BÀI TẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI TẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Dự phòng khuyến mại hàng tồn kho lúc mang sự suy giảm của trị giá thuần mang thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Theo quy định chế toán hiện hành thì dự phòng khuyến mại hàng tồn kho được thực hiện vào cuối niên độ kỳ báo cáo tài chính. 

– Đồng thời phản ánh đúng trị giá thuần mang thể thực hiện được của hàng tồn kho lúc doanh nghiệp lập báo cáo tài chính.

– Dự phòng khuyến mại là khoản dự trù trước để đưa vào giá thành sản xuất, kinh doanh phần trị giá bị giảm xuống.

– Thấp hơn trị giá đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho.

– Để phản ánh số liệu hiện mang và tình hình biến động tăng – giảm dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

– Kế toán viên sử dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành. Tài khoản 2294 – Dự phòng khuyến mại hàng tồn kho. 

Điều kiện trích lập dự phòng khuyến mại 

Quy định về trích lập những khoản dự phòng như

Dự phòng khuyến mại HTK, nợ phải thu khó đòiBảo hành sản phẩm, hàng hoá,Dự án xây lắp, tổn thất những khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

Theo khoản hai điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: Quy định về những khoản giá thành ko được trừ.

Trích, lập và sử dụng những khoản dự phòng ko theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng:

Dự phòng khuyến mại HTKDự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chínhDự phòng nợ phải thu khó đòiDự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắpDự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp sản xuất nhà cung cấp kiểm toán độc lập

Điều kiện lập dự phòng

Sở hữu hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định hoặc những bằng cớ khác chứng minh giá vốn của hàng tồn kho.Là những vật tư, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, tồn kho tại thời khắc lập báo cáo tài chính.

Thời kì lập và hoàn nhập dự phòng

Article post on: nongdanmo.com

Thời khắc lập và hoàn nhập dự phòng là thời khắc cuối kỳ kế toán năm.

Trường hợp doanh nghiệp được Bộ tài chính chấp thuận vận dụng năm tài chính khác năm dương lịch.

Thì thời khắc lập dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính.

Đối với những doanh nghiệp niêm yết phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thì được trích lập và hoàn nhập dự phòng cả thời khắc lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Phương pháp lập dự phòng khuyến mại 

Doanh nghiệp căn cứ vào tình hình khuyến mại và số lượng của từng loại hàng tồn kho để xác định mức dự phòng theo công thức:

Source: nongdanmo.com

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:

Giá tiền tậu,Giá tiền chế biến vàCác giá thành liên quan trực tiếp khác phát sinh để mang được hàng tồn kho ở địa điểm.

Trị giá thuần mang thể thực hiện được của hàng tồn kho (trị giá dự kiến thu hồi):

Là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ (-) giá thành để hoàn thành sản phẩm và giá thành tiêu thụ (ước tính).

Mức lập dự phòng khuyến mại hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị khuyến mại và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết.

Via @: nongdanmo.com

Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

Riêng nhà cung cấp sản xuất dở dang, việc lập dự phòng khuyến mại hàng tồn kho tính theo từng loại nhà cung cấp mang mức giá riêng biệt.

Cách hạch toán dự phòng khuyến mại 

Lúc lập báo cáo tài chính, nếu số dự phòng khuyến mại hàng tồn kho phải lập kỳ này to hơn số đã trích lập từ những kỳ trước. Kế toán viên trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294).

Lúc lập báo cáo tài chính, nếu số dự phòng khuyến mại hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ những kỳ trước. Kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)Sở hữu TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Kế toán xử lý khoản dự phòng khuyến mại kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ. Do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, ko còn trị giá sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)Sở hữu những TK 152, 153, 155, 156.

Kế toán xử lý khoản dự phòng khuyến mại hàng tồn kho trước lúc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành đơn vị cổ phần. Khoản dự phòng giảm sau lúc bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)Sở hữu TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Kế toán dự phòng khuyến mại hàng tồn kho luôn được thực hiện nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho doanh nghiệp. Thực hiện hạch toán dự phòng khuyến mại hàng tồn kho theo thông tư 200 mới nhất hiện nay. Những bạn kế toán viên cần cập nhật những điểm thay đổi trong kế toán dự phòng. Chúc những bạn thành công!

  • Cách làm báo cáo tài chính thống nhất
  • Cách chèn bảng excel vào word
  • Chuẩn hóa dữ liệu là gì
  • Trợ cấp xuất khẩu là gì

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo