Phân biệt cách dùng Despite, In spite of, Although, Though, Even though

Phân biệt cách dùng Despite, In spite of, Although, Though, Even though

Despite và inspite of, although, though hay even though là những liên từ quan yếu trong tiếng Anh. Việc sử dụng chuẩn xác và thành thục những liên từ này sẽ giúp người học tiếng Anh rất nhiều trong việc liên kết và trình bày ý tưởng lúc nói và viết. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng nắm vững được chức năng và cách sử dụng của tất cả những liên từ. Đặc thù là những liên từ mang nhiều điểm tương đồng và dễ gây nhầm lẫn như trên.

Bài viết hôm nay, TalkFirst sẽ san sẻ với bạn cách phân biệt hai nhóm liên từ vốn gây khá nhiều khó khăn cho người học tiếng Anh. Đó chính là nhóm gồm 3 liên từ although – though – even though và nhóm gồm Hai liên từ despite – in spite of.

Video phân biệt cách tiêu dùng Despite, In spite of, Although, Though và Even though cực kì chi tiết và sinh động của cô Arnel

1. So sánh Though, Although, Even though với Despite, In spite of

Điểm chung của Though, Although, Even though và Despite, In spite of:

Điểm chung của hai nhóm liên từ này chính là chúng đều diễn đạt ý nghĩa “…”. Nói một cách chi tiết hơn, hai nhóm liên từ này đều thể hiện mối tương quan là bất chấp sự tồn tại của tình trạng A, thì tình trạng B cũng ko bị tác động.

Ví dụ:

Although/ Though/ Even though she had a headache, she went to work.
⟶ Dù cô đó bị đau đầu, cô đó đã đi làm.
Despite/ In spite of her headache, she went to work.
⟶ Bất chấp cơn đau đầu của cô đó, cô đó đã đi làm.

Phân tích: Hai câu trên dù mang cấu trúc khác nhau và ý nghĩa lúc dịch ra cũng mang chút khác biệt về mặt từ ngữ nhưng đều diễn tả việc sự tồn tại của một tình trạng – “cô đó đau đầu” cũng ko làm tác động tới một tình trạng khác – “cô đó đi làm”.

Điểm khác biệt của Though, Although, Even though so với Despite, In spite of:

Sự khác biệt giữa nhóm liên từ ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ và nhóm ‘despite’ – ‘in spite of’ nằm ở cấu trúc câu lúc ta sử dụng chúng. Để tìm hiểu về sự khác biệt này, bạn hãy tiếp tục đọc bài viết nhé.

2. Cấu trúc Although, Though và Even though

Cấu trúc Although, Though và Even though

‘although’, ‘though’ và ‘even though’ tiêu dùng để nối hai mệnh đề trong một câu phức. Chúng mang thể được tiêu dùng trong hai cấu trúc như sau:

Cấu trúc 1:

Although/ Though/ Even though + mệnh đề 1 , mệnh đề 2.

Lưu ý: Bạn đừng quên dấu phẩy giữa Hai mệnh đề nhé.

Ví dụ:

Although Emily lives far from the company, she is never late for work.
⟶ Dù Emily sống xa đơn vị, cô đó ko bao giờ trễ làm.

Though they don’t really like him, they always treat him nicely.
⟶ Dù họ ko thực sự thích anh đó, họ luôn đối xử tốt với anh đó.

– Last week, even though my boss gave me lots of tasks, I didn’t feel stressed.
⟶ Tuần trước, dù sếp tôi ủy quyền tôi nhiều việc, tôi ko thấy sức ép.

Cấu trúc 2:

Mệnh đề 1 , + though/ even though + mệnh đề 2.

Lưu ý: ‘although’ thường ko được tiêu dùng trong cấu trúc này. Bạn đừng quên dấu phẩy giữa Hai mệnh đề nhé.

Ví dụ:

– They always treat him nicely, though they don’t really like him.
⟶ Họ luôn đối xử tốt với anh đó, dù họ ko thật sự thích anh đó.

– Last week, I didn’t feel stressed, even though my boss gave me lots of tasks.
⟶ Tuần trước, tôi ko thấy sức ép, dù sếp tôi ủy quyền tôi nhiều việc.

3. Cấu trúc Despite và In spite of

Ko giống như ‘although’, ‘though’ và ‘even though’, hai liên từ ‘despite’ và ‘in spite of’ ko nối hai mệnh đề trong một câu phức mà nối một (cụm) danh từ hoặc v-ing với một mệnh đề trong một câu phức. ‘despite’ và ‘in spite of’ mang thể được sử dụng theo Hai cấu trúc bên dưới:

Cấu trúc 1:

Despite/ In spite of + (cụm) danh từ/ v-ing , mệnh đề.

Ví dụ:

Despite the heavy rain, he went out to find her.
⟶ Bất chấp trận mưa to, anh đó đã đi ra ngoài để tìm cô đó.
⟶ Sau ‘despite’ là cụm danh từ ‘the heavy rain’.

Despite having a sore throat, she won that singing competition.
⟶ Bất chấp việc bị đau họng, cô đó đã thắng cuộc thi hát đó. 
⟶ Sau ‘despite’ là cụm ‘having a sore throat’ với v-ing ‘having’ tiên phong.

Article post on: nongdanmo.com

In spite of his bad attitude, he got the position.
⟶ Bất chấp thái độ tệ của anh ta, anh ta đã giành được vị trí đó. 
⟶ Sau ‘despite’ là cụm danh từ ‘his bad attitude’.  

In spite of studying hard, John didn’t pass that exam.
⟶ Bất chấp việc đã học siêng năng, John đã ko vượt qua được bài rà soát đó.
⟶ Sau ‘despite’ là cụm ‘studying hard’ với v-ing ‘studying’ tiên phong. 

Cấu trúc 2:

Mệnh đề + despite/ in spite of + (cụm) danh từ/ v-ing.

Ví dụ:

– He went out to find her despite the heavy rain.
⟶ Anh đó đã đi ra ngoài để tìm cô đó bất chấp trận mưa to.

– He got the position in spite of his bad attitude.
⟶ Anh ta đã giành được vị trí đó bất chấp thái độ tệ của anh ta.

– John didn’t pass that exam in spite of studying hard.
⟶ John đã ko vượt qua được bài rà soát đó bất chấp việc đã học hành siêng năng.

4. Chuyển đổi câu tiêu dùng Though sang câu tiêu dùng Despite

Nếu muốn chuyển đổi từ câu tiêu dùng ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ sang câu tiêu dùng ‘despite’ hoặc ‘in spite of’, ta sẽ chỉ thay đổi mệnh đề khởi đầu bằng ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ còn mệnh đề còn lại sắp như luôn giữ nguyên.

Việc thay đổi mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ như thế nào cũng phụ thuộc vào dạng ban sơ của nó. Ta mang 8 trường hợp thường gặp như sau!

4.1. Chủ ngữ của Hai mệnh đề giống nhau

Lúc này, đối với mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hay ‘even though’, ta sẽ bỏ chủ ngữ và biến động từ thành dạng v-ing. Lưu ý, nếu chủ ngữ là tên riêng, ta cần chuyển tên riêng này sang mệnh đề còn lại.

Ví dụ:

+ Although/ Though/ Even though she didn’t have much money, she bought the doll for her daughter.
Despite/ In spite of not having much money, she bought that doll for her daughter.
⟶ Bất chấp việc ko mang nhiều tiền, cô đó đã sắm con búp bê đó cho con gái cô đó.

+ Although/ Though/ Even though David lives near the company, he always goes to work late. 
Despite/ In spite of living near the company, David always goes to work late. 
⟶ Bất chấp việc sống sắp đơn vị, David luôn đi làm muộn.

Source: nongdanmo.com

4.2. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’, ‘even though’ mang dạng (cụm) danh từ + be + tính từ

– Lúc này, ta bỏ be và đẩy tính từ lên trước danh từ

Ví dụ:

+ Although/ Though/ Even though the weather was bad, they went out.
Despite/ In spite of the bad weather, they went out.
⟶ Bất chấp thời tiết xấu, họ đã ra ngoài.

+ Although/ Though/ Even though her family is rich, she is very modest.
Despite/ In spite of her rich family, she is very modest.
⟶ Bất chấp gia đình giàu mang của cô đó, cô đó rất khiêm tốn.  

4.3. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’, ‘even though’ đại từ nhân xưng mang dạng (I, we, you, he, she, it và they)/(cụm) danh từ + be + tính từ

Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng, ta biến đại từ nhân xưng thành tính từ sở hữu tương ứng. Nếu chủ ngữ là một (cụm) danh từ, ta sử dụng sở hữu cách ’s. Sau đó, ta bỏ be và biến tính từ thành danh từ. 

Ví dụ:

+ Although/ Though/ Even though though she is unfriendly, they like her.
Despite/ In spite of her unfriendliness, they like her.
⟶ Bất chấp sự ko thân thiện của cô đó, họ thích cô đó.

+ We love our parents, even though/ though they are strict.  
⟶ We love our parents despite/ in spite of their strictness.
⟶ Chúng tôi yêu bố mẹ của chúng tôi bất chấp sự nghiêm khắc của họ.

+ Although/ Though/ Even though his mother is impatient, he loves her.
Despite/ In spite of his mother’s impatience, he loves her.
⟶ Bất chấp sự thiếu nhẫn nại của mẹ anh đó, anh đó yêu bà đó.

4.4. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hay ‘even though’ mang dạng đại từ nhân xưng (I, we, you, he, she, it và they)/(cụm) danh từ + động từ + trạng từ

Lúc này, nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng, ta biến đại từ nhân xưng thành tính từ sở hữu tương ứng. Nếu chủ ngữ là một (cụm) danh từ, ta sử dụng sở hữ u cách ’s. Sau đó, ta biến động từ thành danh từ và biến trạng từ thành tính từ rồi để lên trước danh từ. 

Ví dụ:

+ Although/ Though/ Even though he behaved badly, she forgave him.
Despite/ In spite of his bad behavior, she forgave him.
⟶ Bất chấp hành vi xấu của anh đó, cô đó đã tha thứ cho anh đó.

+ Although/ Though/ Even though her boyfriend drove carelessly, she was calm.
Despite/ In spite of her boyfriend’s careless driving, she was calm.
⟶ Bất chấp việc tài xế ẩu của bạn trai cô đó, cô đó đã tĩnh tâm.

Via @: nongdanmo.com

4.5. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hay ‘even though’ mang dạng there + be + (cụm) danh từ

Lúc này, ta sẽ bỏ there + be. Ví dụ:

+ Although/ Though/ Even though there were lots of people room, it was very quiet there. 
Despite/ In spite of lots of people in the room, it was very quiet there.
⟶ Bất chấp nhiều người trong phòng, ở đó rất yên lặng.

+ I’m still healthy, though/ even though there is a problem with my lifestyle. 
⟶ I’m still healthy despite/ in spite of a problem with my lifestyle.
⟶ Tôi vẫn khỏe mạnh bất chấp một vấn đề với lối sống của tôi.  

4.6. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hay ‘even though’ mang dạng it + be + tính từ diễn tả thời tiết

Lúc này, ta sẽ bỏ be, biến tính từ thành danh từ và thêm ‘the’ đằng trước danh từ. 

Ví dụ: Yesterday, we went to the zoo, though/ even though it was rainy. 
⟶ Yesterday, we went to the zoo despite/ in spite of the rain.
⟶ Hôm qua, chúng tôi đã đi sở thú bất chấp cơn mưa.

4.7. Mệnh đề chứa ‘although’, ‘though’ hay ‘even though’ mang dạng (cụm) danh từ + be + V3/ Ved (thụ động)

Lúc này, ta biến V3/Ved thành danh từ, thêm ‘the’ phía trước và ‘of’ phía sau. (Cụm) danh từ làm chủ ngữ ban sơ sẽ được chuyển xuống sau ‘of’.

Ví dụ:

Although/ Though/ Even though dishwashers were invented, many people still have to wash the dishes themselves.
Despite/ In spite of the invention of dishwashers, many people still have to wash the dishes themselves.
⟶ Bất chấp việc phát minh ra máy rửa bát, nhiều người vẫn phải tự mình rửa bát.  

4.8. Cách thuần tuý nhất: Thay ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ bằng ‘despite’ hoặc ‘in spite of’ vào, sau đó thêm ‘the fact that’ và giữ nguyên mệnh đề phía sau

Ví dụ: Although/ Though/ Even though I don’t have many friends, I never feel lonely.  
Despite/ In spite of the fact that I don’t have many friends, I never feel lonely. 
⟶ Bất chấp việc tôi ko mang nhiều bạn, tôi ko bao giờ thấy đơn chiếc.   

5. Bài tập cấu trúc Despite, in spite of và although, though, even though

5.1. Điền ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ và ‘despite’ – ‘in spite of’ vào chỗ thích hợp

 1. ………………… the fact that she has lots of money, she is very modest.
 2. My younger sister didn’t choose that job ………………… the salary was high.
 3. ………………… having a broken leg, she took part in the competition.
 4. We didn’t go camping that day ………………… the nice weather.
 5. His mother didn’t let him go out ………………… he had done his homework.
 6. ………………… working very hard, he lost his job.
 7. Lots of people trust him ………………… his dishonesty.
 8. He never hangs out with his friends ………………… the fact that he has lots of free time.
 9. ………………… not enjoying playing sports, he plays basketball twice a week.
 10. ………………… my best friend’s father is very strict, she loves him a lot.
 11. ………………… the restaurant’s good service, I don’t think it’s the best restaurant in town.
 12. Their elder brother always goes to work late ………………… the fact that he lives near his company.
 13. ………………… we have studied very hard, we don’t think we can pass this exam.
 14. ………………… not exercising every day, my younger sister still has good health.
 15. That employee never feels stressed ………………… she worked 10 hours per day.

Đáp án:

1. Despite/ In spite of 6. Despite/ In spite of 11. Despite/ In spite of
2. , though/ even though 7. despite/ in spite of 12. despite/ in spite of
3. Despite/ In spite of 8. despite/ in spite of 13. Although/ Though/ Even though
4. despite/ in spite of 9. Despite/ In spite of 14. Despite/ In spite of
5. , though/ even though 10. Although/ Though/ Even though 15. , though/ even though

5.2. Chuyển từ câu chứa ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ sang câu tiêu dùng ‘despite’ hoặc ‘in spite of’. Một số câu mang thể mang nhiều hơn một cách chuyển đổi

 1. Even though he doesn’t know how to cook, he tries to cook every day.
  ⟶ Despite……………………………………………………………………………………………………………
 2. Everybody likes him, though he is unfriendly.
  ⟶ ………………………………………………………… in spite of ……………………………………………
 3. Yesterday, although it was stormy, all of my co-workers went to work.
  ⟶ Yesterday, despite…………………………………………………………………………………………..
 4. She doesn’t earn much money, even though she works very hard.
  ⟶ ………………………………………………………despite…………………………………………………….
 5. Although the song was very loud, the baby didn’t wake up.
  ⟶ In spite of…………………………………………………………………………………………………………
 6. Even though that young guy behaves impolitely, they invites him to lots of events.
  ⟶ Despite…………………………………………………………………………………………………………….
 7. She decided to buy the house, even though the neighborhood was very noisy.
  ⟶ ………………………………………………………… in spite of ……………………………………………
 8. Last month, they bought that car, though the design was old- fashioned.
  ⟶ ………………………………………………………… despite ………………………………………………..
 9. Even though Alex thought carefully while doing that exam, she made lots of mistakes.
  ⟶ In spite of…………………………………………………………………………………………………………
 10. We don’t enjoy eating at that restaurant, even though the servers are nice.
  ⟶ ………………………………………………………… in spite of …………………………………………….

Đáp án:

1. Despite not knowing how to cook, he tries to cook every day.

2. Everybody likes him in spite of his unfriendliness.

3. Yesterday, despite the storm, all of my co-workers went to work.

4. She doesn’t earn much money despite working very hard.

5. In spite of the loud song, the baby didn’t wake up.

6. Despite that young guy’s impolite behavior, they invite him to lots of events.

7. She decided to buy the house in spite of the very noisy neighborhood.

8. Last month, they bought that car despite the old-fashioned design.

9. In spite of thinking carefully while doing that exam, Alex made lots of mistakes.

10. We don’t enjoy eating at that restaurant in spite of the nice servers.

Trên đây là tổng hợp tri thức về phân biệt cách tiêu dùng In spite of, Despite, Although và Even though. TalkFirst kỳ vọng rằng bài viết này đã mang tới những tri thức hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và hứa hẹn gặp bạn trong những bài viết sắp tới!

Thường xuyên ghé thăm website Talkfirst.vn để mang thêm những tri thức về tự học giao tiếp tiếng Anh dành cho người đi làm & đi học bận rộn nhé!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo