Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

  Đối tượng 4 được xác định là nhóm đối tượng phải tham gia bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh. Bài thu hoạch là kết quả phản ánh sau quá trình bồi dưỡng, được thực hiện bằng hình thức tiểu luận. Trong đó, chủ thể phải dựa trên tri thức, tư tưởng, quan niệm của mình để triển khai trình bày bài viết. Chủ đề bài viết sở hữu liên quan mật thiết với nhận thức và bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh cho nhóm đối tượng 4. Từ đó mang tới nhận thức, những trị giá tư tưởng sâu sắc của những đối tượng này trong hoạt động Đảng.

  Căn cứ pháp lý:

  – Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

  – Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN danh mục đối tượng bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh.

  Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

  1. Đối tượng 4 bao gồm:

  Theo Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN danh mục đối tượng bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh.

  “4. Đối tượng 4:

  a) Chuyên viên ko thuộc đối tượng 1, 2, 3; Biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm bộ môn, giảng viên những trường đại học, cao đẳng; chuyên viên, viên chức những sở, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp quận; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng những trường trung học cơ sở vật chất, trường tiểu học, trường măng non; thầy giáo những trường trung học phổ thông, trung học cơ sở vật chất; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người đứng đầu những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế trên khu vực tỉnh, quận và những chức danh tương đương thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương sở hữu trụ sở trên khu vực tỉnh, quận.

  b) Công chức cán bộ ko chuyên trách cấp xã (ko thuộc đối tượng 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân thị trấn, cụm dân cư, khu thị trấn (dưới đây gọi chung là cấp thôn). Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã thuộc xã; Trưởng những đoàn thể cấp thôn.

  c) Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

  d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

  đ) Đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam.”

  Hướng dẫn trên đã liệt kê những chủ thể thuộc đối tượng 4. Qua đó giúp xác định những nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan của những chủ thể này. Đặc thù là phải tham gia bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh và viết bài thu hoạch.

  2. Gợi ý cách viết bài thu hoạch:

  Trong nội dung bài thu hoạch cần:

  – Xác định mục đích bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh. Phải nêu được chính sách, quan niệm của Đảng và Nhà nước về chiến lược Quốc phòng An ninh ở thời khắc hiện tại và trong tương lai. Mang tới những quan lăn tay đạo kế bên những nhận thức của chính chủ thể lúc viết bài.

  Nội dung:

  Nội dung bồi dưỡng sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng.

  – Mỗi đối tượng sẽ được tham gia bồi dưỡng theo một thời lượng khác nhau, với những những chuyên đề khác nhau. Viết thu hoạch là chuyên đề cuối cùng theo quy định của Bộ. Chủ thể sử dụng những tri thức đã được tiếp nhận để trình bày quan niệm của mình về đề tài.

  – Phải nêu được tính cấp thiết của chuyên đề, nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế, những giải pháp. Bài thu hoạch được xây dựng trên cơ sở vật chất những tư tưởng được tiếp cận, phản ánh của tư nhân. Do đó cần làm vượt trội chất lượng công việc bồi dưỡng, nhận thức được tham gia.

  Kết bài:

  Liên hệ bản thân và trình bày những đề xuất giải pháp. Phần liên hệ bản thân, thể hiện nhận thức, quan niệm của mình chính là một yếu tố quan yếu sở hữu thể đáp ứng tiêu chí thẩm định của bài thu hoạch. Mang tới những quan niệm, tính sâu sắc trong nhận thức tư tưởng của những chủ thể khác nhau. Từ đó cũng thẩm định và phản ánh chất lượng tiếp cận, thấm nhuần tư tưởng quốc gia. Đây cũng là yếu tố quyết định kết quả của bài thu hoạch.

  3. Chủ đề bài thu hoạch cho đối tượng 4:

  – Đường lối, quan niệm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN;

  – Chính sách đối ngoại;

  – Văn hóa tư tưởng, dân tộc, tôn giáo;

  – Phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

  – Luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, quân dịch

  4. Mẫu bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4:

  Họ và tên: …………….

  Article post on: nongdanmo.com

  Đơn vị công việc: ……………

  Thắc mắc

  Đồng chí nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? Phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

  Bài làm:

  Dân tộc Việt Nam ta trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Sau chiến tranh quốc gia bắt tay vào xây dựng quốc gia theo con đường xã hội chủ nghĩa .Tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. Chính vì vậy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết với nền an ninh nhân dân nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh to nhất của cả quốc phòng và an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.

  Sau lúc được học tập bồi dưỡng tri thức về quốc phòng và an ninh tôi hiểu được: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân gồm sở hữu 3 nội dung chính như sau:

  (1). Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

  Theo đó, cần tập trung vào thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như:

  + Về chính trị – ý thức

  Tăng cường công việc giáo dục chính trị ý thức cho hàng ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Giáo dục, tuyên truyền, vận động, ko ngừng tăng trình độ chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với cán bộ đảng viên.

  Theo đó cần phải:

  + Giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

  + Xây dựng phát triển kinh tế xã hội, tăng đời sống của nhân dân. Kết hợp chăm lo xây dựng củng cố quốc phòng và an ninh, giáo dục ý thức yêu quê hương, quốc gia,tích cực trong lao động sản xuất.

  + Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Phát huy truyền thống kết đoàn để xây dựng và bảo vệ quê hương quốc gia.

  Source: nongdanmo.com

  + Giáo dục ý thức cảnh giác cách mệnh, nhận rõ mưu mô, thủ đoạn của quân thù. Chủ động phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  + Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vật chất

  Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Ko ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là tại những tổ chức cơ sở vật chất Đảng.

  Làm tốt công việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, tư cách của Đảng viên. Chú trọng công việc phát triển Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Cán bộ, Đảng viên phải gắn bó với nhân dân, tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất ở địa phương. Từ đó phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân mẫu mực, lôi cuốn vận động nhân dân cùng làm giàu.

  + Xây dựng chính quyền cơ sở vật chất.

  Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vật chất, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  Thường xuyên kiện toàn hàng ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia. Theo đó, yêu cầu từng tổ chức phải sở hữu nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, thích hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên, đoàn viên.

  Tiến hành sở hữu hiệu quả những cuộc vận động và phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và đương đầu thực hiện thắng lợi Hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mệnh Việt Nam.

  Tăng chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và những tổ chức quần chúng ở cơ sở vật chất.

  (2). Xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân.

  Xây dựng những lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trước tiên tập trung vào xây dựng lực lượng quân sự, an ninh của khu vực PT quận, xã phường, thị xã, thị trấn.

  – Về thành phần xây dựng những lực lượng cơ bản như:

  + Dự tiêu cực viên, dân quân và công an xã. Nhằm thực hiện tốt chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân. Sẵn sàng đương đầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh;

  Via @: nongdanmo.com

  + Tăng cường cơ sở vật chất vật chất, kĩ thuật đảm bảo cho lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại.

  + Đẩy mạnh công việc nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh. Giúp đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí khoa học cao, tăng hiệu quả quản lí nhà nước về quốc phòng và an ninh nhân dân.

  – Về nội dung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh:

  Phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế. Ko ngừng tăng trình độ, sẵn sàng đương đầu chất lượng, sức mạnh đương đầu của những lực lượng vũ trang.

  Chủ toạ Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân sự mà ko sở hữu chính trị như cây ko sở hữu gốc”. Do đó, lực lượng vũ trang nhân dân phải được xây dựng sở hữu tổ chức, biên chế gọn nhẹ, mạnh. Mang số lượng hợp lí, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

  – Về vũ khí thiết bị và công việc bảo đảm khác:

  Phải khai thác triệt để những nguồn sản xuất từ Bộ quốc phòng, Bộ công an với những nguồn địa phương.

  Đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang là sẵn sàng đương đầu và đương đầu thắng lợi trong mọi tình huống, thực hiện tốt bảo quản, sửa chữa vũ khí thiết bị và tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, tái tạo vũ khí thô sơ.

  Đáp ứng yêu cầu hoạt động, tác chiến của lực lượng vũ trang và nhân dân lúc sở hữu tình huống xảy ra.

  – Trong thực hiện huấn luyện:

  Phải đảm bảo theo đúng phương châm chỉ đạo (cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng cả HLKT, chiến thuật tăng chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, huấn luyện phải sát với yêu cầu thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương)…

  (3). Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

  Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần phải sở hữu sức mạnh tổng hợp. Phải sở hữu được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Điều đó chỉ sở hữu được lúc được lúc mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành ý thức được đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Từ đó vận dụng vào thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Những nhận thức của bản thân:

  Là một đảng viên, bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

  + Phải sở hữu nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho quốc gia.

  + Phải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất mà những thế lực phản cách mệnh sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

  + Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi mưu mô, thủ đoạn của quân thù.

  + Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của những cán bộ thầy giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong tập thể.

  + Ko ngừng học tập tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sở hữu bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

  + Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ thầy giáo và Học trò trong nhà trường thực hiện trang nghiêm chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước.

  + Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kết đoàn trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở vật chất để tăng chất lượng giáo dục trong nhà trường

  + Xoành xoạch hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân.

  + Ra sức học tập rèn luyện tăng trình độ về mọi mặt, đổi mới công việc quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  + Ko ngừng học tập tăng trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công việc dân vận. Vận động người thân và học trò chấp hành chủ trương đường lối của Đảng. Ko tham gia vào những tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu sở hữu thời cơ thu hút làm suy yếu khả năng đương đầu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo những hiện tượng tiêu cực và những hành vi làm nguy hại tới an ninh quốc gia, kết đoàn tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

   Article post on: nongdanmo.com

   Recommended For You

   About the Author: Bảo