ

V-ing được hình thành để tạo nên hiện tại phân từ (present participle), trong những thì tiếp tục (continuous tenses) và để tạo thành động danh từ (gerund). Với 6 trường hợp thêm ing:

Thông thường thêm -ing và cuối động từ nguyên mẫu.

Ex:

 • To walk –> Walking
 • To do –> Doing

Ex:

 • To live –> Living
 • To love –> Loving

Ex:

 • To die –> Dying
 • To lie –> Lying

Ex:

 • To run –> Running
 • To cut –> Cutting

Một số động từ Hai âm tiết, tận cùng bằng l, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêm -ing.

Một số động từ sở hữu những thêm -ing đặc trưng để tránh nhầm lẫn:

Ex:

 • To dye (nhuộm) –> Dyeing khác với To die (chết) –> Dying
 • To singe (cháy xém) –> Singeing khác với To sing (hát) –> Singing

Mong rằng bài viết mà Unia đã cung ứng thông tin đầy đủ về cách chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh, giúp việc học của bạn hiệu quả hơn. Chúc những bạn học tốt!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo